Jordbruksverkets startsida

English-Swedish word list

How do I search the word list?

Where else can I look?

Animal and veterinary terms

English

Swedish

Slaughter

English

Swedish

adverse weather conditionsogynnsamma väderförhållanden
alternating currentväxelström
anaesthetic drugsnarkosmedel
automatic neck-cuttersautomatisk halsavskärning
back-up equipmentreservutrustning
be kept in lairagestallas upp (på slakteri)
bell gunkulmask
bleedingavblodning
brain stemhjärnstam
captive bolt stunnerbultpistol
carbon dioxide chamberkoldioxidschakt
carotid arterieshalspulsådrorna
clonic crampsmuskelryckningar
corneal reflexhornhinnereflex
cradletransportkorg
cradle loading penindrivningsbox
currentströmstyrka
decapitationdekapitering
dehorned/polledhornlösa
direct currentlikström
droverdjurdrivare
electrical prods/goadselektrisk pådrivare
electrocutionelavlivning
ethics committee on animal experimentsdjurförsöksetisk nämnd
farmed fishodlad fisk
field lairagesfållor och hägn
handgunenhandsvapen
haulierdjurtransportör
high yieldinghögmjölkande
hindquartersbakdel
hollow point ammunitionhålspetsammunition
hornedhornbärande
IMD (instantaneous mechanical destruction) maceration
impedancemotstånd
killingavlivning
lairage areauppstallningsutrymme
litterströmedel
long-range shootingavståndsavlivning
movementdrivning
muzzle energymynningsenergi
neck dislocationhalsdislokation
non-slip flooringhalkfria golv
official veterinarianofficiell veterinär
open measurementsfria mått
penbox
pithinghjärnstamsstick
racewaysdrivgångar
research animalsförsöksdjur
restraintfixering
shacklesfotbyglar
slaughter funnelslakttratt
sorting paddlesorteringspaddel
stray reindeerströvren
stunningbedövning
tethereduppbundna
tissue-irritatingvävnadsretande
tonic crampsstelhet
twitchbrems
two-handed pig boardtvåhandsdrivskiva
vertebral columnhalskotpelaren
water bathvattenbad
Feedingstuffs

