Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.7
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.7 Tid: 20180212-1352

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2017-05-29
  Övervakningsområde till följd av fågelinfluensa i Nyköping tas bort
  Jordbruksverket upphäver övervakningsområdet runt den värphönsbesättning i Nyköping där fågelinfluensa konstaterades i slutet av april. Det innebär att det inte längre finns några särskilda restriktioner för fågeltransporter i området.
 • 2017-05-26
  26 miljoner till företag och projekt på landsbygden
  De rullande utbetalningarna till verksamhet på landsbygden fortsätter. Denna vecka betalar Jordbruksverket ut 26 miljoner kronor. En stor del av pengarna är företags- och projektstöd
 • 2017-05-23
  Mervärden i svensk odling
  För att hjälpa konsumenter att göra hållbara matval har vi tagit fram en serie kunskapsunderlag om mervärden i svenskt lantbruk. Sedan tidigare finns fakta om mervärden i svensk produktion av mjölk, kött och matfågel. När det gäller odling i Sverige finns olika grupper av mervärden. Det handlar om säkra livsmedel, miljö och energi, odlings-klimat samt sysselsättning och öppna landskap. Vissa vegetabilier har även mervärden som kan kopplas till vårt geografiska läge.
 • 2017-05-23
  18 procent av jordbruksmarken var ekologisk 2016
  I handlingsplanen för den svenska livsmedelsstrategin finns ett inriktningsmål att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk år 2030. År 2016 var andelen 18 procent, eller 553 100 hektar. Jämfört med 2015 ökade den ekologiska arealen med 6,5 procent.
 • 2017-05-22
  Skyddsområde i Nyköping med anledning av fågelinfluensa tas bort
  Jordbruksverket tar bort skyddsområdet på tre kilometer runt den värphönsbesättning i Nyköping där fågelinfluensa konstaterades i slutet av april. Skyddsområdet övergår istället i ett övervakningsområde och vissa restriktioner kommer att finnas kvar.
 • 2017-05-19
  Fortsatta stödutbetalningar till företag och projekt på landsbygden
  De rullande utbetalningarna till verksamhet på landsbygden fortsätter. Denna vecka betalar Jordbruksverket ut 62 miljoner kronor. En stor del av pengarna är nationellt stöd till mjölkproduktion samt företags- och projektstöd.
 • 2017-05-18
  250 möjligheter för framtiden i mindre kommuner i Sverige
  Urbaniseringen medför många utmaningar för landets mindre kommuner, men det finns också flera vägar framåt. Konferensen 250 möjligheter den 12-13 september ska ge kunskap och inspiration för att arbeta med utveckling tillsammans hemma i kommunerna.
 • 2017-05-18
  Förändrat klimat både hot och möjlighet för svenskt jordbruk
  Jordbruksverkets har tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning inom jordbruks- och trädgårdssektorn. Handlingsplanen innehåller även en uppdaterad kunskapssammanställning om hur Sveriges jordbruk påverkas när klimatet ändras.
 • 2017-05-16
  En tillfällig lösning för att lösa bristen på djursjukskötare
  Det är stor brist på legitimerade djursjukskötare i Sverige. Det visar siffror från arbetsgivarorganisationen SLA Svensk Djursjukvård. För att säkra djurskyddet föreslog Jordbruksverket i februari en kortsiktig lösning som gick ut på remiss. Det är nu dags för en andra remissrunda efter att Jordbruksverket beaktat synpunkter som kom in på det första förslaget.
 • 2017-05-12
  Säker tillgång till veterinär i området Hallsberg och Bergslagen
  För att säkra tillgången till djursjukvård dygnet runt för lantbrukets djur och häst i distrikten Hallsberg och Bergslagen kommer Distriktsveterinärerna att fortsätta samarbetet inom praktikområdet men också med omkringliggande praktikområden. Fler veterinärer än tidigare, delar därför på beredskapsområdet.
 • 2017-05-12
  I juni startar slututbetalningen av flera jordbrukarstöd för 2016
  Från den 9 juni börjar lantbrukare få sin slututbetalning av gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare samt nötkreatursstöd för 2016. Slututbetalning av kompensationsstödet startar också i juni, vilket är tidigare än planerat.
 • 2017-05-10
  10 år av stärkt djurskydd och konkurrenskraft och arbetet fortsätter
  För snart tio år sedan, den 1 juli 2007, fick Jordbruksverket tillbaka rollen som ansvarig central myndighet för djurskyddet och uppdraget att säkerställa ett gott djurskydd. I uppdraget ingår också att arbeta för en hållbar utveckling, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Vi har alltså ansvar för helheten.
 • 2017-05-09
  Nationella stödet bidrar till jordbruksproduktion
  Det nationella stödet kompenserar jordbruket i norra Sverige både för hårdare klimat och längre transporter. Stödet är viktigt för att till viss del jämna ut de inkomstskillnader som de sämre förutsättningarna bidrar till. Trots stödet minskar produktionen i fyra av sex produktionsgrenar. Utan det nationella stödet finns en risk att 30 procent av mjölkföretagen tvingas att upphöra med sin verksamhet på grund av dålig lönsamhet.
 • 2017-05-09

