Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Svensk-engelsk ordlista

Hur söker jag i ordlistan?

Var kan jag leta om jag inte hittar ordet här?

Djur och veterinär

Svensk term

Engelsk term

afrikansk hästpest African horse sickness
afrikansk svinpest African swine fever
agens (smittämne) agent
agglutinationstest serum agglutination test
allmogeras peasant breed
amko foster cow
am- och dikor suckler cows
anläggning holding, establishment
antikropp antibody
antikroppsnivå antibody titre
arbetshäst draught-horse
art species
Aujeszskys sjukdom, AD Aujeszsky's disease
avelsmaterial breeding material
avelsmål breeding objective
avelssvin breeding pigs
avliva put down, destroy
avmaskningsmedel anthelmintics
bedövning stunning
bergand scaup
berguv eagle owl
beskällarsjuka dourine
besättning herd
beteendeförändring change in behaviour
bifångst by-catch
blodprovstest blood test
blåtunga bluetounge
blåsmask hydatid cyst
bohuskulla Bohus Poll [-ed cattle]
boskap livestock, cattle
boskapspest rinderpest, cattle plague
bottentrål demersal trawl
bottenull underwool
bovin brucellos bovine brucellosis
bovin spongiform encefalopati, BSE bovine spongiform encephalopathy
bovin tuberkulos bovine tuberculosis
brucellos hos får ovine brucellosis
brucellos hos nötkreatur bovine brucellosis
brucellos hos svin porcine brucellosis
dala pälsfår Dala Fur sheep
diko suckler cow
djurenhet livestock unit
djurhälsa animal health
djurskydd animal welfare
djurtäthet livestock density
djurägarförsäkran (Registered) Importer's Declaration
donatordjur donor animal
dourine dourine
dräktig pregnant
dräktighet pregnancy, gestation
enzootisk bovin leukos enzootic bovine leucosis
epizooti epizootic
faderras sire breed
finullfår Finewool (sheep)
fiske, riktat targeted fisheries
fiske med garn net fishing
fisketryck fishing pressure
fjällko Swedish Mountain [cattle]
fjällnära kor Swedish Unique Mountain (cattle)
flå flay, skin
framfall prolapse, prolapsus
frett (jaktiller) ferret
friskintyg Veterinary Health Certificate
fågelinfluensa bird flu, avian influenza, fowl plague
får- ovine
fårkontrollen sheep recording scheme
förädlad improved
get- caprine
getkontrollen goat milk recording scheme
gobelängull gobelin wool
gotlandsruss Gotland pony
grundimmunisering first vaccination
gråtrut herring gull
gränskontrollstation Border Inspection Post
gränsveterinär border inspection veterinarian
gräsand wild duck
gödseldränerande golv slatted floor
Hendra-sjukdom Hendra disease
hermelin stoat, ermine
hjort deer
hjortdjur deer/cervidae
hovdjur (ej klövdjur) soliped
husdjur domestic animals, farm animals
husdjursraser (lantbruks-) breeds in animal husbandry
hålla (djur) keep
hägnat vilt farmed game
hägndjur farmed game
hälsoundersökning medical examination
hängbuksvin pot-bellied pig
hönspest avian influenza, fowl plague
idisslare ruminant
iller polecat
infektiös anemi hos häst equine infectious anaemia
kadaver (självdött) fallen stock
kalv calf
kalvningsbox calving pen
kamel camel
klassisk svinpest classical swine fever, hog cholera
klonötare abrasive strip
kläckbarhet hatchability
kläckägg hatching eggs
klövdjur cloven-hoofed animal
komplementbindningstest complement fixation test
kornfluga warble fly
kräldjur reptiles
kviga heifer
kött med ben boned meat
köttras beef bread (nöt), meat breed (får)
lantras native breed
legitimerad veterinär licensed veterinarian
leptospiros leptospirosis
levande vikt live weight
ligghall open shed
livsmedelssäkerhet food safety
lokal ras local breed
lösdrift loose housing
maedi-visna maedi-visna
mikrochip microchip
mink mink
mjältbrand anthrax
mjölkko dairy cow
mjölkgård dairy farm
moderras dam breed
mul- och klövsjuka foot-and-mouth disease
myxomatos myxomatosis
Newcastlesjuka Newcastle disease
nordsvensk häst North Swedish horse
nötkreatur bovine animals, cattle
officiell veterinär official veterinarian
omgångsuppfödning all-in-all-out production
ornithos ornithosis
papegojsjuka psittacosis
paratuberkulos paratuberculosis
peste des petits ruminants plague of small ruminants
PRRS porcine reproductive and respiratory syndrome, PRRS
produktionsplatsnummer holding number
produktionsras production breed
psittakos psittacosis
pälsfår Gotland (sheep)
pälskanin fur rabbit
rabies rabies
ras breed
rennäringslagen Reindeer Husbandry Act
roslagsfår Roslag [sheep]
rots glanders
rådjur roe
rävens dvärgbandmask echinococcosis
rödkulla Swedish Red Poll [-ed cattle]
salmonella salmonella
salskrake smew
sammanställt vaccinationsintyg Compiled Vaccination Certificate
sandbad dust bath
scrapie scrapie
skogsfår Woodsheep
skyddsområde zone of protection
slakt slaughter
slaktsvin pigs for fattening
slaktvikt carcass weight
smittskydd disease control
smittspridare vector
smågris piglet
spädgris young piglet
storskrake goosander
strutsfåglar ratites
ströbädd litter area
svabbprovtagning swab test
svalgbroms throat bot fly
svensk blå anka Swedish Blue [duck]
svensk gul anka Swedish Yellow [duck]
svensk Jersey Swedish Jersey [cattle]
svensk lantkanin Swedish native rabbit
svensk låglandsboskap (SLB) Swedish Friesian [cattle]
svensk röd och vit boskap (SRB) Swedish Red and White [cattle]
svensk varmblodig häst Swedish warmblood
svinlamhet Teschen disease
swine vesicular disease swine vesicular disease
säkra livsmedel food safety
teschensjuka Teschen disease
tillstånd för registrerad importör Licence for Registered Importer
tjur bull
tjur, ung young bull
tovning feltmaking
TGE transmissible gastroenteritis of pigs
trikinos trichinellosis
tyngre köttras heavy meat breed
täckhår guard hair
uppfödning breeding
uppstallning housing
utegångsdjur outwintering animals
utmärgling cachexia
vaccinbete vaccine distributed in baits
valpsjuka canine distemper
vesikulär stomatit vesicular stomatitis
vesikulär svinsjuka swine vesicular disease
Veterinära ansvarsnämnden Veterinary Disciplinary Board
vigg tufted duck
vildfågel feathered game
vilt (pälsdjur) furred game
viltlevande vilt (ej hägnat) wild game
ålderskategori age bracket
övervakningsområde surveillance zone
viltlevande vilt (ej hägnat) wild game
ålderskategori age bracket
övervakningsområde surveillance zone
Slakt