English

Swedish

acute toxicityakut toxicitet
added nitratenitratinblandning
adipose tissuefettvävnad
aflatoxinaflatoxin
amino acidaminosyra
animal by-productsanimaliska biprodukter
animal for productionproduktionsdjur
animal wasteanimaliskt avfall
antiparasitics and deworming agentsparasit- och avmaskningsmedel
approval numbergodkännandenummer
arsenicarsenik
aspiration worksaspirationsanläggning
avoparcinavoparcin
babassu cakebabassukaka
ban on dilutionspädningsförbud
beet fibrebetfiber
beet pulpbetmassa
bentonitebentonit
bentonite filterbentonitfilter
betainebetain
binderbindemedel
blanksblankprover
bovine spongiform encephalopathybovin spongiform encefalopati
broad beanåkerböna
BSE BSE
cadmiumkadmium
carcass, carcase slaktkropp
carotenoidskarotenoider
carrierbärsubstans
chicken for fatteningslaktkyckling
chlorinated compoundklorförening
chlorinetetracyclineklortetracyklin
closely related compoundsnärbesläktade föreningar
coagulants and anti-caking agentskoagulerings- och klumpförebyggande medel
coccidiostatskoccidiostatika
code keykodnyckel
complementary feedingstuffskompletteringsfoder
complementary feedingstuffs used during peak lactation (lactation feedingstuffs)höglaktationsfoder
complete feedingstuffshelfoder
compound feedingstuffsfoderblandningar
concentrate (vard.)kraftfoder
concentrationanrikning
contagious agentsmittämne
copperkoppar
crude fatråfett
crude fibreväxttråd
crude proteinråprotein
daily rationdagsgiva
depositiondeponering
derogationundantag
destruction plantdestruktionsanläggning
detectable levelmätbar nivå
detection levelanalysgräns
detection leveldetektionsnivå
detection limit detektionsgräns
dibenzo furansdebensofuraner
dieldrindieldrin
dilutespäda ut
dilution effectutspädningseffekt
dioxindioxin
direct dryingdirekttorkning
dog-chewtuggben
dried and molassed sugarbeet pulpmelasserad betsnitsel
dry feedingstuffstorrfoder
dry mattertorrsubstans
dust sampledammprov
ear fusariosesaxfusarioser
endosulfanendosulfan
enrichanrika
enrofloxacinenrofloxacin
environment samplemiljöprov
Environmental and Health Protection Unitmiljö- och hälsoskyddsförvaltningen
environmental toxinmiljögift
ethoxyquinetoxikin
expellerexpeller
fallen stockkadaver (självdött)
fallen stock bankadaverförbud
farmed fishodlad fisk
fat recoveringfettåtervinning
fat solublefettlöslig
feed additives fodertillsatser
feed componentsfoderkomponenter
feed councilfoderråd
feed fatfoderfett
feed grainfoderspannmål
feed hygienefoderhygien
feed inspectorfoderinspektör
feed materialsfoderråvaror
feed materials, ingredientsråvaror
feed millanläggning som tillverkar foderblandningar
feed phosphatesfoderfosfater
feed utilizationfoderomvandlingsförmåga
feedingstuffs foder
feedingstuffs of vegetable originvegetabiliskt foder
filter agentfiltermedel
finished feedfärdigfoder
fish farmfiskodling
fit for human consumptionlivsmedelsgodkänd
food chainbiologiska kedjan
food materialslivsmedelsråvara
food scrapes (till djur), leftovers (även till människor)matrester
foragegrönfoder
formation of toxinstoxinbildning
formic acidmyrsyra
genetically modified organismsgenetiskt modifierade organismer
GMO GMO
green mealgrönmjöl
growth promotors, growth promoting additivestillväxtbefrämjande tillsatser i foder
heavy metaltungmetall
hermetically sealed containerhelkonserv
high dosagehögdos
high risk materialhögriskmaterial
hydraulic oilhydraulolja
hydroxylatehydroxylera
hygiene grouphygiengrupp
inspection plankontrollplan
kaolinitic claykaolinlera
labellingmärkning
lasalocidlasalocid
laying hensvärphöns
leadbly
lignosulphatelignosulfat
lindanelindan
low risk materiallågriskmaterial
lupinlupin
lysinelysin
macro mineralsmakromineraler
macrolidesmakrolider
maximum (permitted) levelgränsvärde
meat and bone mealkött- och benmjöl
meat and bone meal from fallen stockkadavermjöl
medical productsläkemedel
medicinalmedicinskt verksamma
medicinal products in feedingstuffsläkemedel i foder
mercurykvicksilver
methioninemetionin
metriphonatemetrifonat
microscopy analysismikroskopiundersökning
milk powdermjölkpulver
milk replacermjölkersättning
mineral feedingstuffsmineralfoder
monensinmonensin
mouldmögelsvamp
mould toxinmögeltoxin
mycotoxinmykotoxin
narasinnarasin
nutritive analytical controlkemisk näringskontroll
nutritive contentnäringsinnehåll
ochratoxinochratoxin
olaquindoxolaquindox
oxytetracyclineoxytetracyklin
palm kernelpalmkärna
PCBPCB
pentachlorophenolpentaklorfenol
persistentstabil mot nedbrytning
phosphatefosfat
phosphorus contentfosforhalt
pig manuresvingödsel
pig rations/feedsvinfoder
polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD)polyklorerade dibensodioxiner
protein feed material of animal originanimalisk proteinråvara
protozoansprotozoer
random samplestickprov
rationsfoderstat
reliability analysisredbarhetsanalys
residuesrestsubstanser
resistanceresistens
roughagegrovfoder
sanitary effluentsanitetsutsläpp
saturinghärdning (av fett)
scrape sampleskrapprov
self-monitoringegenkontroll
serotypingserotypning
silica claykisellera
skim milk powder, skimmed milk powderskummjölkspulver
skim milk, skimmed milkskummjölk
slaughter ratioslaktutbyte
sludgerötslam
sludgeslam
specified risk materialspecificerat riskmaterial
standards for quality assurancekvalitetssäkringskrav
Standing Committee on Animal NutritionStändiga foderkommittén
State Epizootiologiststatsepizootolog
straight feedingstuffsoblandade foderråvaror
threoninetreonin
tolerance thresholdtoleransgräns
total feed rationtotalfoder
toxicitytoxicitet
trace elementsspårelement
trichothecenestrichotecener
tryptophantryptofan
tylantylan
tylosin phosphatetylosinfosfat
undesirable substancesfrämmande ämnen
vomitoxin vomitoxin
WafolinWafolin
waste wateravloppsvatten
waste woodspillvirke
water activityvattenaktivitet
wet feedingstuffsvåta varor
White Papervitbok
xanthophyllsxantofyller
zearalenonezearalenon
zero tolerancenolltolerans
zinc oxidezinkoxid
zinc sulphatezinksulfat
Crops and environment

