Jordbruksverkets startsida

English-Swedish word list

How do I search the word list?

Where else can I look?

Animal and veterinary terms

English

Swedish

Slaughter

English

Swedish

adverse weather conditionsogynnsamma väderförhållanden
alternating currentväxelström
anaesthetic drugsnarkosmedel
automatic neck-cuttersautomatisk halsavskärning
back-up equipmentreservutrustning
be kept in lairagestallas upp (på slakteri)
bell gunkulmask
bleedingavblodning
brain stemhjärnstam
captive bolt stunnerbultpistol
carbon dioxide chamberkoldioxidschakt
carotid arterieshalspulsådrorna
clonic crampsmuskelryckningar
corneal reflexhornhinnereflex
cradletransportkorg
cradle loading penindrivningsbox
currentströmstyrka
decapitationdekapitering
dehorned/polledhornlösa
direct currentlikström
droverdjurdrivare
electrical prods/goadselektrisk pådrivare
electrocutionelavlivning
ethics committee on animal experimentsdjurförsöksetisk nämnd
farmed fishodlad fisk
field lairagesfållor och hägn
handgunenhandsvapen
haulierdjurtransportör
high yieldinghögmjölkande
hindquartersbakdel
hollow point ammunitionhålspetsammunition
hornedhornbärande
IMD (instantaneous mechanical destruction) maceration
impedancemotstånd
killingavlivning
lairage areauppstallningsutrymme
litterströmedel
long-range shootingavståndsavlivning
movementdrivning
muzzle energymynningsenergi
neck dislocationhalsdislokation
non-slip flooringhalkfria golv
official veterinarianofficiell veterinär
open measurementsfria mått
penbox
pithinghjärnstamsstick
racewaysdrivgångar
research animalsförsöksdjur
restraintfixering
shacklesfotbyglar
slaughter funnelslakttratt
sorting paddlesorteringspaddel
stray reindeerströvren
stunningbedövning
tethereduppbundna
tissue-irritatingvävnadsretande
tonic crampsstelhet
twitchbrems
two-handed pig boardtvåhandsdrivskiva
vertebral columnhalskotpelaren
water bathvattenbad
Feedingstuffs

