Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Hästantalet ökade 2004 till 2010 - orsaker har synliggjorts men också brister i register

Från 2004 till 2010 har antalet hästar ökat med drygt tio procent i Sverige. Men hur har då antalet hästar ökat? Jordbruksverket och Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, ville tillsammans synliggöra orsaker till den skattade ökningen och skapa mer kunskap kring hur hästpopulationen i Sverige ser ut.

Därför har Åsa Braam, agronom och rapportförfattare, undersökt statistik och olika register under hösten 2011. Resultatet har samlats i en rapport: Hästskattningarna 2004 och 2010 – en analys utifrån näringens perspektiv.

Orsaker till ökningen har synliggjorts, men också brister i olika register. Analysen visar nämligen att det finns hästar som inte är registrerade i någon avelsorganisation, att döda hästar inte alltid rapporteras in samt att det finns hästar som fortfarande saknar hästpass. Detta mörkertal av hästar gör att det är svårt att dra slutsatser om förändringar i hästantalet.

Här har vi gjort en sammanfattning av rapporten för dig som vill ta del av hur antalet hästar har ökat, men också av de brister i registren som kom fram. Om du vill fördjupa dig, hittar du rapporten till höger.

Importen av hästar till Sverige har ökat


Den samlade bilden som analysen ger är att importen av hästar till Sverige har ökat. De uppgifter som finns tillgängliga om import och export av hästar till och från Sverige visar en svag ökning av importen av hästar. Men det finns en indikation på att ökningen av importen är större än vad de tillgängliga uppgifterna visar. Detta då antalet tävlingslicenser hos Svenska Ridsportförbundet som gäller utlandsfödda hästar har dubblerats mellan 2004 och 2010. Samtidigt har det totala antalet ansökta tävlingslicenser ökat med närmare 60 procent under samma period.

Hästskattningar vid två olika tidpunkter påverkar antalet


Hästskattningarna från 2004 och 2010 gjordes vid två olika tidpunkter på året, där 2004 års skattning utfördes i oktober medan den 2010 skedde i juni. Det har visat sig vara en bidragande faktor till ökningen och ger en uppskattad skillnad i hästantalet med 6 000-8 000 hästar. Detta bekräftar att det är en fördel att utföra skattningar vid samma tidpunkt på året för att underlätta kommande jämförelser.

Hästen är viktig för landsbygdsutvecklingen


Det finns många hästar i Sverige och de är viktiga för det öppna landskapet och för landsbygdsutvecklingen. Uppskattningsvis används 1,5 hektar mark för betes- och rasthagar samt foderproduktion för en häst. Totalt används en yta på 544 000 hektar för alla hästar i Sverige, vilket motsvarar Skånes halva yta.

Uppgifter om hästsektorn på regional nivå


Genom att använda information från tidigare uppskattningar av antal sysselsatta inom hästnäringen har rapportförfattaren tagit fram uppgifter på hur stor hästsektorns arbetsmarknad är för 1 000 hästar. Det gör att uppgifterna kan användas på regional nivå för att beskriva betydelsen som hästarna har i näringslivet.

Hästnäringen behöver bli bättre på att använda och uppdatera hästregister


Analysen visar att det finns hästar som inte är registrerade hos någon avelsorganisation och att döda hästar inte alltid rapporteras in. Mycket tyder alltså på att det finns ett mörkertal av hästar i landet. HNS har som uppdrag att ta tillvara hästnäringens intresse, och de ser att hästnäringen behöver bli bättre när det gäller statistik. Fakta om hästnäringen är nämligen viktig när de talar med beslutsfattare och myndigheter.

Hästar saknar fortfarande hästpass


Det finns fortfarande hästar som saknar hästpass, vilket alla hästar i Sverige och övriga EU ska ha sedan 2002. Om alla hästar hade pass och om rapportering av döda hästar skedde som det skulle, vore hästpassen en bra informationskälla för att få en uppfattning om hur många hästar som finns i Sverige.

Hästpasset är en identitetshandling som ska följa med hästen i hela livet. När hästen sedan dör ska passet skickas tillbaka till den avelsorganisation som har utfärdat passet, där passet ska makuleras. Avelsorganisationerna får fortfarande in många ansökningar om hästpass för äldre hästar som borde ha haft pass sedan tidigare.

Fråga oss via webben