English

Swedish

abaca

manillahampa

Acetamiprid

acetamiprid

acidification

försurning

acorn grazing land

ollonbetesmark

additional support

tilläggsersättning

admixture

inblandning

advance evaluation

förhandsbedömning

advisor

rådgivare

afforestation

skogsplantering

agricultural landscape, varied

odlingslandskap, rikt

Agro-Environmental and Rural Development Programme

Miljö- och landsbygds-programmet

aid period

stödperiod

air chemistry assessment

luftkemiska mätningar

alien species,

främmande arter

non-indigenous species

främmande arter

Alvar grazing

Alvarbete

ammonia emissions

ammoniakförluster

amylopectin

amylopektin

ancient monument site

fornlämningslokal

annual crops

ettåriga grödor

annual fallow

kortliggande träda

aphid

bladlus

apple scab

äppleskorv

aquaculture

vattenbruk

arable field with irregular shape

svårbrukad åker

arable land

åkermark

artichoke

kronärtskocka

attack, infestation, infection

angrepp

aubergine, eggplant

aubergine

Azoxystrobin

azoxystrobin

baby corn

minimajs

band application

bandsprutning

banks between fields

renar mellan åkerskiften

bare soil

bar jord

bare soil

obevuxen mark

barley

korn

base pair

baspar

bean

böna

bio-available

biotillgängligt

Biodiversity in the Agricultural Landscape

Markernas mångfald

birdcherry aphid

havrebladlus

Bitertanol

bitertanol

bitter orange, sour orange

pomerans

black nightshade, Solanum nigrum L.

björnbär

 

nattskatta

blackberry

björnbär

black-grass, Alopecurus myosuroides Huds.

renkavle

blueberry, whortleberry

blåbär

Brazil nut

paranöt

break crop

avbrottsgröda

breed

ras

broadcast spreading

bredspridning

broad-leaved deciduous forest, selected valuable broad leaf forest

ädellövskog

brown foot rot, Michrodochium nivale

snömögel

brown rot

ringröta, mörk

Brussels sprouts

brysselkål

cape gooseberry

physalis

carrot fly, Psila rosae

morotsfluga

carrot mining fly, Napomyza carotae

morotsminerare

catchment area

tillrinningsområde

cattle path

fägata

cauliflower

blomkål

celeriac

rotselleri

celery

stjälkselleri

cereals

spannmål

chanterelle

kantarell

characterization

karakterisering

chemical composition

kemisk sammansättning

chemical plant protection products

kemiska bekämpningsmedel

chives

gräslök

chlorogenic acid

klorogensyra

citrus fruit

citrusfrukt

clearance cairn

odlingsröse

coir

kokosbast

commitment

åtagande

common field-speedwell, Veronica persica Poir.

konstruktion

 

veronika

competitive ability

konkurrensförmåga

construct

konstruktion

Convention on Biological Diversity

konventionen om biologisk mångfald

Conversion of Arable Land scheme

omställningsstödet

coppice meadow

stubbskottsäng

corn

majs

corn rootworm

majsrotbagge

cowberry

lingon

cranberry

tranbär

crop

gröda

crop production plan

växtodlingsplan

crop rotation

växtföljd

cropping system

brukningsmetoder

cross breeding

korsningsförädling

cross fertilization

korsbefruktning

cultivated plant

kulturväxt

cultivation (cropping) system, (farm) management system

odlingssystem

cultivation limit

odlingsgräns

cultivation technique

odlingsteknik

cultural heritage values

kulturhistoriska värden

culturally significant landscape elements

kulturbärande landskapselement

cut-off criteria

stupstockskriterium

cyanobacterial blooms

blomning av blågröna alger

Cyprodinil

cyprodinil

dammed-in meadow

dämmäng

dark leaf spot, Alternaria brassicicola och Alternaria brassicae

svartfläcksjuka

dart moth

jordfly

date

dadel

deciduous forest (hardwood forest)

lövskog

deep litter manure

djupströgödsel

dicot weeds

örtogräs

Difenoconazole

difenokonazol

Diflufenican

diflufenikan

digestion

klyvning

Dimethoate

dimetoat

distribution pattern

utbredningsmönster

ditched wall

gropvall

dormancy

groningsvila

dosage key

dosnyckel

drag hose

matarslangar

drainage

avrinning

drainage

markavvattning

drainage water

dräneringsvatten

Drechslera teres (net blotch)

