Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 24 SM 1701, korrigerad version 2017-02-22

Hästar och anläggningar med häst 2016
Resultat från en intermittent undersökning
Horses and horse establishments in 2016
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

En fotnot som felaktigt betecknats med en etta i tabell B har korrigerats till en tvåa samt är texten ovanför färgfältens beskrivning i karta 2 justerad till ”Antal hästar per 1 000 invånare”.

Antal hästar i Sverige 2016 i nivå med år 2010

Antal hästar i Sverige år 2016 har skattats till 355 500, vilket är 2 % färre än år 2010 då denna undersökning senast genomfördes. Förändringen är inte statistiskt säkerställd. Läs mer om vad begreppet statistiskt säkerställd innebär på sidan 19.

De tre länen som har störst befolkningsmängd har också störst antal hästar. Flest hästar finns i Skåne (58 100 st) följt av Västra Götalands län (56 400 st) som tillsammans står för en tredjedel av landets hästar. I genomsnitt finns 36 hästar per 1 000 invånare i Sverige.

Antalet hästar som står på ridskolor är 18 300. Stockholms län har flest hästar på ridskolor.

Antal platser med häst

Antalet platser med häst år 2016 har skattats till 76 800, vilket är 1 % färre än år 2010. Inte heller denna förändring är statistiskt säkerställd. Det län som hade flest platser med häst var Västra Götaland med 12 100 st. Antalet hästar per plats är i genomsnitt 4,6 i riket.

Antalet anläggningar med häst

Räkningsdatum för denna undersökning var 2 juni 2016 och vid det tillfället fanns det häst på 61 700 fastigheter som också uppgav att de hade stall/lösdriftsanläggning för häst på samma fastighet. I juni kan hästar vara ute på sommarbete på annan fastighet än den där de tillbringar övriga året. Det innebär att fastigheter som har anläggning för häst men där alla hästar är ute på sommarbete inte inkluderas här.

Flest hästar runt tätorter

Undersökningen visar att 76 % av alla hästar och 71 % av alla platser med häst finns inom större tätorter eller i tätortsnära områden, vilket är i stort sett samma förhållande som rådde både år 2004 och 2010.