Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Tillstånd, anmälningar och registreringar

Här har vi samlat information om de tillstånd, anmälningar och registreringar som krävs enligt EU-direktiv om tjänster på den inre marknaden, det så kallade tjänstedirektivet.

Plan och riktlinjer för avelsorganisationer


Organisationer eller föreningar som vill bli godkända avelsorganisationer eller stambokförande föreningar ska ansöka om det hos Jordbruksverket, som godkänner plan och riktlinjer för verksamheten.
Avelsarbete på får och getter
Avelsarbete på grisar
Avelsarbete på hästar
Avelsarbete på nötkreatur

Semin- och embryoverksamhet


Den som ska hantera sperma, ägg eller embryon måste söka tillstånd hos Jordbruksverket. Tillståndet kan omfatta bland annat samling och behandling av sperma, seminering, att ta ut ägg eller embryon, att behandla embryon för färsk inläggning och att lägga in embryon i mottagardjur. Även den som handlar med sperma, ägg eller embryon måste söka tillstånd.
Seminverksamhet för får och getter
Seminverksamhet för för grisar
Semin- och embryoverksamhet för hästar
Semin- och embryoverksamhet för nötkreatur

Försöksdjursverksamhet


Tillstånd för verksamhet med försöksdjur
Du behöver tillstånd från Jordbruksverket både för att använda och för att föda upp försöksdjur. Innan du får börja med djurförsöket ska det dessutom godkännas av en djurförsöksetisk nämnd.

Det finns även bestämmelser om att anläggningar som försöksdjur vistas i ska vara godkända av Jordbruksverket. När nya anläggningar byggs, eller befintliga anläggningar byggs om, ska de godkännans innan de tas i bruk. Det gäller även om du gör någon ändring på din anläggning.

Markavvattning


Behörighet att vara markavvattningssakkunnig
Det krävs behörighet för att kunna ta uppdrag som markavvattningssakkunnig i miljödomstolarna. Jordbruksverket utfärdar behörighet för den som har godkänd utbildning i Sverige eller annat land inom EES, det europeiska ekonomiska samarbetsområdet som omfattar EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein.

Hit skickas ansökningar


Ansökningarna kan skickas via e-post till registratorn på Jordbruksverket.

Om det måste vara underskrift på blanketten använder du postadressen:
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Mer information


Mer information om tjänstedirektivet finns på Tillväxtverkets webbplats.

Kontakt