Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.16
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.16 Tid: 20190122-1020

Öppna data

Här hittar du den data som vi tillhandahåller som öppna data.

Vad är öppna data?

Vår öppna data

Namn

Beskrivning

Adress

Utgivare

Format

Jordbruksblock

Jordbruksblock är en datamängd som innehåller uppgifter om maximalt stödberättigande jordbruksmark enligt EU:s definitioner.

Länk

Geodataenheten

WMS

Ängs- och betesinventeringen

Sveriges ängs- och betesmarker har inventerats. Kartskiktet Ängs- och betesmarksinventeringen innehåller ytor för alla marker som besökts vid inventeringen till och med 2016.

Länk

Geodataenheten

WMS

Ängs- och betesinventeringen naturtyper

I kartskiktet Ängs- och betesmarksinventeringen naturtyper är bara de fullständigt inventerade markerna med. I detta skikt är de inventerade markerna nedbrutna så att varje naturtyp, enligt Natura 2000 definitioner, har en egen yta.

Länk

Geodataenheten

WMS

Produktionsplatser för djurhållning

Produktionsplats för djurhållning Viss typ av djurhållning som hålls på en plats ska anmälas till Jordbruksverket.

Länk

Geodataenheten

WMS

Vattenbruksföretag

Register över med uppgifter om varje vattenbruksföretag och deras anläggningar. Vattenbruksanläggningarnas geografiska läge anges med koordinater. Syftet med registret över vattenbruksanläggningarna är bland annat att göra det möjligt att förstå smittspridningen genom att följa djur vid förflyttning mellan olika platser vid utbrott av smittsamma sjukdomar.

Länk

Geodataenheten

WMS

Områden som är känsliga växtnäringsläckage

Enligt nitratdirektivet (rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket) ska känsliga områden för kväveföroreningar identifieras i varje medlemsland och för dessa områden ska särskilda åtgärdsprogram upprättas.

Länk

Geodataenheten

WMS

Officiell statistik

Jordbruksstatistik om arealer, grödor, antal djur, produktion, priser, prisindex, jordbrukets ekonomi, trädgårdsgrödor med mera. Tidsserier från 1960-talet.

Länklänk till annan webbplats

Statistikenheten

JSON

CSV

PX

XLSX

 

Annan information som vi delar

Information tillgänglig för vidareutnyttjande

Fråga oss via webben