kornets bladfläcksjuka

drilling of fertilizer

radmyllning

dual fuel

dubbelbränsle

durum wheat

durumvete

early potatoes

färskpotatis

early potatoes

nypotatis

earthen wall

jordvall

ecological balance

ekologisk balans

edge of forest

skogsbryn

efficacy evaluation

effektivitetsutvärdering

Environment Protection Act

miljöskyddslagen

environmental load

miljöbelastning

Environmental Quality Objectives

miljökvalitetsmål

environmentally hazardous activity

miljöfarlig verksamhet

Euptetyx atropunctata

potatisstrit

European canker

fruktträdskräfta

eutrophication

övergödning

evaluation

evaluering

ex situ conservation

ex situ-bevarande

extension service

gårds- och bebyggelsemiljö

(advisory service)

rådgivning

eyespot

stråknäckare

farmer affirmation

skötselbrev

farmyard and farmhouse environment

gårds- och bebyggelsemiljö

fennel

fänkål

feral

förvildad

fertilizers

konstgödsel

fertilizers (commercial)

handelsgödsel

field area

åkeryta

field assessment of pests

fältgradering

field maize

fodermajs

field pansy, Viola arvensis Murr.

lin

 

viol

field vegetable crops

grönsaksodling på friland

financial incentives and disincentives

ekonomisk styrning

fire blight

päronpest

flax

lin

flax

spånadslin

floating crust

svämtäcke

Fluazinam

fluazinam

forage land

fodermark

forest pasture

skogsbete

fragmentation

uppsplittring

frit fly

fritfluga

frozen ground

djupt tjälad mark

fungi

svamp

garden cress

krasse

gathering of leaf fodder

lövtäkt

gel

gelé

gene expression

genuttryck

gene transfer

genöverföring

general management conditions

generella skötselvillkor

genetically modified plants

genetiskt modifierade växter

genome

genom

ginger

ingefära

glyphosate

glyfosat

glyphosate tolerance

glyfosattolerans

gooseberry

krusbär

grain field

stråsädesodling

grain legumes, dry pulses

trindsäd

grass silage

gräsensilage

grassland

gräsmark

 

vall

grazing intensity

betesuttag

greenhouse cultivation

växthusodling

groats

krossgryn

growing crops

växande gröda

growing period

vegetationsperiod

growing season

växtsäsong

growing season/period

odlingssäsong

habitat

växtplats

habitat fragmentation

fragmentering av livsmiljöer

harvest

skörd

headland

åkerren

heathland

ljunghed

hectare dose

hektardos

hemp

hampa

hops

humle

horse radish

pepparrot

improved

förädlad

in situ conservation

in situ-bevarande

incorporate into the soil

bruka ner

Indian fig, cactus fruit

kaktusfikon

inner waters

inre vatten

interim target

delmål

invasive ability

invasiv förmåga

inventorying

inventering

investment in real property

fasta investeringar

ioxynil

ioxynil

Iprodione

iprodion

isolation distance

isoleringsavstånd

Jerusalem artichoke

jordärtskocka

juniper berry

enbär

kale

grönkål

keep a green cover

hålla marken bevuxen

land with green cover in autumn and winter (green land)

grön mark

large racks still in use

storhässjor i bruk

leaf blotch, Rhyncosporium secalis

sköldfläcksjuka

leaf spot, Septoria tritici

Svartpricksjuka

leek

purjolök

leguminous plants

baljväxter

lemon grass

citrongräs

level of infestation

angreppsnivå

level of support

ersättningsnivå

ley

slåttervall

liming to improve soil structure

strukturkalkning

linseed

oljelin

liquid manure

flytgödsel

liquid manure injector

myllningsaggregat

livestock husbandry

husdjursskötsel

load of nutrients

belastning av närsalter

local variety

lantsort

management of meadows

ängshävd

management point

stödpoäng

management, traditional use

hävd

Mancozeb

mankozeb

manioc, cassava, tapioca

maniok

manure

stallgödsel

marl pits

märgelgravar

meadow with seepage water

översilningsäng

meadow with trees and bushes

träd- och buskbärande äng

meadowland farming

ängsbruk

Mesosulfuron

mesosulfuron

Metazachlor

metazaklor

Metribuzin

metribuzin

millet

hirs

monitoring station

mätstation

mountain holding (seasonal)