English

Swedish

acute toxicityakut toxicitet
added nitratenitratinblandning
adipose tissuefettvävnad
aflatoxinaflatoxin
amino acidaminosyra
animal by-productsanimaliska biprodukter
animal for productionproduktionsdjur
animal wasteanimaliskt avfall
antiparasitics and deworming agentsparasit- och avmaskningsmedel
approval numbergodkännandenummer
arsenicarsenik
aspiration worksaspirationsanläggning
avoparcinavoparcin
babassu cakebabassukaka
ban on dilutionspädningsförbud
beet fibrebetfiber
beet pulpbetmassa
bentonitebentonit
bentonite filterbentonitfilter
betainebetain
binderbindemedel
blanksblankprover
bovine spongiform encephalopathybovin spongiform encefalopati
broad beanåkerböna
BSE BSE
cadmiumkadmium
carcass, carcase slaktkropp
carotenoidskarotenoider
carrierbärsubstans
chicken for fatteningslaktkyckling
chlorinated compoundklorförening
chlorinetetracyclineklortetracyklin
closely related compoundsnärbesläktade föreningar
coagulants and anti-caking agentskoagulerings- och klumpförebyggande medel
coccidiostatskoccidiostatika
code keykodnyckel
complementary feedingstuffskompletteringsfoder
complementary feedingstuffs used during peak lactation (lactation feedingstuffs)höglaktationsfoder
complete feedingstuffshelfoder
compound feedingstuffsfoderblandningar
concentrate (vard.)kraftfoder
concentrationanrikning
contagious agentsmittämne
copperkoppar
crude fatråfett
crude fibreväxttråd
crude proteinråprotein
daily rationdagsgiva
depositiondeponering
derogationundantag
destruction plantdestruktionsanläggning
detectable levelmätbar nivå
detection levelanalysgräns
detection leveldetektionsnivå
detection limit detektionsgräns
dibenzo furansdebensofuraner
dieldrindieldrin
dilutespäda ut
dilution effectutspädningseffekt
dioxindioxin
direct dryingdirekttorkning
dog-chewtuggben
dried and molassed sugarbeet pulpmelasserad betsnitsel
dry feedingstuffstorrfoder
dry mattertorrsubstans
dust sampledammprov
ear fusariosesaxfusarioser
endosulfanendosulfan
enrichanrika
enrofloxacinenrofloxacin
environment samplemiljöprov
Environmental and Health Protection Unitmiljö- och hälsoskyddsförvaltningen
environmental toxinmiljögift
ethoxyquinetoxikin
expellerexpeller
fallen stockkadaver (självdött)
fallen stock bankadaverförbud
farmed fishodlad fisk
fat recoveringfettåtervinning
fat solublefettlöslig
feed additives fodertillsatser
feed componentsfoderkomponenter
feed councilfoderråd
feed fatfoderfett
feed grainfoderspannmål
feed hygienefoderhygien
feed inspectorfoderinspektör
feed materialsfoderråvaror
feed materials, ingredientsråvaror
feed millanläggning som tillverkar foderblandningar
feed phosphatesfoderfosfater
feed utilizationfoderomvandlingsförmåga
feedingstuffs foder
feedingstuffs of vegetable originvegetabiliskt foder
filter agentfiltermedel
finished feedfärdigfoder
fish farmfiskodling
fit for human consumptionlivsmedelsgodkänd
food chainbiologiska kedjan
food materialslivsmedelsråvara
food scrapes (till djur), leftovers (även till människor)matrester
foragegrönfoder
formation of toxinstoxinbildning
formic acidmyrsyra
genetically modified organismsgenetiskt modifierade organismer
GMO GMO
green mealgrönmjöl
growth promotors, growth promoting additivestillväxtbefrämjande tillsatser i foder
heavy metaltungmetall
hermetically sealed containerhelkonserv
high dosagehögdos
high risk materialhögriskmaterial
hydraulic oilhydraulolja
hydroxylatehydroxylera
hygiene grouphygiengrupp
inspection plankontrollplan
kaolinitic claykaolinlera
labellingmärkning
lasalocidlasalocid
laying hensvärphöns
leadbly
lignosulphatelignosulfat
lindanelindan
low risk materiallågriskmaterial
lupinlupin
lysinelysin
macro mineralsmakromineraler
macrolidesmakrolider
maximum (permitted) levelgränsvärde
meat and bone mealkött- och benmjöl
meat and bone meal from fallen stockkadavermjöl
medical productsläkemedel
medicinalmedicinskt verksamma
medicinal products in feedingstuffsläkemedel i foder
mercurykvicksilver
methioninemetionin
metriphonatemetrifonat
microscopy analysismikroskopiundersökning
milk powdermjölkpulver
milk replacermjölkersättning
mineral feedingstuffsmineralfoder
monensinmonensin
mouldmögelsvamp
mould toxinmögeltoxin
mycotoxinmykotoxin
narasinnarasin
nutritive analytical controlkemisk näringskontroll
nutritive contentnäringsinnehåll
ochratoxinochratoxin
olaquindoxolaquindox
oxytetracyclineoxytetracyklin
palm kernelpalmkärna
PCBPCB
pentachlorophenolpentaklorfenol
persistentstabil mot nedbrytning
phosphatefosfat
phosphorus contentfosforhalt
pig manuresvingödsel
pig rations/feedsvinfoder
polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD)polyklorerade dibensodioxiner
protein feed material of animal originanimalisk proteinråvara
protozoansprotozoer
random samplestickprov
rationsfoderstat
reliability analysisredbarhetsanalys
residuesrestsubstanser
resistanceresistens
roughagegrovfoder
sanitary effluentsanitetsutsläpp
saturinghärdning (av fett)
scrape sampleskrapprov
self-monitoringegenkontroll
serotypingserotypning
silica claykisellera
skim milk powder, skimmed milk powderskummjölkspulver
skim milk, skimmed milkskummjölk
slaughter ratioslaktutbyte
sludgerötslam
sludgeslam
specified risk materialspecificerat riskmaterial
standards for quality assurancekvalitetssäkringskrav
Standing Committee on Animal NutritionStändiga foderkommittén
State Epizootiologiststatsepizootolog
straight feedingstuffsoblandade foderråvaror
threoninetreonin
tolerance thresholdtoleransgräns
total feed rationtotalfoder
toxicitytoxicitet
trace elementsspårelement
trichothecenestrichotecener
tryptophantryptofan
tylantylan
tylosin phosphatetylosinfosfat
undesirable substancesfrämmande ämnen
vomitoxin vomitoxin
WafolinWafolin
waste wateravloppsvatten
waste woodspillvirke
water activityvattenaktivitet
wet feedingstuffsvåta varor
White Papervitbok
xanthophyllsxantofyller
zearalenonezearalenon
zero tolerancenolltolerans
zinc oxidezinkoxid
zinc sulphatezinksulfat
Crops and environment

