Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Bekämpning av djursjukdomar

Bekämpning av djursjukdomar

Saknr.

Namn

Författn.-samling

Utgivnings-nummer

Ändring

K1

Epizootilag

SFS

1999:657länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletterar epizootilagen

SFS

2007:934länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

K2

Epizootiförordning

SFS

1999:659länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

K3

Förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar

SJVFS

2002:98PDF

 

K4

Anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen

SJVFS

2012:24PDF

 

K5

Grundad misstanke om och utbrott av Newcastlesjuka hos fjäderfä och andra fåglar

SJVFS

2004:58PDF

 

K6

Epizootiska sjukdomar

SJVFS

1999:102PDF

 

K7

Ersättning på grund av beslut med stöd av epizootilagen (1999:657)

SJVFS

1999:105PDF

Se 2007:54, 2008:28

K8

Ersättning till laboratorier och värderingsmän för kostnader vid bekämpning av sjukdomar enligt zoonoslagen (1999:658) och epizootilagen (1999:657)

SJVFS

2006:2PDF

 

K9

Skyddsåtgärder när högpatogen aviär influensa av subtyp H5 har konstaterats och N1 misstänks eller bekräftats hos vilda fåglar i Sverige

SJVFS

2006:8PDF

 

K10

Lag om provtagning på djur m.m.

SFS

2006:806länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen om provtagning på djur m.m.

SFS

2015:942länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

K11

Förordning om provtagning på djur m.m.

SFS

2006:815länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

K14

Befattning med animaliska biprodukter, och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur

SJVFS

2006:84PDF

 

EU-förordning

Europaparlamentets och rådets förordning om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel

 

1069/2009länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

EU-förordning

Kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen

 

142/2011länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

K16

Skyddsåtgärder vid misstänkt eller bekräftat utbrott av aviär influensa hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap i Sverige

SJVFS

2007:56PDF

 

K17

Provtagning av idisslare för att kartlägga förekomst av blåtunga och om obligatorisk vaccination

SJVFS

2008:43PDF

 

K18

Vaccination mot mjältbrand

SJVFS

2016:22PDF


K19

Obligatorisk övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom hos nötkreatur, får och get

SJVFS

2010:9PDF

 

K20

Obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfä

SJVFS

2010:58PDF

2010:72PDF

K21

Obligatorisk hälsokontroll avseende koccidios hos slaktkyckling

SJVFS

1998:131PDF

 

K22

Obligatorisk övervakning avseende förekomst av aviär influensa hos fjäderfän

SJVFS

2009:3PDF

2010:71PDF

K23

Skyddsåtgärder med anledning av Newcastlesjuka i Bulgarien

SJVFS

2004:96PDF

 

K24

Förebyggande åtgärder mot överföring av högpatogen aviär influensa från vilda fåglar till fjäderfä eller andra fåglar som hålls i fångenskap

SJVFS

2007:17PDF


K28

Märkning och registrering av svin

SJVFS

2007:13PDF


K29

Märkning och registrering av får och getter

SJVFS

2007:14PDF


K30

Märkning och registrering av nötkreatur

SJVFS

2007:12PDF


K34

Obligatorisk hälsoövervakning avseende sjukdomen bovin virus diarré (BVD) i nötkreatursbesättningar

SJVFS

2011:17PDF

 

K36

Vissa skyddsåtgärder med anledning av aviär influensa i flera länder i Asien

SJVFS

2004:8PDF

2004:63PDF

K37

Åtgärder med anledning av fall av blåtunga

SJVFS

2008:42PDF

 

K39

Skyddsåtgärder med anledning av högpatogen aviär influensa i Republiken Sydafrika

SJVFS

2004:97PDF

 

K40

Provtagning av svin för att kartlägga förekomst av PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome)

SJVFS

2007:61PDF

 

K41

Djurhäloskrav för djur och produkter från vattenbruk

SJVFS

2014:4PDF

 

K42

Vissa skyddsåtgärder med avseende på chronic wasting disease.

SJVFS

2016:28PDF

RättelsebladPDF

K62

Tuberkulinundersökning av nötkreatur, svin, får, getter och kameldjur

SJVFS

2003:33PDF

 

K72

Lantbruksstyrelsens kungörelse om smittreningsåtgärder m.m. för den som kommer från land där mul- och klövsjuka förekommer

LSFS

1980:9PDF

 

K100

Zoonoslag

SFS

1999:658länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

K101

Zoonosförordning

SFS

1999:660länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

Övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen hos djur och i livsmedel

SFS

2005:422länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

K102

Bekämpande av salmonella hos djur

SJVFS

2004:2PDF

 

K104

Obligatorisk salmonellakontroll av fjäderfän

SJVFS

2007:19PDF

 

K105

Tillkännagivande om EG-bestämmelser som kompletterar zoonoslagen

SFS

2006:1039länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

K107

Zoonotiska sjukdomar

SJVFS

1999:101PDF

 

K108

Ersättning på grund av beslut med stöd av zoonoslagen (1999:658)

SJVFS

1999:104PDF

 

K112

Förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen

SJVFS

2013:14PDF

 

Beslut

Beslut om utövande av offentlig kontroll av veterinär verksamhet, 2014-01-15

Dnr

6.2.20-486/14PDF

 

K115

Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått vid hantering och märkning av sådant biologiskt avfall som kan medföra olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken

SOSFS

2001:8länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

K131

Förordning om fisket, vattenbruket och fiskenäringen

SFS

1994:1716länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

K152

Frivillig organiserad hälsokontroll av husdjur

SJVFS

2015:17PDF

 

K158

Smittskyddsmässiga villkor för hållande av hjort i hägn samt för hållande av andra klövdjur och hästdjur i sambete med hjort i hägn

SJVFS

2012:25PDF

BeslutPDF

Fråga oss via webben