fäbod

mountain pasture

fäbodbete

mown meadow

slåtteräng

mutation breeding

mutationsförädling

national programme

nationellt program

nitrate leaching

kväveutlakning

nitrogen emission

kväveutsläpp

non-arable outcrop

åkerholme

non-road mobile machinery

arbetsmaskin

non-toxic

giftfri

Nordic Gene Bank

Nordiska genbanken

nursery

plantskola, trädskola

nutrient leaching, (ibland nutrient runoff)

näringsläckage

nutrient salt, nutrients

närsalter

offspring

avkomma

oilseeds

oljeväxter

open-air cultivation

odling på friland

organic farming

ekologisk odling

organic soil (äv. humus soil)

mulljord

oyster mushroom

ostronskivling

parent variety

modersort

parsnip

palsternacka

pasture

betesmark

peated

mullad

Pendimethalin

pendimetalin

perennial fallow

långliggande träda

permanent crops

fleråriga grödor

pest

skadegörare

pesticides

bekämpningsmedel

pests

växtskadegörare

phosphorus limited

fosforbegränsade

phytotoxicity

fytotoxicitet

pile on a hay rack

hässja

Pirimicarb

pirimikarb

plant genetic resources

växtgenetiska resurser

plant nutrient losses

växtnäringsförluster

plant nutrient utilization

växtnäringsutnyttjande

plant nutrients

växtnäring

plant nutrients

växtnäringsämnen

plant protection centre

Växtskyddscentral

plant protection products

växtskyddsmedel

plantain

mjölbanan

planted wind-break

läplantering

plasmid

plasmid

plot edge

skifteskant

point sources

punktkällor

poll

hamla

pollard

hamlat träd

pollen beetle, Meligethes aeneus

rapsbagge

pollen dispersal

pollenspridning

pond for water-retting of flax

linsänke

ponds

småvatten

post-mowing grazing

efterbete

potato late blight

potatisbladmögel

preceding crop

förfrukt

premium

bidragsbelopp

Prochloraz

prokloraz

Prothioconazole

protiokonazol

pyrethroids

pyretroider

rapeseed

raps

recipient organism

mottagarorganism

red cabbage

rödkål

release site

utsläppsplats

repellent

avskräckningsmedel

research and development

forskning och utveckling

retrofit

efterkonvertering

rhubarb

rabarber

ring rot

ringröta, ljus

risk analysis

riskanalys

risk assessment

riskbedömning

root zone leaching, rhizosphere leaching

rotzonsutlakning

Rural Development Programme

landsbygdsprogrammet

sandy soil

sandjord

sclerotinia disease, sclerotinia sclerotiorum

bomullsmögel

scythe mowing

lieslåtter

secondary distribution

sekundär spridning

seed

utsäde

seed potatoes

utsädespotatis

self-sufficiency

självförsörjning

semi-liquid manure

kletgödsel

semi-natural pastures

naturbetesmark

sexually compatible

korsningsbar

shallot

schalottenlök

silkworm

silkesmask

sisal

sisalhampa

size marker

storleksmarkör

slurry pit, slurry store

gödselbehållare

small-scale habitats

småbiotoper

soilborne infection

markburen smitta

Solanum physalifolium Rusby (green nightshade)

spridarplatta

 

bägarnattskatta

solid manure

fastgödsel

solitary tree

solitärträd

sorghum

durra

sour cherry

surkörsbär

species level

artnivå

splash plate

spridarplatta

spot application

punktbehandling

starch

stärkelse

starch potatoes

stärkelsepotatis

stem elongation

stråskjutning

stone dump

stentipp

structures for survival

struktur för överlevnad

stubble

stubbträda

subsistence farming

självhushåll

sub-soil compaction

jordpackning i alven

suction trap

sugfälla

sugar pea

sockerärt

sunflower

solros

support area

stödområde

sustainable conventional agriculture

REKO-stöd

sward

grässvål

sward/rocks mosaic grazing

mosaikbete

swede, rutabaga

kålrot

Swedish Agri-environment Programme

svenska miljöprogrammet

Swedish Threatened Species Unit

ArtDatabanken

sweet pepper

paprika

synthesis pathway

syntesväg

synthesis rate

synteshastighet

synthesis step

syntessteg

the Inventory of meadows and grazing land

Ängs- och hagmarks-inventeringen

the use of green manure

gröngödsling

thermal screen

energigardin

threshold

tröskelvärde

tillage (first)

brytning (av gröda)