English

Swedish

abacamanillahampa
Acetamipridacetamiprid
acidificationförsurning
acorn grazing landollonbetesmark
additional supporttilläggsersättning
admixtureinblandning
advance evaluationförhandsbedömning
advisorrådgivare
afforestationskogsplantering
agricultural landscape, variedodlingslandskap, rikt
Agro-Environmental and Rural Development ProgrammeMiljö- och landsbygds-programmet
aid periodstödperiod
air chemistry assessmentluftkemiska mätningar
alien species, främmande arter
non-indigenous speciesfrämmande arter
Alvar grazingAlvarbete
ammonia emissionsammoniakförluster
amylopectinamylopektin
ancient monument sitefornlämningslokal
annual cropsettåriga grödor
annual fallowkortliggande träda
aphidbladlus
apple scabäppleskorv
aquaculturevattenbruk
arable field with irregular shapesvårbrukad åker
arable landåkermark
artichokekronärtskocka
attack, infestation, infectionangrepp
aubergine, eggplantaubergine
Azoxystrobinazoxystrobin
baby cornminimajs
band applicationbandsprutning
banks between fieldsrenar mellan åkerskiften
bare soilbar jord
bare soilobevuxen mark
barleykorn
base pairbaspar
beanböna
bio-availablebiotillgängligt
Biodiversity in the Agricultural LandscapeMarkernas mångfald
birdcherry aphidhavrebladlus
Bitertanolbitertanol
bitter orange, sour orangepomerans
black nightshade, Solanum nigrum L. björnbär
 nattskatta
blackberrybjörnbär
black-grass, Alopecurus myosuroides Huds. renkavle
blueberry, whortleberryblåbär
Brazil nutparanöt
break cropavbrottsgröda
breedras
broadcast spreadingbredspridning
broad-leaved deciduous forest, selected valuable broad leaf forestädellövskog
brown foot rot, Michrodochium nivale snömögel
brown rotringröta, mörk
Brussels sproutsbrysselkål
cape gooseberryphysalis
carrot fly, Psila rosaemorotsfluga
carrot mining fly, Napomyza carotae morotsminerare
catchment areatillrinningsområde
cattle path fägata
cauliflowerblomkål
celeriacrotselleri
celerystjälkselleri
cerealsspannmål
chanterellekantarell
characterizationkarakterisering
chemical compositionkemisk sammansättning
chemical plant protection products kemiska bekämpningsmedel
chivesgräslök
chlorogenic acidklorogensyra
citrus fruitcitrusfrukt
clearance cairnodlingsröse
coirkokosbast
commitmentåtagande
common field-speedwell, Veronica persica Poir. konstruktion
 veronika
competitive abilitykonkurrensförmåga
constructkonstruktion
Convention on Biological Diversitykonventionen om biologisk mångfald
Conversion of Arable Land schemeomställningsstödet
coppice meadowstubbskottsäng
cornmajs
corn rootwormmajsrotbagge
cowberrylingon
cranberrytranbär
cropgröda
crop production planväxtodlingsplan
crop rotationväxtföljd
cropping systembrukningsmetoder
cross breedingkorsningsförädling
cross fertilizationkorsbefruktning
cultivated plantkulturväxt
cultivation (cropping) system, (farm) management systemodlingssystem
cultivation limitodlingsgräns
cultivation techniqueodlingsteknik
cultural heritage valueskulturhistoriska värden
culturally significant landscape elementskulturbärande landskapselement
cut-off criteriastupstockskriterium
cyanobacterial bloomsblomning av blågröna alger
Cyprodinilcyprodinil
dammed-in meadowdämmäng
dark leaf spot, Alternaria brassicicola och Alternaria brassicae svartfläcksjuka
dart mothjordfly
datedadel
deciduous forest (hardwood forest)lövskog
deep litter manuredjupströgödsel
dicot weedsörtogräs
Difenoconazoledifenokonazol
Diflufenicandiflufenikan
digestionklyvning
Dimethoatedimetoat
distribution patternutbredningsmönster
ditched wallgropvall
dormancygroningsvila
dosage keydosnyckel
drag hosematarslangar
drainageavrinning
drainagemarkavvattning
drainage waterdräneringsvatten
Drechslera teres (net blotch)kornets bladfläcksjuka
drilling of fertilizerradmyllning
dual fueldubbelbränsle
durum wheatdurumvete
early potatoesfärskpotatis
early potatoesnypotatis
earthen walljordvall
ecological balanceekologisk balans
edge of forestskogsbryn
efficacy evaluationeffektivitetsutvärdering
Environment Protection Actmiljöskyddslagen