Svensk term

Engelsk term

automatisk halsavskärning automatic neck-cutters
avblodning bleeding
avlivning killing
avståndsavlivning long-range shooting
bakdel hindquarters
bedövning stunning
box pen
brems twitch
bultpistol captive bolt stunner
dekapitering decapitation
djurdrivare drover
djurförsöksetisk nämnd ethics committee on animal experiments
djurtransportör haulier
drivgångar raceways
drivning movement
elavlivning electrocution
elektrisk pådrivare electrical prods/goads
enhandsvapen handgun
fixering restraint
fotbyglar shackles
fria mått open measurements
fållor och hägn field lairages
försöksdjur research animals
halkfria golv non-slip flooring
halsdislokation neck dislocation
halskotpelaren vertebral column
halspulsådrorna carotid arteries
hjärnstam brain stem
hjärnstamsstick pithing
hornbärande horned
hornhinnereflex corneal reflex
hornlösa dehorned/polled
hålspetsammunition hollow point ammunition
högmjölkande high yielding
indrivningsbox cradle loading pen
koldioxidschakt carbon dioxide chamber
kulmask bell gun
likström direct current
maceration IMD (instantaneous mechanical destruction)
motstånd impedance
muskelryckningar clonic cramps
mynningsenergi muzzle energy
narkosmedel anaesthetic drugs
odlad fisk farmed fish
officiell veterinär official veterinarian
ogynnsamma väderförhållanden adverse weather conditions
reservutrustning back-up equipment
slakttratt slaughter funnel
sorteringspaddel sorting paddle
stallas upp (på slakteri) be kept in lairage
stelhet tonic cramps
strömedel litter
strömstyrka current
strövren stray reindeer
transportkorg cradle
tvåhandsdrivskiva two-handed pig board
uppbundna tethered
uppstallningsutrymme lairage area
vattenbad water bath
vävnadsretande tissue-irritating
växelström alternating current
Foder