Tilletia contraversa (dwarf bunt)

dvärgstinksot

Tiophanate-methyl

tiofanatmetyl

tolerance limit

toleransgräns

traceability

spårbarhet

traditional building

överloppsbyggnad

trailing hose el. band spreading

släpslang

trailing shoes

släpfotsramp

trait

anlag

treatment

försöksled, led

trial

försök

triticale

rågvete

Triticonazole

tritikonazol

turnip kale

kålrabbi

type of agricultural land

ägoslag

types of land

markslag

understorey

undervegetation

Ustilago nuda (Barley Losse Smut)

kornets flygsot

variety

sort

vector

vektor

vegetatively propagated

vegetativt förökade

vineyard

vingård, vinodling

vulnerable zones

känsliga områden

ware potatoes

matpotatis

water chestnut

vattenkastanj

water management

vattenhantering

water management

vattenvård

Swedish Environmental Objectives

Swedish Environmental Objectives

De svenska miljömålen

Rural Development Programme

English

Swedish

Rural Development ProgrammeLandsbygdsprogrammet
Enterprise SupportFöretagsstöd
Setting-up aid Startstöd
Investment supportInvesteringsstöd
Skills acquisition supportStöd för kompetensutveckling
Support for purchase of servicesStöd för köp av tjänster
Project SupportProjektstöd
Agri-environmental paymentsMiljöersättningar
Non-productive investmentsMiljöinvesteringar
Cultivated grasslandVallodling
Environment protection measuresMiljöskyddsåtgärder
Reduced nitrogen leachingMinskat kväveläckage
Organic productionEkologiska produktionsformer
Riparian stripsSkyddszoner
WetlandsVåtmarker
Pastures and meadowsBetesmarker och slåtterängar
Cultural heritageNatur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet
Local breedsHotade husdjursraser
Local breeds associationsRasbevarande husdjursföreningar
Brown beansBruna bönor på Öland
Trade

English

Swedish

ACP countriesAVS-länder
ad valorem equivalent, EVAvärdetullsekvivalent
ad valorem tariffvärdetull
additional dutytilläggstull
additional guaranteestilläggsgarantier
Additional Protocoltilläggsprotokoll (till avtal)
Agreement on AgricultureJordbruksavtalet
agricultural elementjordbruksdel (av tull)
barriers to tradehandelshinder
basic criteriagrundläggande villkor
basic productbasprodukt
CN codeKN-nummer
customs’ warehousetullager
de minimis supportde minimis-stöd
declaration of raw materialsråvarudeklaration
decoupledavlänkat
direct supportdirektstöd
dismantleavskaffa (tull)
double-zero agreementnoll-nollavtal
entry price systemingångsprissystem
equity capitaleget kapital
extraction rateåtgångstal
food safetysäkra livsmedel
food securitylivsmedelstrygghet
food securitytryggad livsmedelsförsörjning
Generalized System of Preferences (GSP)allmänna preferenssystemet (GSP)
HS codeHS-nummer
income supportinkomststöd
industrial elementindustridel (av tull)
industrial tariffindustritull
intermediate productmellanprodukt
internal price rebatesinterna prisrabatter
marginal investmentmarginalinvestering
market assessmentmarknadsbedömning
OCT ULT
Overseas Countries and Territoriesutomeuropeiska länder och territorier
point of entryinförselort
policy specific criteriastödspecifika kriterier
price compensationprisutjämning
processed agricultural productsbearbetade jordbruksvaror
production stimulatingproduktionsdrivande
quota rentkvotränta
raw materialsråmaterial
release on the marketutsläpp på marknaden
rules of originursprungsregler
semi-product, semi-manufactures (pl)halvfabrikat
tarifftull
tariff peakstulltoppar
tariff ratetullsats
tariff rate quotatullkvot
technical barriers to tradetekniska handelshinder
temporarytidsbegränsad
the Amber Boxgula boxen
the Blue Boxblå boxen
the Green Boxgröna boxen
third countrytredje land
trade distortinghandelsstörande
variable import levyrörlig införselavgift
variable levyrörlig avgift
water in the tariffsluft i gränsskyddet
WTO compatibleWTO-förenlig
Inspection and control

English

Swedish

block securityblocksäkerhet
bonded warehousetullagerplats
certificate of originursprungsintyg
control activitieskontrollverksamhet
control methodskontrollmetoder
control systemkontrollsystem
deviationavvikelse
file in csv format (comma-deliminated file)skv-fil (semikolonseparerad fil)
final paymentslutbetalning
Geographic Information System (GIS)geografiskt informationssystem (GIS)
GPS, Global Positioning System GPS
inspectorkontrollant
malpracticetjänstefel
on-the-spot-check, field inspectionfältkontroll
payment listverifikationsunderlag
proof of arrivalimportbevis
recoveryåterkrav
remote sensingfjärranalys
risk analysisriskanalys
samplestickprov
sample, selectionurval
sampling planurvalsplan
sampling rateurvalsfraktion
Support and administration