environmental loadmiljöbelastning
environmental impact assessmentmiljökonsekvensbeskrivning
Environmental Quality Objectivesmiljökvalitetsmål
environmentally hazardous activitymiljöfarlig verksamhet
Euptetyx atropunctatapotatisstrit
European cankerfruktträdskräfta
eutrophicationövergödning
evaluationevaluering
ex situ conservationex situ-bevarande
extension service gårds- och bebyggelsemiljö
(advisory service)rådgivning
eyespotstråknäckare
farmer affirmationskötselbrev
farmyard and farmhouse environmentgårds- och bebyggelsemiljö
fennelfänkål
feralförvildad
fertilizerskonstgödsel
fertilizers (commercial)handelsgödsel
field areaåkeryta
field assessment of pestsfältgradering
field maizefodermajs
field pansy, Viola arvensis Murr. lin
 viol
field vegetable cropsgrönsaksodling på friland
financial incentives and disincentivesekonomisk styrning
fire blightpäronpest
flaxlin
flaxspånadslin
floating crustsvämtäcke
Fluazinamfluazinam
forage landfodermark
forest pastureskogsbete
fragmentationuppsplittring
frit flyfritfluga
frozen grounddjupt tjälad mark
fungisvamp
garden cresskrasse
gathering of leaf fodderlövtäkt
gelgelé
gene expressiongenuttryck
gene transfergenöverföring
general management conditionsgenerella skötselvillkor
genetically modified plantsgenetiskt modifierade växter
genomegenom
gingeringefära
glyphosateglyfosat
glyphosate toleranceglyfosattolerans
gooseberrykrusbär
grain fieldstråsädesodling
grain legumes, dry pulsestrindsäd
grass silagegräsensilage
grassland vegetationsperiod
 vall
grazing intensitybetesuttag
greenhouse cultivationväxthusodling
groatskrossgryn
growing cropsväxande gröda
growing periodvegetationsperiod
growing seasonväxtsäsong
growing season/periododlingssäsong
habitatväxtplats
habitat fragmentationfragmentering av livsmiljöer
harvestskörd
headlandåkerren
heathlandljunghed
hectare dosehektardos
hemphampa
hopshumle
horse radishpepparrot
improvedförädlad
in situ conservationin situ-bevarande
incorporate into the soilbruka ner
Indian fig, cactus fruitkaktusfikon
inner watersinre vatten
interim targetdelmål
invasive abilityinvasiv förmåga
inventoryinginventering
investment in real propertyfasta investeringar
ioxynilioxynil
Iprodioneiprodion
isolation distanceisoleringsavstånd
Jerusalem artichokejordärtskocka
juniper berryenbär
kalegrönkål
keep a green coverhålla marken bevuxen
land with green cover in autumn and winter (green land)grön mark
large racks still in usestorhässjor i bruk
leaf blotch, Rhyncosporium secalis sköldfläcksjuka
leaf spot, Septoria tritici Svartpricksjuka
leekpurjolök
leguminous plantsbaljväxter
lemon grasscitrongräs
level of infestationangreppsnivå
level of supportersättningsnivå
leyslåttervall
liming to improve soil structurestrukturkalkning
linseedoljelin
liquid manureflytgödsel
liquid manure injectormyllningsaggregat
livestock husbandryhusdjursskötsel
load of nutrientsbelastning av närsalter
local varietylantsort
management of meadowsängshävd
management pointstödpoäng
management, traditional usehävd
Mancozebmankozeb
manioc, cassava, tapiocamaniok
manurestallgödsel
marl pitsmärgelgravar
meadow with seepage wateröversilningsäng
meadow with trees and bushesträd- och buskbärande äng
meadowland farmingängsbruk
Mesosulfuronmesosulfuron
Metazachlormetazaklor
Metribuzinmetribuzin
millethirs
monitoring stationmätstation
mountain holding (seasonal)fäbod
mountain pasturefäbodbete
mown meadow slåtteräng
mutation breedingmutationsförädling
national programmenationellt program
nitrate leachingkväveutlakning
nitrogen emissionkväveutsläpp
non-arable outcropåkerholme
non-road mobile machineryarbetsmaskin
non-toxicgiftfri
Nordic Gene BankNordiska genbanken
nurseryplantskola, trädskola
nutrient leaching, (ibland nutrient runoff)näringsläckage
nutrient salt, nutrientsnärsalter
offspringavkomma
oilseedsoljeväxter
open-air cultivation odling på friland
organic farmingekologisk odling
organic soil (äv. humus soil)mulljord
oyster mushroomostronskivling