Svensk term

Engelsk term

aflatoxin aflatoxin
akut toxicitet acute toxicity
aminosyra amino acid
analysgräns detection level
animalisk proteinråvara protein feed material of animal origin
animaliskt avfall animal waste
animaliska biprodukter animal by-products
anläggning som tillverkar foderblandningar feed mill
anrika enrich
anrikning concentration
arsenik arsenic
aspirationsanläggning aspiration works
avloppsvatten waste water
avoparcin avoparcin
axfusarioser ear fusarioses
babassukaka babassu cake
bentonit bentonite
bentonitfilter bentonite filter
betain betaine
betfiber beet fibre
betmassa beet pulp
bindemedel binder
biologiska kedjan food chain
blankprover blanks
bly lead
bovin spongiform encefalopati bovine spongiform encephalopathy
BSE BSE
bärsubstans carrier
dagsgiva daily ration
dammprov dust sample
debensofuraner dibenzo furans
deponering deposition
destruktionsanläggning destruction plant
detektionsgräns detection limit
detektionsnivå detection level
dieldrin dieldrin
dioxin dioxin
direkttorkning direct drying
egenkontroll self-monitoring
endosulfan endosulfan
enrofloxacin enrofloxacin
etoxikin ethoxyquin
expeller expeller
fettvävnad adipose tissue
fettåtervinning fat recovering
filtermedel filter agent
fiskodling fish farm
foder feedingstuffs
foderblandningar compound feedingstuffs
foderfett feed fat
foderfosfater feed phosphates
foderhygien feed hygiene
foderinspektör feed inspector
foderkomponenter feed components
foderomvandlingsförmåga feed utilization
foderråd feed council
foderråvaror feed materials
foderspannmål feed grain
foderstat rations
fodertillsatser feed additives
fosfat phosphate
fosforhalt phosphorus content
främmande ämnen undesirable substances
färdigfoder finished feed
genetiskt modifierade organismer genetically modified organisms
GMO GMO
godkännandenummer approval number
grovfoder roughage
gränsvärde maximum (permitted) level
grönfoder forage
grönmjöl green meal
helfoder complete feedingstuffs
helkonserv hermetically sealed container
hydraulolja hydraulic oil
hydroxylera hydroxylate
hygiengrupp hygiene group
härdning (av fett) saturing
högdos high dosage
höglaktationsfoder complementary feedingstuffs used during peak lactation (lactation feedingstuffs)
högriskmaterial high risk material
kadaver (självdött) fallen stock
kadaverförbud fallen stock ban
kadavermjöl meat and bone meal from fallen stock
kadmium cadmium
kaolinlera kaolinitic clay
karotenoider carotenoids
kemisk näringskontroll nutritive analytical control
kisellera silica clay
klorförening chlorinated compound
klortetracyklin chlorinetetracycline
koagulerings- och klumpförebyggande medel coagulants and anti-caking agents
koccidiostatika coccidiostats
kodnyckel code key
kompletteringsfoder complementary feedingstuffs
kontrollplan inspection plan
koppar copper
kraftfoder concentrate (vard.)
kvalitetssäkringskrav standards for quality assurance
kvicksilver mercury
kött- och benmjöl meat and bone meal
lasalocid lasalocid
lignosulfat lignosulphate
lindan lindane
livsmedelsgodkänd fit for human consumption
livsmedelsråvara food materials
lupin lupin
lysin lysine
lågriskmaterial low risk material
läkemedel medical products
läkemedel i foder medicinal products in feedingstuffs
fettlöslig fat soluble
makrolider macrolides
makromineraler macro minerals
matrester food scrapes (till djur), leftovers (även till människor)
medicinskt verksamma medicinal
melasserad betsnitsel dried and molassed sugarbeet pulp
metionin methionine
metrifonat metriphonate
mikroskopiundersökning microscopy analysis
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Environmental and Health Protection Unit
miljögift environmental toxin
miljöprov environment sample
mineralfoder mineral feedingstuffs
mjölkersättning milk replacer
mjölkpulver milk powder
monensin monensin
mykotoxin mycotoxin
myrsyra formic acid
märkning labelling
mätbar nivå detectable level
mögelsvamp mould
mögeltoxin mould toxin
narasin narasin
nitratinblandning added nitrate
nolltolerans zero tolerance
närbesläktade föreningar closely related compounds
näringsinnehåll nutritive content
oblandade foderråvaror straight feedingstuffs
ochratoxin ochratoxin
odlad fisk farmed fish
olaquindox olaquindox
oxytetracyklin oxytetracycline
palmkärna palm kernel
parasit- och avmaskningsmedel antiparasitics and deworming agents
PCB PCB
pentaklorfenol pentachlorophenol
polyklorerade dibensodioxiner polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD)
produktionsdjur animal for production
protozoer protozoans
redbarhetsanalys reliability analysis
resistens resistance
restsubstanser residues
råfett crude fat
råprotein crude protein
råvaror feed materials, ingredients
rötslam (digested) sludge
sanitetsutsläpp sanitary effluent
serotypning serotyping
skrapprov scrape sample
skummjölk skim milk, skimmed milk
skummjölkspulver skim milk powder, skimmed milk powder
slaktkropp carcass, carcase
slaktkyckling chicken for fattening
slaktutbyte slaughter ratio
slam sludge
smittämne contagious agent
specificerat riskmaterial specified risk material
spillvirke waste wood
spårelement trace elements
späda ut dilute
spädningsförbud ban on dilution
stabil mot nedbrytning persistent
statsepizootolog State Epizootiologist
stickprov random sample
Ständiga foderkommittén Standing Committee on Animal Nutrition
svinfoder pig rations/feed
svingödsel pig manure
tillväxtbefrämjande tillsatser i foder growth promotors, growth promoting additives
toleransgräns tolerance threshold
torrfoder dry feedingstuffs
torrsubstans dry matter
totalfoder total feed ration
toxicitet toxicity
toxinbildning formation of toxins
treonin threonine
trichotecener trichothecenes
tryptofan tryptophan
tuggben dog-chew
tungmetall heavy metal
tylan tylan
tylosinfosfat tylosin phosphate
undantag derogation
utspädningseffekt dilution effect
Wafolin Wafolin
vattenaktivitet water activity
vegetabiliskt foder feedingstuffs of vegetable origin
vitbok White Paper
vomitoxin vomitoxin
våta varor wet feedingstuffs
värphöns laying hens
växttråd crude fibre
xantofyller xanthophylls
zearalenon zearalenone
zinkoxid zinc oxide
zinksulfat zinc sulphate
åkerböna broad bean
Växt och miljö