English

Swedish

accompanying measureskompletterande åtgärder
administrationadministration
advance fixingförutfastställelse
aerial photographflygfotografi
age bracketåldersgrupp
agricultural landjordbruksmark
agricultural landscape, agrarian landscapeodlingslandskap
agricultural policyjordbrukspolitik
aid schemestödordning
amount to be settledavräkningsbelopp
animal welfaredjurskydd
animal/livestock breeding, zootechnicshusdjursavel
anomaly, deviationavvikelse
applicationansökan
appropriation directionsregleringsbrev
area aidarealstöd
articles of associationbolagsordning
authorizationfullmakt
baselinebasscenario
biodiversitybiologisk mångfald
blockblock
block securityblocksäkerhet
border inspection postgränskontrollstation
border protectiongränsskydd
branch numberclearingnummer
breedingavel (se husdjursavel)
broad-leaf forestädellövskog
call for tenderanbudsförfarande
carcase weightslaktvikt
certificate of registration,registration certificateregistreringsbevis
chargebelasta (en säkerhet)
Code of Regulations of the Swedish Board of Agriculture Jordbruksverkets författningssamling
Code of Regulations of the Swedish Board of AgricultureStatens jordbruksverks författningssamling
collectionuppbörd
Common Agricultural Policy (CAP)gemensamma jordbrukspolitiken (GJP)
Common Market Organisation (CMO)gemensam marknadsorganisation
communicationmeddelande
compensatory allowancekompensationsbidrag
compensatory amountersättningsbelopp
competent authoritybehörig myndighet
compulsoryobligatorisk
confidentialkonfidentiell
consultative procedureremissförfarande
conversion rateomräkningskurs
country of dispatchavsändningsland
country of originursprungsland
countylän
cross compliancetvärvillkor
cultural heritage kulturmiljö
customstullen
Customs Information Systemtulldatasystemet (TDS)
dairy cow premiummjölkkobidrag
data basedatabas
data entryregistrering av data
decisionbeslut
differentiated refunddifferentierat bidrag
document of valuevärdehandling
documentary creditremburs
EAGGFEUGFJ
early marketing premiumkalvslaktsbidrag
Eastern enlargement östutvidgningen
edge of forestskogsbryn
eligiblestödberättigad
entitleberättiga
environmental impactmiljöeffekter
environmental loadmiljöbelastning
euro rateeurokurs
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket
export by seaexport sjövägen
export declarationexportdeklaration
export licence (för bilaga 1-varor)exportlicens
export refundexportbidrag
export refund goodsexportbidragsvaror
fallowträda
final paymentslutbetalning
food processing aidstöd till livsmedelsförädling
forage areafoderareal
forfeitförverka
forfeiture of a securityförverkan av säkerhet
Geographic Information System (GIS)geografiskt informationssystem (GIS)
GPS, Global Positioning System GPS
group securitybranschsäkerhet
guaranteegaranti
guarantorborgensman
IACSIAKS
inspection, checkkontroll
inspectorkontrollant
Integrated Administrative Control System integrerat administrations- och kontrollsystem
investment aidinvesteringsstöd
invoice declarationfakturadeklaration
issue a licenceutfärda en licens
land usemarkanvändning
landscapelandskap (miljö)
less-favoured areas (LFA)mindre gynnade områden
linseedoljelin
livestock aiddjurbidrag
male bovine animalhandjur av nöt
Management Committeeförvaltningskommitté
Member Statemedlemsstat (i EU)
municipalitykommun
name in block lettersnamnförtydligande
national envelopenationellt kuvert
non-food cropsindustri- och energigrödor
notice of receiptdelgivningskvitto
on-farm registerstalljournal
on-the-spot-check, field inspectionfältkontroll
Ordinanceförordning (regeringens)
organic farmingekologisk produktion
originating inursprung i
other broad leaf forestannan lövskog
parcelskifte
paying agencyutbetalningsställe
payment entitlementstödrättighet
payment listverifikationsunderlag
payment noticebetalningsavi
penalty interestdröjsmålsränta
pesticide residuesbekämpningsmedelsrester
phase-oututfasning
place of loadinglastningsplats
plant nutrientsväxtnäring
plant pestväxtskadegörare
pledge of money/an amountpantförskrivning
premium rightbidragsrätt
prior notificationföranmälan
processed productsbearbetade produkter
processinghandläggning (av en ansökan)
production locationproduktionsplats
project aid for rural developmentprojektstöd för utveckling av landsbygden
provincelandskap (regionen)
recoveryåterkrav
redeem a pledgepant, lösa en
reference areareferensareal
reference periodreferensperiod
refund certificate (för icke-bilaga-1-produkter)bidragslicens
refund certificate with advance fixing of the refund ratebidragslicens med förutfastställelse av bidraget
refund ratebidragsnivå
Regulationförordning (EU:s)
reimbursementåterbetalning
reindeer fencerenhägn
reindeer husbandryrennäring
reindeer husbandry regionrenskötselområdet
reindeer penrenvall
release a securityfrisläppa en säkerhet
release for free circulationfri omsättning, låta övergå till
remote sensingfjärranalys
replacement securityersättningssäkerhet
retention periodhållandeperiod
reviewomprövning
risk analysisriskanalys
Rural Development Programmelandsbygdsprogrammet
rural development regulationLandsbygdsförordningen
rural development regulationLBU-förordningen
samisamisk
samplestickprov
sample, selectionurval
sampling planurvalsplan
sealsigill
set-asideuttagen areal
setting-up aidstartstöd
settlement (of accounts)avräkning
signatoryundertecknare
simplified schemeförenklat program
single administrative document (SAD)enhetsdokument (ED)
single market, theinre marknaden
Single Payment Scheme, single farm paymentgårdsstöd
single securityenkel säkerhet
slaughter premiumslaktbidrag
special (beef) premiumhandjursbidrag
stampstämpel
state epizootiologiststatsepizootolog
statement of opinion, opinionyttrande
statutory management requirementsföreskrivna verksamhetskrav
structural fund aidprojektstöd
submission (of report) for commentremiss
subreportdelrapport
supervisory / regulatory authoritytillsynsmyndighet
support areastödområde
sustainable agriculturelångsiktigt hållbart jordbruk
sustainable societykretsloppssamhälle
Swedish Code of Statutessvensk författningssamling (SFS)
Swedish CustomsTullverket
Swedish Farm Registerlantbrukets företagsregister
Swedish Regulationföreskrift (Jordbruksverkets)
the flat countryslättbygden
thresholdtröskelvärde
trainingkompetensutveckling
tree or shrubbery zoneträd- eller buskstråk
unredeemed pledgepant, oinlöst
unsettled amountavräkningsbelopp, oreglerat
weighted mean, weighted averagevägt medelvärde
white papervitbok
WTO commitmentsWTO-åtaganden
Intervention