  Olovliga petunior på marknaden
  Genetisk modifierade petunior har hittats på marknaden i EU. Växterna har modifierats med ett färgpigment som ger orangeröda blommor. Petuniorna utgör ingen fara för människor eller miljön men de måste dras tillbaka från marknaden eftersom de saknar det tillstånd som krävs för genetiskt modifierade produkter inom EU.
 • 2017-05-05
  Drygt 59 000 lantbrukare har sökt stöd i SAM-ansökan
  Igår var sista ansökningsdag för årets SAM-ansökan. Vid midnatt den 4 maj hade 59 188 lantbrukare sökt jordbrukarstöd för 2017 i e-tjänsten SAM Internet.
 • 2017-05-05
  Färre men större jordbruksföretag
  2016 fanns 62 937 jordbruksföretag. Då den senaste undersökningen genomfördes 2013 fanns 67 146 jordbruksföretag. Sedan 1990 har antalet företag minskat med 35 procent.
 • 2017-05-05
  Saneringsarbete i den fågelinfluensasmittade besättningen
  Saneringsarbetet på den drabbade värphönsbesättningen utanför Nyköping fortsätter. Hela besättningen, cirka 50 000 värphöns, har avlivats och nu saneras anläggningen. Arbetet beräknas ta några veckor och därefter kan verksamheten startas upp på nytt.
 • 2017-05-03
  Små möjligheter att använda jordbruksmark som avlastning vid översvämningar
  Som en följd av att klimatet förändras arbetar Jordbruksverket med samhällets klimatanpassning bland annat inom vattenfrågor. På uppdrag av regeringen har vi utrett om översvämmad jord­bruks­mark kan skydda och avlasta utsatta bebyggda områden nedströms jordbruksmarken. Utredningen visar att möjligheterna är begränsade då ytorna som behövs tar stora jordbruks­arealer i anspråk.
 • 2017-05-02
  Färre djurskyddskontroller under 2016
  Under 2016 har länsstyrelserna fördelat färre antal årsarbetskrafter på att genomföra djurskyddskontroller än tidigare år. Det har inneburit färre antal djurskyddskontroller totalt. Det är anmärkningsvärt stor skillnad mellan länen i hur lång tid en kontroll tar att genomföra. Målet om att genomföra minst lika många normalkontroller kontra kontroller som genomförs efter anmälningar, uppfylldes för första gången.
 • 2017-05-02
  Färre kontroller av djurhälsopersonal 2016
  Under 2016 har landets 21 länsstyrelser genomfört 698 kontroller av djurhälsopersonal. Det motsvarar 10 procent av kontrollobjekten. Jordbruksverket kommer i samarbete med länsstyrelserna att se över vägledningar och övriga hjälpmedel för att länsstyrelserna bättre ska kunna optimera sitt resursutnyttjande. Flera av länsstyrelserna samordnar redan sina kontroller men fler behöver arbeta på det sättet.

Kontakt