Svensk term

Engelsk term

acetamiprid Acetamiprid
Alvarbete Alvar grazing
ammoniakförluster ammonia emissions
amylopektin amylopectin
angrepp attack, infestation, infection
angreppsnivå level of infestation
anlag trait
arbetsmaskin non-road mobile machinery
ArtDatabanken Swedish Threatened Species Unit
artnivå species level
aubergine aubergine, eggplant
avbrottsgröda break crop
avkastning yield
avkomma offspring
avrinning drainage
avskräckningsmedel repellent
azoxystrobin Azoxystrobin
baljväxter leguminous plants
bandsprutning band application
bar jord bare soil
baspar base pair
bekämpningsmedel pesticides
belastning av närsalter load of nutrients
betesmark pasture
betesuttag grazing intensity
bidragsbelopp premium
biotillgängligt bio-available
bitertanol Bitertanol
björnbär blackberry
bladfläckarvete wheat leaf spots
bladlus aphid
blomkål cauliflower
blomning av blågröna alger cyanobacterial blooms
blåbär blueberry, whortleberry
bomullsmögel sclerotinia disease, sclerotinia sclerotiorum
bredspridning broadcast spreading
bruka ner incorporate into the soil
brukningsmetoder cropping system
brysselkål Brussels sprouts
brytning (av gröda) (first) tillage
bägarnattskatta Solanum physalifolium Rusby (green nightshade)
citrongräs lemon grass
böna bean
citrongräs lemon grass
citrusfrukt citrus fruit
cyprodinil Cyprodinil
dadel date
delmål interim target
difenokonazol Difenoconazole
diflufenikan Diflufenican
dimetoat Dimethoate
djupströgödsel deep litter manure
djupt tjälad mark frozen ground
dosnyckel dosage key
dräneringsvatten drainage water
dubbelbränsle dual fuel
durra sorghum
durumvete durum wheat
dvärgstinksot Tilletia contraversa (dwarf bunt)
dämmäng dammed-in meadow
effektivitetsutvärdering efficacy evaluation
efterbete post-mowing grazing
efterkonvertering retrofit
ekologisk balans ecological balance
ekologisk odling organic farming
ekonomisk styrning financial incentives and disincentives
enbär juniper berry
energigardin thermal screen
ersättningsnivå level of support
ettåriga grödor annual crops
evaluering evaluation
ex situ-bevarande ex situ conservation
fasta investeringar investment in real property
fastgödsel solid manure
fleråriga grödor permanent crops
fluazinam Fluazinam
flytgödsel liquid manure
fodermajs field maize
fodermark forage land
fornlämningslokal ancient monument site
forskning och utveckling research and development
fosforbegränsade phosphorus limited
fragmentering av livsmiljöer habitat fragmentation
fritfluga frit fly
fruktträdskräfta European canker
främmande arter alien species,
non-indigenous species fennel
fytotoxicitet phytotoxicity
fäbod (seasonal) mountain holding
fäbodbete mountain pasture
fägata cattle path
fältgradering field assessment of pests
fänkål fennel
färskpotatis early potatoes
förfrukt preceding crop
förhandsbedömning advance evaluation
försurning acidification
försök trial
försöksled, led treatment
förvildad feral
förädlad improved
gelé gel
generella skötselvillkor general management conditions
genetiskt modifierade växter genetically modified plants
genom genome
genuttryck gene expression
genöverföring gene transfer
giftfri non-toxic
glyfosat glyphosate
glyfosattolerans glyphosate tolerance
groningsvila dormancy
gropvall ditched wall
gräsensilage grass silage
gräslök chives
grässvål sward
gröda crop
grön mark land with green cover in autumn and winter (green land)
gröngödsling the use of green manure
grönkål kale
grönsaksodling på friland field vegetable crops
gårds- och bebyggelsemiljö farmyard and farmhouse environment
gödselbehållare slurry pit, slurry store
hamla poll
hamlat träd pollard
hampa hemp
handelsgödsel (commercial) fertilizers
havrebladlus birdcherry aphid
hektardos hectare dose
hirs millet
humle hops
husdjursskötsel livestock husbandry
hålla marken bevuxen keep a green cover
hässja pile on a hay rack
hävd management, traditional use
höstsådda grödor winter crops
in situ-bevarande in situ conservation
inblandning admixture
ingefära ginger
inre vatten inner waters
invasiv förmåga invasive ability
inventering inventorying
ioxynil ioxynil
iprodion Iprodione
isoleringsavstånd isolation distance
jordfly dart moth
jordpackning i alven sub-soil compaction
jordvall earthen wall
jordärtskocka Jerusalem artichoke
kaktusfikon Indian fig, cactus fruit
kantarell chanterelle
karakterisering characterization
kemisk sammansättning chemical composition
kemiska bekämpningsmedel chemical plant protection products
kletgödsel semi-liquid manure
klorogensyra chlorogenic acid
klyvning digestion
kokosbast coir
konkurrensförmåga competitive ability
konstgödsel fertilizers
konstruktion (gene) construct
konventionen om biologisk mångfald Convention on Biological Diversity
korn barley
kornets bladfläcksjuka Drechslera teres (net blotch)
kornets flygsot Ustilago nuda (Barley Losse Smut)
korsbefruktning cross fertilization
korsningsbar sexually compatible
korsningsförädling cross breeding
korspollinering cross pollination
kortliggande träda annual fallow
krasse garden cress
kronärtskocka artichoke
krossgryn groats
krusbär gooseberry
kulturbärande landskapselement culturally significant landscape elements
kulturhistoriska värden cultural heritage values
kulturväxt cultivated plant
kväveutlakning nitrate leaching
kväveutsläpp nitrogen emission
kålrabbi turnip kale
kålrot swede, rutabaga
känsliga områden vulnerable zones
landsbygdsprogrammet Rural Development Programme
lantsort local variety
lieslåtter scythe mowing
lin flax
lingon cowberry
linsänke pond for water-retting of flax
ljunghed heathland
luftkemiska mätningar air chemistry assessment
långliggande träda perennial fallow
läplantering planted wind-break
lövskog deciduous forest (hardwood forest)
lövtäkt gathering of leaf fodder
majs corn
majsrotbagge corn rootworm
manillahampa abaca
maniok manioc, cassava, tapioca
mankozeb Mancozeb
markavvattning drainage
markburen smitta soilborne infection
Markernas mångfald Biodiversity in the Agricultural Landscape
markslag types of land
matarslangar drag hose
matpotatis ware potatoes
mesosulfuron Mesosulfuron
metazaklor Metazachlor
metribuzin Metribuzin
Miljö- och landsbygds-programmet Agro-Environmental and Rural Development Programme
miljöbelastning environmental load
miljöfarlig verksamhet environmentally hazardous activity
miljökonsekvensbeskrivning environmental impact assessment
miljökvalitetsmål Environmental Quality Objectives
miljöskyddslagen Environment Protection Act
minimajs baby corn
mjölbanan plantain
modersort parent variety
morotsfluga carrot fly, Psila rosae
morotsminerare carrot mining fly, Napomyza carotae
mosaikbete sward/rocks mosaic grazing
mottagarorganism recipient organism
mullad peated
mulljord organic soil (äv. humus soil)
mutationsförädling mutation breeding
myllningsaggregat liquid manure injector
märgelgravar marl pits
mätstation monitoring station
nationellt program national programme
nattskatta black nightshade, Solanum nigrum L.
näringsläckage nutrient leaching, (ibland nutrient runoff)
naturbetesmark semi-natural pastures
Nordiska genbanken Nordic Gene Bank
nypotatis early potatoes
näringsläckage nutrient leaching, (ibland nutrient runoff)
närsalter nutrient salt, nutrients
obevuxen mark bare soil
odling på friland open-air cultivation
odlingsgräns cultivation limit
odlingslandskap, rikt agricultural landscape, varied
odlingsröse clearance cairn
odlingssystem cultivation (cropping) system, (farm) management system
odlingssäsong growing season/period
odlingsteknik cultivation technique
oljelin linseed
oljeväxter oilseeds
ollonbetesmark acorn grazing land
omställningsstödet Conversion of Arable Land scheme
ostronskivling oyster mushroom
palsternacka parsnip
paprika sweet pepper
paranöt Brazil nut
pendimetalin Pendimethalin
pepparrot horse radish
physalis cape gooseberry
pirimikarb Pirimicarb
plantskola, trädskola nursery
plasmid plasmid
pollenspridning pollen dispersal
pomerans bitter orange, sour orange
potatisbladmögel potato late blight
potatisstrit Euptetyx atropunctata
prokloraz Prochloraz
protiokonazol Prothioconazole
punktbehandling spot application
punktkällor point sources
purjolök leek
pyretroider pyrethroids
päronpest fire blight
rabarber rhubarb
radmyllning drilling of fertilizer
raps rapeseed
rapsbagge pollen beetle, Meligethes aeneus
ras breed
REKO-stöd sustainable conventional agriculture
renar mellan åkerskiften banks between fields
renkavle black-grass, Alopecurus myosuroides Huds.
ringröta, ljus ring rot
ringröta, mörk brown rot
riskanalys risk analysis
riskbedömning risk assessment
rotselleri celeriac
rotzonsutlakning root zone leaching, rhizosphere leaching
rådgivare advisor
rådgivning extension service
(advisory service) shallot
rågvete triticale
rättika white radish
rödkål red cabbage
sandjord sandy soil
schalottenlök shallot
sekundär spridning secondary distribution
silkesmask silkworm
sisalhampa sisal
självförsörjning self-sufficiency
självhushåll subsistence farming
skadegörare pest
skifteskant plot edge
skogsbete forest pasture
skogsbryn edge of forest
skogsplantering afforestation
skottskog coppiced woodland
sköldfläcksjuka leaf blotch, Rhyncosporium secalis
skörd harvest
skötselbrev farmer affirmation
slåttervall ley
slåtteräng mown meadow
släpfotsramp trailing shoes
släpslang trailing hose el. band spreading
småbiotoper small-scale habitats
småvatten ponds
snömögel brown foot rot, Michrodochium nivale
sockerärt sugar pea
solitärträd solitary tree
solros sunflower
sort variety
spannmål cereals
spridarplatta splash plate
spånadslin flax
spårbarhet traceability
stallgödsel manure
stentipp stone dump
stjälkselleri celery
storhässjor i bruk large racks still in use
storleksmarkör size marker
struktur för överlevnad structures for survival
strukturkalkning liming to improve soil structure
stråknäckare eyespot
stråsädesodling grain field
stubbskottsäng coppice meadow
stubbträda stubble
stupstockskriterium cut-off criteria
stärkelse starch
stärkelsepotatis starch potatoes
stödområde support area
stödperiod aid period
stödpoäng management point
sugfälla suction trap
surkörsbär sour cherry
svamp fungi
svartfläcksjuka dark leaf spot, Alternaria brassicicola och Alternaria brassicae
Svartpricksjuka leaf spot, Septoria tritici
svenska miljöprogrammet Swedish Agri-environment Programme
svårbrukad åker arable field with irregular shape
svämtäcke floating crust
synteshastighet synthesis rate
syntessteg synthesis step
syntesväg synthesis pathway
tillrinningsområde catchment area
tilläggsersättning additional support
tiofanatmetyl Tiophanate-methyl
toleransgräns tolerance limit
tranbär cranberry
trindsäd grain legumes, dry pulses
tritikonazol Triticonazole
träd- och buskbärande äng meadow with trees and bushes
tröskelvärde threshold
typgodkännande type approval
undervegetation understorey
uppsplittring fragmentation
utbredningsmönster distribution pattern
utsläppsplats release site
utsäde seed
utsädespotatis seed potatoes
vall grassland
vattenvård water management
vattenbruk aquaculture
vattenhantering water management
vattenkastanj water chestnut
vattenmättad mark water-saturated ground
vattenvård water management
vegetationsperiod growing period
vegetativt förökade vegetatively propagated
vektor vector
veronika common field-speedwell, Veronica persica Poir.
växtskyddsmedel plant protection products
vete wheat
vetets bladfläcksjuka yellow leaf spot, Dreschlera tritici-repentis
vingård, vinodling vineyard
viol field pansy, Viola arvensis Murr.
växtnäring plant nutrients
växande gröda growing crops
växtföljd crop rotation
växtgenetiska resurser plant genetic resources
växthusodling greenhouse cultivation
växtnäring plant nutrients
växtnäringsförluster plant nutrient losses
växtnäringsutnyttjande plant nutrient utilization
växtnäringsämnen plant nutrients
växtodlingsplan crop production plan
växtplats habitat
växtskadegörare pests
Växtskyddscentral plant protection centre
växtskyddsmedel plant protection products
växtsäsong growing season
åkerholme non-arable outcrop
åkermark arable land
åkerren headland
åkeryta field area
åtagande commitment
ädellövskog broad-leaved deciduous forest, selected valuable broad leaf forest
ägoslag type of agricultural land
Ängs- och hagmarks-inventeringen the Inventory of meadows and grazing land
ängsbruk meadowland farming
ängshävd management of meadows
äppleskorv apple scab
örtogräs dicot weeds
övergödning eutrophication
överloppsbyggnad traditional building
översilningsäng meadow with seepage water
De svenska miljömålen