parent varietymodersort
parsnippalsternacka
pasturebetesmark
peatedmullad
Pendimethalinpendimetalin
perennial fallowlångliggande träda
permanent cropsfleråriga grödor
pestskadegörare
pesticides bekämpningsmedel
pestsväxtskadegörare
phosphorus limitedfosforbegränsade
phytotoxicityfytotoxicitet
pile on a hay rackhässja
Pirimicarbpirimikarb
plant genetic resourcesväxtgenetiska resurser
plant nutrient lossesväxtnäringsförluster
plant nutrient utilizationväxtnäringsutnyttjande
plant nutrientsväxtnäring
plant nutrientsväxtnäringsämnen
plant protection centreVäxtskyddscentral
plant protection productsväxtskyddsmedel
plantainmjölbanan
planted wind-breakläplantering
plasmidplasmid
plot edgeskifteskant
point sourcespunktkällor
pollhamla
pollardhamlat träd
pollen beetle, Meligethes aeneus rapsbagge
pollen dispersalpollenspridning
pond for water-retting of flaxlinsänke
pondssmåvatten
post-mowing grazingefterbete
potato late blightpotatisbladmögel
preceding cropförfrukt
premiumbidragsbelopp
Prochlorazprokloraz
Prothioconazoleprotiokonazol
pyrethroidspyretroider
rapeseedraps
recipient organismmottagarorganism
red cabbagerödkål
release siteutsläppsplats
repellentavskräckningsmedel
research and development forskning och utveckling
retrofitefterkonvertering
rhubarbrabarber
ring rotringröta, ljus
risk analysisriskanalys
risk assessmentriskbedömning
root zone leaching, rhizosphere leachingrotzonsutlakning
Rural Development Programmelandsbygdsprogrammet
sandy soilsandjord
sclerotinia disease, sclerotinia sclerotiorumbomullsmögel
scythe mowinglieslåtter
secondary distributionsekundär spridning
seedutsäde
seed potatoesutsädespotatis
self-sufficiencysjälvförsörjning
semi-liquid manurekletgödsel
semi-natural pasturesnaturbetesmark
sexually compatiblekorsningsbar
shallotschalottenlök
silkwormsilkesmask
sisalsisalhampa
size markerstorleksmarkör
slurry pit, slurry storegödselbehållare
small-scale habitatssmåbiotoper
soilborne infection markburen smitta
Solanum physalifolium Rusby (green nightshade)spridarplatta
 bägarnattskatta
solid manurefastgödsel
solitary treesolitärträd
sorghum durra
sour cherrysurkörsbär
species levelartnivå
splash platespridarplatta
spot applicationpunktbehandling
starchstärkelse
starch potatoesstärkelsepotatis
stone dumpstentipp
structures for survivalstruktur för överlevnad
stubblestubbträda
subsistence farmingsjälvhushåll
sub-soil compactionjordpackning i alven
suction trapsugfälla
sugar peasockerärt
sunflowersolros
support areastödområde
sustainable conventional agricultureREKO-stöd
swardgrässvål
sward/rocks mosaic grazingmosaikbete
swede, rutabagakålrot
Swedish Agri-environment Programmesvenska miljöprogrammet
Swedish Threatened Species UnitArtDatabanken
sweet pepperpaprika
synthesis pathwaysyntesväg
synthesis ratesynteshastighet
synthesis stepsyntessteg
the Inventory of meadows and grazing landÄngs- och hagmarks-inventeringen
the use of green manuregröngödsling
thermal screenenergigardin
thresholdtröskelvärde
tillage (first)brytning (av gröda)
Tilletia contraversa (dwarf bunt)dvärgstinksot
Tiophanate-methyltiofanatmetyl
tolerance limittoleransgräns
traceabilityspårbarhet
traditional buildingöverloppsbyggnad
trailing hose el. band spreadingsläpslang
trailing shoessläpfotsramp
traitanlag
treatmentförsöksled, led
trialförsök
triticalerågvete
Triticonazoletritikonazol
turnip kalekålrabbi
type of agricultural landägoslag
types of landmarkslag
understoreyundervegetation
Ustilago nuda (Barley Losse Smut)kornets flygsot
varietysort
vectorvektor
vegetatively propagatedvegetativt förökade
vineyardvingård, vinodling
vulnerable zoneskänsliga områden
ware potatoesmatpotatis
water chestnutvattenkastanj
water managementvattenhantering
water managementvattenvård
water-saturated groundvattenmättad mark
wheatvete
wheat leaf spotsbladfläckarvete
white radishrättika
winter cropshöstsådda grödor
yellow leaf spot, Dreschlera tritici-repentis vetets bladfläcksjuka
yieldavkastning
Swedish Environmental Objectives

