Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Avräkningspriser, djur (kronor per 100 kg)

9. Absolute agricultural prices, Animals (SEK per 100 kg)

Anm.

Produkter

2014

2015

2016

2017

2015

Nov

Nov

2016

Nov

Nov

2017

Nov

Nov

2018

Nov

Nov

Note

Products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livdjur  Live animals

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Livkalvar1)  Calves1)

2 042

2 461

3 134

3 067

2 745

3 284

3 001

2 332

AP

Smågrisar2)  Piglets2)

1 532

1 810

1 989

1 907

1 936

2 003

1 888

1 613

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slaktdjur  Carcasses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanungnöt3)  Young male cattle3)

3 446

3 450

3 561

3 452

3 541

3 443

3 371

3 227

 

Ko4)  Cows4)

2 887

2 837

3 196

3 107

2 950

3 091

3 040

2 815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slaktgris5)  Pigs for slaughter5)

1 630

1 623

1 691

1 654

1 728

1 706

1 694

1 551

AP

Grisar – klass S6)

1 691

1 701

1 760

1 746

1 805

1 779

1 795

1 745

 

  Pigs – (carcasses) grade I6)

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Grisar – klass E7)

1 631

1 644

1 721

1 712

1 750

1 746

1 752

1 708

 

  Pigs – (carcasses) grade II7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får (tackor och baggar)8)  Sheep8)

991

955

906

1 065

846

792

962

778

 

Lamm9)  Lambs9)

4 048

4 227

4 308

4 314

3 384

3 282

3 459

3 554


1) Tjurkalv, vikt 80 kg, fritt gård inkl. marknadspristillägg/avdrag.
 
Calves (of a few days), price per head. Ex-farm incl. market price premium/reduction.

2) Basvikt 30 kg fritt gård inkl. marknadspristillägg/avdrag.
     Base weight 30 kg.
Ex-farm incl. market price premium/reduction.

3) Hanungnöt, klass O, vikt 330 kg, inkl. leveranstillägg.
     Young male cattle class O, weight 330 kg.
Ex-farm including bonuses and final price adjustments.

4) Ko klass P+, vikt 270 kg, inkl. leveranstillägg.
     Cows class P+, weight 270 kg.
Ex-farm including bonuses and final price adjustments.

5) Slaktgris 58 % kött, 85 kg, inkl. leveranstillägg.
     Pigs for slaughter, lean meat content 58 %, weight 85 kg. Ex-farm including bonuses and final price adjustments.

6) Slaktgris, enl. EU:s klassificeringsskala klass S (ett köttinnehåll av 60 % eller mer).  Priser inrapporterade veckovis till Jordbruksverket enligt EU-förordning som sedan viktats till månadspriser.
     
Pigs (carcasses) grade I. Price per 100 kg by carcass weight.

7) Slaktgris, enl. EU:s klassificeringsskala klass E (ett köttinnehåll av mer än 55 % men mindre än 60 %). Priser inrapporterade veckovis till Jordbruksverket enligt EU-förordning som sedan viktats till månadspriser.
    
Pigs (carcasses) grade II. Price per 100 kg by carcass weight.

8) Får (tackor och baggar) klass R, vikt 26 kg.
     Sheep (ewes and rams) class R, weight 26 kg.

9) Lamm klass R, vikt 19 kg, inkl. lammtillägg.
     Lambs class R, weight 19 kg. Including lamb bonuses.

Anm.:  Alla priser i denna tabell, bortsett Grisar klass S och E samt får och lamm, baseras på grundnoteringar från ett antal utvalda slakteriers avräkningsprislistor. Dessa grundnoteringar vägs ihop till ett pris och uppå det läggs sedan leveranstillägg/marknadstillägg. På grund av vald källa för dessa prisnoteringar, återspeglar dessa priser i olika hög grad den faktiska prisnivån och den prisutveckling som skett för dessa produkter.

AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas.

 
Note: All prices in this table, except for Pigs classes S and E, and sheep and lambs, are based on base prices in the output price lists of a number of selected slaughterhouses. These base prices are weighted into one price and then delivery and market surcharges are added. These base prices reflect the actual price level and price development to different degrees.

  Prices marked “AP” refers to EU:s Absolute Agricultural Prices.
Annual prices are sent to EU (Eurostat).