Svensk term

Engelsk term

miljömål, nationella national environmental objectives
begränsad klimatpåverkan Reduced Climate Impact
frisk luft Clean Air
bara naturlig försurning Natural Acidification Only
giftfri miljö A Non-Toxic Environment
skyddande ozonskikt A Protective Ozone Layer
säker strålmiljö A Safe Radiation Environment
ingen övergödning Zero Eutrophication
levande sjöar och vattendrag Flourishing Lakes and Streams
grundvatten av god kvallitet Good-Quality Groundwater
hav i balans, levande kust och skärgård A Balanced Marine Environment, Flourishing Coastal Areas and Archipelagos
myllrande våtmarker Thriving Wetlands
levande skogar Healthy Forests
ett rikt odlingslandskap A Varied Agricultural Landscape
storslagen fjällmiljö A Magnificent Mountain Landscape
god bebyggd miljö A Good Built Environment
rikt växt- och djurliv A Rich Diversity of Plant and Animal Life
Miljöersättningarna 2000-2006

Svensk term

Engelsk term

Betesmarker och slåtterängar semi-natural pastures and mown meadows
Natur- och kulturmiljöer cultural heritage
Kulturmiljöer i renskötselområdet Cultural heritage in the reindeer husbandry region,
Utrotningshotade husdjursraser Local breeds
Miljövänlig vallodling Permanent grassland
Ekologiska produktionsmetoder Organic production
Minskat kväveläckage Reduced nitrate leaching
Våtmarker och småvatten Wetlands and ponds
Bruna bönor Brown beans
Sockerbetor Sugar beets
Skyddszoner Riparian strips
Landsbygdsprogrammet från 2007