Swedish Environmental Objectives

De svenska miljömålen

national environmental objectivesmiljömål, nationella
A Balanced Marine Environment, Flourishing Coastal Areas and Archipelagoshav i balans, levande kust och skärgård
A Good Built Environmentgod bebyggd miljö
A Magnificent Mountain Landscapestorslagen fjällmiljö
A Non-Toxic Environmentgiftfri miljö
A Protective Ozone Layerskyddande ozonskikt
A Rich Diversity of Plant and Animal Liferikt växt- och djurliv
A Safe Radiation Environmentsäker strålmiljö
A Varied Agricultural Landscapeett rikt odlingslandskap
Clean Airfrisk luft
Flourishing Lakes and Streamslevande sjöar och vattendrag
Good-Quality Groundwater grundvatten av god kvallitet
Healthy Forestslevande skogar
Natural Acidification Onlybara naturlig försurning
Reduced Climate Impactbegränsad klimatpåverkan
Thriving Wetlandsmyllrande våtmarker
Zero Eutrophicationingen övergödning
Rural Development Programme

English

Swedish

Rural Development ProgrammeLandsbygdsprogrammet
Enterprise SupportFöretagsstöd
Setting-up aid Startstöd
Investment supportInvesteringsstöd
Skills acquisition supportStöd för kompetensutveckling
Support for purchase of servicesStöd för köp av tjänster
Project SupportProjektstöd
Agri-environmental paymentsMiljöersättningar
Non-productive investmentsMiljöinvesteringar
Cultivated grasslandVallodling
Environment protection measuresMiljöskyddsåtgärder
Reduced nitrogen leachingMinskat kväveläckage
Organic productionEkologiska produktionsformer
Riparian stripsSkyddszoner
WetlandsVåtmarker
Pastures and meadowsBetesmarker och slåtterängar
Cultural heritageNatur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet
Local breedsHotade husdjursraser
Local breeds associationsRasbevarande husdjursföreningar
Brown beansBruna bönor på Öland
Trade

English

Swedish

ACP countriesAVS-länder
ad valorem equivalent, EVAvärdetullsekvivalent
ad valorem tariffvärdetull
additional dutytilläggstull
additional guaranteestilläggsgarantier
Additional Protocoltilläggsprotokoll (till avtal)
Agreement on AgricultureJordbruksavtalet
agricultural elementjordbruksdel (av tull)
barriers to tradehandelshinder
basic criteriagrundläggande villkor
basic productbasprodukt
CN codeKN-nummer
customs’ warehousetullager
de minimis supportde minimis-stöd
declaration of raw materialsråvarudeklaration
decoupledavlänkat
direct supportdirektstöd
dismantleavskaffa (tull)
double-zero agreementnoll-nollavtal
entry price systemingångsprissystem
equity capitaleget kapital
extraction rateåtgångstal
food safetysäkra livsmedel
food securitylivsmedelstrygghet
food securitytryggad livsmedelsförsörjning
Generalized System of Preferences (GSP)allmänna preferenssystemet (GSP)
HS codeHS-nummer
income supportinkomststöd
industrial elementindustridel (av tull)
industrial tariffindustritull
intermediate productmellanprodukt
internal price rebatesinterna prisrabatter
marginal investmentmarginalinvestering
market assessmentmarknadsbedömning
OCT ULT
Overseas Countries and Territoriesutomeuropeiska länder och territorier
point of entryinförselort
policy specific criteriastödspecifika kriterier
price compensationprisutjämning
processed agricultural productsbearbetade jordbruksvaror
production stimulatingproduktionsdrivande
quota rentkvotränta
raw materialsråmaterial
release on the marketutsläpp på marknaden
rules of originursprungsregler
semi-product, semi-manufactures (pl)halvfabrikat
tarifftull
tariff peakstulltoppar
tariff ratetullsats
tariff rate quotatullkvot
technical barriers to tradetekniska handelshinder
temporarytidsbegränsad
the Amber Boxgula boxen
the Blue Boxblå boxen
the Green Boxgröna boxen
third countrytredje land
trade distortinghandelsstörande
variable import levyrörlig införselavgift
variable levyrörlig avgift
water in the tariffsluft i gränsskyddet
WTO compatibleWTO-förenlig
Inspection and control

