GENVÄGEN WEBBPORTAL FÖR GENTEKNIKMYNDIGHETER

Reglering av genteknisk verksamhet i Sverige

Verksamhet med genetiskt modifierade organismer (GMO) omfattas av ett regelverk som bestämmer hur de får användas i Sverige och vilken myndighet man vänder sig till i olika ärenden.

All verksamhet med GMO kräver antingen tillstånd från den ansvariga myndigheten eller att verksamheten anmäls till den myndigheten. Detta framgår av miljöbalkens 13 kapitel. Verksamheten ska alltid föregås av en utredning som ligger till grund för riskbedömning av verksamheten. Resultatet av riskbedömningen avgör sedan vilka skyddsåtgärder som behövs. Tillstånd  får endast lämnas om verksamheten är etiskt försvarbar.