Svensk term

Engelsk term

Landsbygdsprogrammet Rural Development Programme
Företagsstöd Enterprise Support
Startstöd Setting-up aid
Investeringsstöd Investment support
Stöd för kompetensutveckling Skills acquisition support
Stöd för köp av tjänster Support for purchase of services
Projektstöd Project Support
Miljöersättningar Agri-environmental payments
Miljöinvesteringar Non-productive investments
Vallodling Cultivated grassland
Miljöskyddsåtgärder Environment protection measures
Minskat kväveläckage Reduced nitrogen leaching
Ekologiska produktionsformer Organic production
Skyddszoner Riparian strips
Våtmarker Wetlands
Betesmarker och slåtterängar Pastures and meadows
Natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet Cultural heritage
Hotade husdjursraser Local breeds
Rasbevarande husdjursföreningar Local breeds associations
Bruna bönor på Öland Brown beans
Handelspolitik

Svensk term

Engelsk term

allmänna preferenssystemet (GSP) Generalized System of Preferences (GSP)
avlänkat decoupled
avskaffa (tull) dismantle
AVS-länder ACP countries
basprodukt basic product
bearbetade jordbruksvaror processed agricultural products
blå boxen the Blue Box
de minimis-stöd de minimis support
direktstöd direct support
eget kapital equity capital
grundläggande villkor basic criteria
gröna boxen the Green Box
gula boxen the Amber Box
halvfabrikat semi-product, semi-manufactures (pl)
handelshinder barriers to trade
handelsstörande trade distorting
HS-nummer HS code
industridel (av tull) industrial element
industritull industrial tariff
införselort point of entry
ingångsprissystem entry price system
inkomststöd income support
interna prisrabatter internal price rebates
Jordbruksavtalet Agreement on Agriculture
jordbruksdel (av tull) agricultural element
KN-nummer CN code
kvotränta quota rent
livsmedelstrygghet food security
luft i gränsskyddet water in the tariffs
marginalinvestering marginal investment
marknadsbedömning market assessment
mellanprodukt intermediate product
noll-nollavtal double-zero agreement
prisutjämning price compensation
produktionsdrivande production stimulating
råmaterial raw materials
råvarudeklaration declaration of raw materials
rörlig avgift variable levy
rörlig införselavgift variable import levy
stödspecifika kriterier policy specific criteria
säkra livsmedel food safety
tekniska handelshinder technical barriers to trade
tidsbegränsad temporary
tilläggsgarantier additional guarantees
tilläggsprotokoll (till avtal) Additional Protocol
tilläggstull additional duty
tredje land third country
tryggad livsmedelsförsörjning food security
tull tariff
tullager customs’ warehouse
tullkvot tariff rate quota
tullsats tariff rate
tulltoppar tariff peaks
ULT OCT
ursprungsregler rules of origin
utomeuropeiska länder och territorier Overseas Countries and Territories
utsläpp på marknaden release on the market
WTO-förenlig WTO compatible
värdetull ad valorem tariff
värdetullsekvivalent ad valorem equivalent, AVE
åtgångstal extraction rate
Kontroll

Svensk term

Engelsk term

avvikelse deviation
blocksäkerhet block security
CDB-enheten CDB Division
fjärranalys remote sensing
fältkontroll on-the-spot-check, field inspection
granskningsenheten Accounts Control Division
geografiskt informationssystem (GIS) Geographic Information System (GIS)
GPS GPS, Global Positioning System
importbevis proof of arrival
kontrollant inspector
kontrollenheten Inspection and Control Division
kontrollmetoder control methods
kontrollsystem control system
kontrollverksamhet control activities
registerenheten Agricultural Registers Division
riskanalys risk analysis
skv-fil (semikolonseparerad fil) file in csv format (comma-deliminated file)
slutbetalning final payment
stickprov sample
tjänstefel malpractice
tullagerplats bonded warehouse
ursprungsintyg certificate of origin
urval sample, selection
urvalsfraktion sampling rate
urvalsplan sampling plan
verifikationsunderlag payment list
växtkontrollenheten Plant Inspection Division
återkrav recovery
Stöd och administration