English

Swedish

block securityblocksäkerhet
bonded warehousetullagerplats
certificate of originursprungsintyg
control activitieskontrollverksamhet
control methodskontrollmetoder
control systemkontrollsystem
deviationavvikelse
file in csv format (comma-deliminated file)skv-fil (semikolonseparerad fil)
final paymentslutbetalning
Geographic Information System (GIS)geografiskt informationssystem (GIS)
GPS, Global Positioning System GPS
inspectorkontrollant
malpracticetjänstefel
on-the-spot-check, field inspectionfältkontroll
payment listverifikationsunderlag
proof of arrivalimportbevis
recoveryåterkrav
remote sensingfjärranalys
risk analysisriskanalys
samplestickprov
sample, selectionurval
sampling planurvalsplan
sampling rateurvalsfraktion
Support and administration

English

Swedish

accompanying measureskompletterande åtgärder
administrationadministration
advance fixingförutfastställelse
aerial photographflygfotografi
age bracketåldersgrupp
agricultural landjordbruksmark
agricultural landscape, agrarian landscapeodlingslandskap
agricultural policyjordbrukspolitik
aid schemestödordning
amount to be settledavräkningsbelopp
animal welfaredjurskydd
animal/livestock breeding, zootechnicshusdjursavel
anomaly, deviationavvikelse
applicationansökan
appropriation directionsregleringsbrev
area aidarealstöd
articles of associationbolagsordning
authorizationfullmakt
baselinebasscenario
biodiversitybiologisk mångfald
blockblock
block securityblocksäkerhet
border inspection postgränskontrollstation
border protectiongränsskydd
branch numberclearingnummer
breedingavel (se husdjursavel)
broad-leaf forestädellövskog
call for tenderanbudsförfarande
carcase weightslaktvikt
certificate of registration,registration certificateregistreringsbevis
chargebelasta (en säkerhet)
Code of Regulations of the Swedish Board of Agriculture Jordbruksverkets författningssamling
Code of Regulations of the Swedish Board of AgricultureStatens jordbruksverks författningssamling
collectionuppbörd
Common Agricultural Policy (CAP)gemensamma jordbrukspolitiken (GJP)
Common Market Organisation (CMO)gemensam marknadsorganisation
communicationmeddelande
compensatory allowancekompensationsbidrag
compensatory amountersättningsbelopp
competent authoritybehörig myndighet
compulsoryobligatorisk
confidentialkonfidentiell
consultative procedureremissförfarande
conversion rateomräkningskurs
country of dispatchavsändningsland
country of originursprungsland
countylän
cross compliancetvärvillkor
cultural heritage kulturmiljö
customstullen
Customs Information Systemtulldatasystemet (TDS)
dairy cow premiummjölkkobidrag
data basedatabas
data entryregistrering av data
decisionbeslut
differentiated refunddifferentierat bidrag
document of valuevärdehandling
documentary creditremburs
EAGGFEUGFJ
early marketing premiumkalvslaktsbidrag
Eastern enlargement östutvidgningen
edge of forestskogsbryn
eligiblestödberättigad
entitleberättiga
environmental impactmiljöeffekter
environmental loadmiljöbelastning
euro rateeurokurs
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket
export by seaexport sjövägen
export declarationexportdeklaration
export licence (för bilaga 1-varor)exportlicens
export refundexportbidrag
export refund goodsexportbidragsvaror
fallowträda
final paymentslutbetalning
food processing aidstöd till livsmedelsförädling
forage areafoderareal
forfeitförverka
forfeiture of a securityförverkan av säkerhet
Geographic Information System (GIS)geografiskt informationssystem (GIS)
GPS, Global Positioning System GPS
group securitybranschsäkerhet
guaranteegaranti
guarantorborgensman
IACSIAKS
inspection, checkkontroll
inspectorkontrollant
Integrated Administrative Control System integrerat administrations- och kontrollsystem
investment aidinvesteringsstöd
invoice declarationfakturadeklaration
issue a licenceutfärda en licens
land usemarkanvändning
landscapelandskap (miljö)
less-favoured areas (LFA)mindre gynnade områden
linseedoljelin
livestock aiddjurbidrag
male bovine animalhandjur av nöt
Management Committeeförvaltningskommitté
Member Statemedlemsstat (i EU)
municipalitykommun
name in block lettersnamnförtydligande
national envelopenationellt kuvert
non-food cropsindustri- och energigrödor
notice of receiptdelgivningskvitto
on-farm registerstalljournal
on-the-spot-check, field inspectionfältkontroll
Ordinanceförordning (regeringens)
organic farmingekologisk produktion
originating inursprung i
other broad leaf forestannan lövskog
parcelskifte
paying agencyutbetalningsställe
payment entitlementstödrättighet
payment listverifikationsunderlag
payment noticebetalningsavi
penalty interestdröjsmålsränta
pesticide residuesbekämpningsmedelsrester
phase-oututfasning
place of loadinglastningsplats
plant nutrientsväxtnäring
plant pestväxtskadegörare
pledge of money/an amountpantförskrivning
premium rightbidragsrätt
prior notificationföranmälan
processed productsbearbetade produkter
processinghandläggning (av en ansökan)
production locationproduktionsplats
project aid for rural developmentprojektstöd för utveckling av landsbygden
provincelandskap (regionen)
recoveryåterkrav
redeem a pledgepant, lösa en
reference areareferensareal
reference periodreferensperiod
refund certificate (för icke-bilaga-1-produkter)bidragslicens
refund certificate with advance fixing of the refund ratebidragslicens med förutfastställelse av bidraget
refund ratebidragsnivå
Regulationförordning (EU:s)
reimbursementåterbetalning
reindeer fencerenhägn
reindeer husbandryrennäring
reindeer husbandry regionrenskötselområdet
reindeer penrenvall
release a securityfrisläppa en säkerhet
release for free circulationfri omsättning, låta övergå till
remote sensingfjärranalys
replacement securityersättningssäkerhet
retention periodhållandeperiod
reviewomprövning
risk analysisriskanalys
Rural Development Programmelandsbygdsprogrammet
rural development regulationLandsbygdsförordningen
rural development regulationLBU-förordningen
samisamisk
samplestickprov
sample, selectionurval
sampling planurvalsplan
sealsigill
set-asideuttagen areal
setting-up aidstartstöd
settlement (of accounts)avräkning
signatoryundertecknare
simplified schemeförenklat program
single administrative document (SAD)enhetsdokument (ED)
single market, theinre marknaden
Single Payment Scheme, single farm paymentgårdsstöd
single securityenkel säkerhet
slaughter premiumslaktbidrag
special (beef) premiumhandjursbidrag
stampstämpel
state epizootiologiststatsepizootolog
statement of opinion, opinionyttrande
statutory management requirementsföreskrivna verksamhetskrav
structural fund aidprojektstöd
submission (of report) for commentremiss
subreportdelrapport
supervisory / regulatory authoritytillsynsmyndighet
support areastödområde
sustainable agriculturelångsiktigt hållbart jordbruk
sustainable societykretsloppssamhälle
Swedish Code of Statutessvensk författningssamling (SFS)
Swedish CustomsTullverket
Swedish Farm Registerlantbrukets företagsregister
Swedish Regulationföreskrift (Jordbruksverkets)
the flat countryslättbygden
thresholdtröskelvärde
trainingkompetensutveckling
tree or shrubbery zoneträd- eller buskstråk
unredeemed pledgepant, oinlöst
unsettled amountavräkningsbelopp, oreglerat
weighted mean, weighted averagevägt medelvärde
white papervitbok
WTO commitmentsWTO-åtaganden
Intervention