English

Swedish

award a contractantaga ett anbud
closing dateansökningsdag, sista
control companykontrollföretag
control copy T5kontrollexemplar T5
intervention goodsinterventionsvara
intervention stocksinterventionslager
invitation to tenderanbudsförfarande
invitation to tender, call for tendersanbudsinfordran
laboratoryanalysföretag
lodge a securityställa säkerhet
notice of invitation to tendermeddelande om anbudsinfordran
partial invitation to tenderdelanbudsinfordran
place of storagelagerplats
port of exportexporthamn
private storageprivat lagring
public storageoffentlig lagring
reference samplereferensprov
reimburseersätta
release for consumptionövergå till fri konsumtion
removal from storageutlastning
removal orderuttagsorder
standing invitation to tenderstående anbudsinfordran
storage keeperlagerhållare
submission of tenderanbudsinlämning
transport costtransportkostnader
Emergency planning

English

Swedish

basic emergency systemgrundberedskap
biological weaponsbiologiska vapen
chemical weaponskemiska vapen
emergency planningberedskap
food emergency stocksberedskapslagring av livsmedel
Ministry of DefenceFörsvarsdepartementet
nuclear weaponskärnvapen
official on standbytjänsteman i beredskap
radiation protectionstrålskydd
radioactive fall-outradioaktivt nerfall
risk and vulnerability analysisrisk- och sårbarhetsanalys
security and preparedness of societysamhällsberedskap
Swedish Armed ForcesFörsvarsmakten
total defencetotalförsvar
Our organisation

English

Swedish

Division for Promotions and Administration Affairs

divisionen för främjande och förvaltning

District Veterinarians

distriktsveterinärerna

Division for Service and Control

divisionen för service och kontroll

Paying Agency Function

utbetalningsfunktionen