Svensk term

Engelsk term

administration administration
anbudsförfarande call for tender
annan lövskog other broad leaf forest
ansökan application
arealstöd area aid
avel (se husdjursavel) breeding
avräkning settlement (of accounts)
avräkningsbelopp amount to be settled
avräkningsbelopp, oreglerat unsettled amount
avsändningsland country of dispatch
avvikelse anomaly, deviation
basscenario baseline
bearbetade produkter processed products
behörig myndighet competent authority
bekämpningsmedelsrester pesticide residues
belasta (en säkerhet) charge
berättiga entitle
beslut decision
betalningsavi payment notice
bidragslicens refund certificate (för icke-bilaga-1-produkter)
bidragslicens med förutfastställelse av bidraget refund certificate with advance fixing of the refund rate
bidragsnivå refund rate
bidragsrätt premium right
biologisk mångfald biodiversity
block block
blocksäkerhet block security
bolagsordning articles of association
borgensman guarantor
branschsäkerhet group security
clearingnummer branch number
databas data base
delgivningskvitto notice of receipt
delrapport subreport
differentierat bidrag differentiated refund
djurbidrag livestock aid
djurskydd animal welfare
dröjsmålsränta penalty interest
ekologisk produktion organic farming
enhetsdokument (ED) single administrative document (SAD)
enkel säkerhet single security
ersättningsbelopp compensatory amount
ersättningssäkerhet replacement security
EUGFJ EAGGF
eurokurs euro rate
Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket European Agricultural Guidance and Guarantee Fund
export sjövägen export by sea
exportbidrag export refund
exportbidragsvaror export refund goods
exportdeklaration export declaration
exportlicens export licence (för bilaga 1-varor)
fakturadeklaration invoice declaration
fjärranalys remote sensing
flygfotografi aerial photograph
foderareal forage area
fri omsättning, låta övergå till release for free circulation
frisläppa en säkerhet release a security
fullmakt authorization
fältkontroll on-the-spot-check, field inspection
föranmälan prior notification
förenklat program simplified scheme
föreskrift (Jordbruksverkets) Swedish Regulation
föreskrivna verksamhetskrav statutory management requirements
förordning (EU:s) Regulation
förordning (regeringens) Ordinance
förutfastställelse advance fixing
förverka forfeit
förverkan av säkerhet forfeiture of a security
garanti guarantee
gemensam marknadsorganisation Common Market Organisation (CMO)
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) Common Agricultural Policy (CAP)
geografiskt informationssystem (GIS) Geographic Information System (GIS)
GPS GPS, Global Positioning System
gränskontrollstation border inspection post
gränsskydd border protection
gårdsstöd Single Payment Scheme, single farm payment
handjur av nöt male bovine animal
handjursbidrag special (beef) premium
handläggning (av en ansökan) processing
husdjursavel animal/livestock breeding, zootechnics
hållandeperiod retention period
IAKS IACS
industri- och energigrödor non-food crops
inre marknaden single market, the
integrerat administrations- och kontrollsystem Integrated Administrative Control System
investeringsstöd investment aid
jordbruksmark agricultural land
jordbrukspolitik agricultural policy
Jordbruksverkets författningssamling Code of Regulations of the Swedish Board of Agriculture
kalvslaktsbidrag early marketing premium
kommitté Committee
kommun municipality
kompensationsbidrag compensatory allowance
kompetensutveckling training
kompletterande åtgärder accompanying measures
konfidentiell confidential
kontroll inspection, check
kontrollant inspector
kretsloppssamhälle sustainable society
kulturmiljö cultural heritage
Landsbygdsförordningen rural development regulation
landsbygdsprogrammet Rural Development Programme
landskap (miljö) landscape
landskap (regionen) province
lantbrukets företagsregister Swedish Farm Register
lastningsplats place of loading
LBU-förordningen rural development regulation
långsiktigt hållbart jordbruk sustainable agriculture
län county
markanvändning land use
meddelande communication
medlemsstat (i EU) Member State
miljöbelastning environmental load
miljöeffekter environmental impact
mindre gynnade områden less-favoured areas (LFA)
mjölkkobidrag dairy cow premium
namnförtydligande name in block letters
nationellt kuvert national envelope
obligatorisk compulsory
odlingslandskap agricultural landscape, agrarian landscape
oljelin linseed
omprövning review
omräkningskurs conversion rate
pant, lösa en redeem a pledge
pant, oinlöst unredeemed pledge
pantförskrivning pledge of money/an amount
produktionsplats production location
projektstöd structural fund aid
projektstöd för utveckling av landsbygden project aid for rural development
referensareal reference area
referensperiod reference period
registrering av data data entry
registreringsbevis certificate of registration,registration certificate
regleringsbrev appropriation directions
remburs documentary credit
remiss submission (of report) for comment
remissförfarande consultative procedure
renhägn reindeer fence
rennäring reindeer husbandry
renskötselområdet reindeer husbandry region
renvall reindeer pen
riskanalys risk analysis
samisk sami
sigill seal
skifte (agricultural) parcel
skogsbryn edge of forest
slaktbidrag slaughter premium
slaktvikt carcase weight
slutbetalning final payment
slättbygden the flat country
stalljournal on-farm register
startstöd setting-up aid
Statens jordbruksverks författningssamling Code of Regulations of the Swedish Board of Agriculture
statsepizootolog state epizootiologist
stickprov sample
stämpel stamp
stöd till livsmedelsförädling food processing aid
stödberättigad eligible
stödområde support area
stödordning aid scheme
stödrätt payment entitlement
svensk författningssamling (SFS) Swedish Code of Statutes
tillsynsmyndighet supervisory / regulatory authority
träd- eller buskstråk tree or shrubbery zone
träda fallow
tröskelvärde threshold
tulldatasystemet (TDS) Customs Information System
tullen customs
Tullverket Swedish Customs
tvärvillkor cross compliance
undertecknare signatory
uppbörd collection
ursprung i originating in
ursprungsland country of origin
urval sample, selection
urvalsplan sampling plan
utbetalningsställe paying agency
utfasning phase-out
utfärda en licens issue a licence
uttagen areal set-aside
verifikationsunderlag payment list
vitbok white paper
WTO-åtaganden WTO commitments
vägt medelvärde weighted mean, weighted average
värdehandling document of value
växtnäring plant nutrients
växtskadegörare (plant) pest
yttrande statement of opinion, opinion
åldersgrupp age bracket
återbetalning reimbursement
återkrav recovery
ädellövskog broad-leaf forest
östutvidgningen Eastern enlargement
Intervention

Svensk term

Engelsk term

analysföretag laboratory
anbudsförfarande invitation to tender
anbudsinlämning submission of tender
anbudsinfordran invitation to tender, call for tenders
ansökningsdag, sista closing date
antaga ett anbud award a contract
delanbudsinfordran partial invitation to tender
ersätta reimburse
exporthamn port of export
interventionslager intervention stocks
interventionsvara intervention goods
kontrollexemplar T5 control copy T5
kontrollföretag control company
lagerhållare storage keeper
lagerplats place of storage
meddelande om anbudsinfordran notice of invitation to tender
offentlig lagring public storage
privat lagring private storage
referensprov reference sample
stående anbudsinfordran standing invitation to tender
ställa säkerhet lodge a security
transportkostnader transport cost
utlastning removal from storage
uttagsorder removal order
övergå till fri konsumtion release for consumption
Beredskap

Svensk term

Engelsk term

beredskap emergency planning
beredskapslagring av livsmedel food emergency stocks
biologiska vapen biological weapons
Försvarsdepartementet Ministry of Defence
Försvarsmakten Swedish Armed Forces
grundberedskap basic emergency system
kärnvapen nuclear weapons
kemiska vapen chemical weapons
radioaktivt nerfall radioactive fall-out
risk- och sårbarhetsanalys risk and vulnerability analysis
samhällsberedskap security and preparedness of society
strålskydd radiation protection
tjänsteman i beredskap official on standby
totalförsvar total defence
Produktionsområden i Sverige