English

Swedish

award a contractantaga ett anbud
closing dateansökningsdag, sista
control companykontrollföretag
control copy T5kontrollexemplar T5
intervention goodsinterventionsvara
intervention stocksinterventionslager
invitation to tenderanbudsförfarande
invitation to tender, call for tendersanbudsinfordran
laboratoryanalysföretag
lodge a securityställa säkerhet
notice of invitation to tendermeddelande om anbudsinfordran
partial invitation to tenderdelanbudsinfordran
place of storagelagerplats
port of exportexporthamn
private storageprivat lagring
public storageoffentlig lagring
reference samplereferensprov
reimburseersätta
release for consumptionövergå till fri konsumtion
removal from storageutlastning
removal orderuttagsorder
standing invitation to tenderstående anbudsinfordran
storage keeperlagerhållare
submission of tenderanbudsinlämning
transport costtransportkostnader
Emergency planning

English

Swedish

basic emergency systemgrundberedskap
biological weaponsbiologiska vapen
chemical weaponskemiska vapen
emergency planningberedskap
food emergency stocksberedskapslagring av livsmedel
Ministry of DefenceFörsvarsdepartementet
nuclear weaponskärnvapen
official on standbytjänsteman i beredskap
radiation protectionstrålskydd
radioactive fall-outradioaktivt nerfall
risk and vulnerability analysisrisk- och sårbarhetsanalys
security and preparedness of societysamhällsberedskap
Swedish Armed ForcesFörsvarsmakten
total defencetotalförsvar
Our organisation

English

Swedish

Division for Promotions and Administration Affairs

divisionen för främjande och förvaltning

District Veterinarians

distriktsveterinärerna

Division for Service and Control

divisionen för service och kontroll

Paying Agency Function

utbetalningsfunktionen