Svensk term

Engelsk term

Götalands södra slättbygder Plain districts in southern Götaland
Götalands mellanbygder Central districts in Götaland
Götalands norra slättbygder Plain districts in northern Götaland
Svealands slättbygder Plain districts in Svealand
Götalands skogsbygder Forest districts in Götaland
Mellersta Sveriges skogsbygder Forest districts in central Sweden
Nedre Norrland Lower parts of Norrland
Övre Norrland Upper parts of Norrland
Myndigheter, organisationer och konventioner

Svensk term

Engelsk term

Apoteksbolaget Pharmaceutical Agency
FAO-toppmötet om livsmedelssäkerhet i Rom (1996) World Food Summit on Food Security. Kallas även Rome declaration on World Food Security
Företagarna the Federation of Private Enterprises
Generaltullstyrelsen Board of Customs
Glesbygdsverket National Rural Development Agency
Grossistförbundet Svensk Handel Federation of Swedish Commerce and Trade
Hela Sverige ska leva The Village Action Movement
Hushållningssällskapen The Rural Economy and Agricultural Societies
Internationella växtskyddskonventionen International Plant Protection Convention (IPPC)
Kemikalieinspektionen Swedish Chemicals Agency
Kommerskollegium National Board of Trade
Konsumentberedningen Consumer Committee on Food Policy
Landsbygdsdepartementet Ministry for Rural Affairs
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Federation of Swedish Farmers
Livsmedelsföretagen Federation of Swedish Food Industries
Läkemedelsverket Medical Products Agency
länsstyrelse County Administrative Board
Nutek (Närings- och teknikutvecklingsverket) Swedish National Board for Industrial and Technical Development
Riksrevisionsverket Swedish National Audit Office
Riksåklagaren (myndigheten) Office of the Prosecutor-General
Riokonferensen United Nations Conference on Environment and Development
Sammanslutning av europeiska destruktionsanstalter (ung.) European Renders Association (EURA)
Skogsstyrelsen Swedish Forest Agency
Statens jordbruksverk Swedish Board of Agriculture
Statens livsmedelsverk National Food Agency
Statens naturvårdsverk National Environmental Protection Agency
Statens veterinärmedicinska anstalt National Veterinary Institute
Svenska Lantarbetareförbundet The Swedish Agricultural Union
Svenska Livsmedels-arbetareförbundet Swedish Food Workers Union
Sveriges kommuner och landsting Swedish Association of Local Authorities and Regions
Sveriges Konsumentråd The Swedish Consumers Association
Sveriges Lantbruksuniversitet Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen Permanent Representation of Sweden to the European Union
Tullverket Swedish Customs
Växtskyddscentral Plant Protection Centre
Jordbruksverkets organisation

Svensk term

Engelsk term

generaldirektör Director General
överdirektör Deputy Director General
planeringschef Planning Director
controller Controller
chefsekonom Chief Economist
chefsveterinär Chief Veterinary Officer (CVO)
arkitekturägare Chief Architect
avdelningschef Head of Department
enhetschef Head of Division
handläggare Administrative Officer
assistent Assistant
tjänstledig (tj.l.) on leave (on leave)
tillförordnad (tf.) acting (acting)
Statens jordbruksverk Swedish Board of Agriculture
styrelse Board
verksledning Administration Management
ledningskansliet Management Secretariat
ledningsgrupp Management Group
personalenheten Personnel Division
internrevisionsenheten Internal Audit Division
rättssekretariatet Legal Service Division
stödavdelningen Department for Financial Support
regelutvecklingsenheten Rules Development Division
utvecklingsenheten Process Development Division
process- och planeringsenheten Planning and Coordination Division
direktstödsenheten Division for Direct Support
marknadsstödsenheten Division for Market Support
utbetalningsenheten Payment Administration Division
IT-förvaltningsenheten Systems Management Division
landsbygdsavdelningen Department for Rural Development
fiskerienheten Fisheries Division
klimatenheten Climate Division
landsbygdsanalysenheten Rural Analysis Division
landsbygdsutvecklingsenheten Rural Development Division
miljöersättningsenheten Agri-Environmental Support Division
samordningsenheten Coordination Division
marknadsavdelningen Market Department
enheten för handel och marknad Division for Trade and Markets
utredningsenheten Analysis Division
statistikenheten Statistics Division
utsädesenheten Seed Division
avdelningen för djurskydd och hälsa Department for Animal Welfare and Health
enheten för idisslare och gris Division for Ruminants and Pigs
enheten för häst, fjäderfä och vilt Division for Horses, Poultry and Farmed Game
enheten för försöksdjur Division for Laboratory Animals
enheten för internationella frågor och beredskap Division for International Affairs and Contingency Planning
enheten för sällskapsdjur Division for CITES and Pet Animals
enheten för foder och hälsa Division for Feed and Health
Distriktsveterinärerna District Veterinarians
huvudkontoret Headquarters
distriktsveterinärmottagning District Veterinary Station
växt- och miljöavdelningen Plant and Environment Department
rådgivningsenheten söder Extension Service Division - South
rådgivningsenheten norr Extension Service Division - North
analysenheten Environmental Analysis Division
regelenheten Plant Regulations Division
vattenenheten Water Management Division
kontrollavdelningen Department for Inspection and Control
CDB-enheten CDB Division
granskningsenheten Accounts Control Division
kontrollenheten Inspection and Control Division
registerenheten Agricultural Registers Division
registerutvecklingsenheten Register Development Division
tillsynsenheten Inspection Division
IT-avdelningen IT Department
drift- och supportenheten Operation and Support Division
enheten för analys och systemdesign Analysis and System Design Division
enheten för systemkonstruktion System Construction Division
kundavdelningen Customer Department
ekonomienheten / EU-fondsgruppen Finances Division / EU Funds Group
dokument- och teleenheten Documents and Telecommunications Division
serviceenheten Facility Management Division
enheten för verksamhetsutveckling Process Analysis Division
kommunikationsenheten Communication Division
kundtjänst Customer Service

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2014-07-08