Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2012-05-31
  Hönstyfus bland hobbyhöns i Västra Götaland
  Hönstyfus har konstaterats i två hobbybesättningar med tamhöns i Västra Götalands län. Det är första gången sedan 1980-talet som sjukdomen påvisas i Sverige. Jordbruksverket vill uppmana alla som håller hobbyfjäderfä att vara uppmärksamma på symtom som kan tyda på hönstyfus. Handel med levande djur och kläckägg är den största risken för spridning av hönstyfus och andra smittor.
 • 2012-05-31
  Nya föreskrifter för ökad minkvälfärd
  Etageburar med klättermöjligheter och rikare miljöer, skärpta utfodringsrutiner och veterinärer kopplade till besättningarna. Det är några huvudpunkterna i de nya föreskrifter för uppfödning av minkar och andra djur för pälsproduktion som Jordbruksverket har beslutat om.
 • 2012-05-31
  Satsningar föreslås på ekologisk odling i slättbygder för störst miljönytta
  Jordbruksverket föreslår att bibehålla målet att minst 20 procent av den svenska jordbruksmarken ska odlas ekologiskt. I dagsläget odlas ca 15 procent av marken ekologiskt. Jordbruksverket föreslår också riktade åtgärder för att öka andelen ekologisk produktion i slättbygd. Detta för att åstadkomma största miljönytta av de pengar som satsas på att främja ekologisk produktion.
 • 2012-05-31
  Jordbruksverket och Skogsstyrelsen föreslår ett enklare landsbygdsprogram till nytta för jobben, maten och energin
  Landsbygden är en förutsättning för att vi ska klara framtidens utmaningar, till exempel jobben, maten och energin. Jordbruksverket och Skogsstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram ett tekniskt underlag till ett nytt landsbygdsprogram, som kommer att gälla 2014-2020. Dessutom ger myndigheterna förslag på ett förenklat landsbygdsprogram i syfte att underlätta för den som söker stöd och ersättningar.
 • 2012-05-29
  Mer spannmål och raps i år
  Arealerna av spannmål samt raps och rybs ökar medan arealerna av vall och grönfoder minskar jämfört med 2011. Det visar preliminära siffror för årets odlingssäsong. Den totala spannmålsarealen ökar med drygt 1 procent till 1 007 100 hektar. Arealerna för raps och rybs är 109 800 hektar vilket är en ökning med nästan 16 procent jämfört med 2011.
 • 2012-05-29
  Testa grönt drivmedel till traktorn
  Arbetsmaskiner kan drivas på ett mer miljövänligt sätt. Jordbruksverket behöver nu intresserade maskinägare som vill bygga om sina arbetsmaskiner till gasdrift. Tillsammans med leverantörer av utrustning och teknik kan ägaren få sin arbetsmaskin ombyggd till att gå på biogas och diesel.
 • 2012-05-24
  Ändrade betesregler ger större flexibilitet
  Betesreglerna för mjölkproducerande besättningar ändras från 15 juni i år. Syftet med förändringarna är att öppna upp för fler möjligheter och lösningar utifrån den enskilde lantbrukarens förutsättningar, med bibehållet djurskydd. Förändringarna innebär bland annat att betessäsongen förlängs i Syd- och Mellansverige samtidigt som kravet på sammanhängande betestid förkortas i dessa regioner. Den totala betestiden behålls dock oförändrad. Reglerna innebär även att den sammanhängande stallperioden förkortas vilket bedöms vara positivt ur djurvälfärdssynpunkt. Tiden då kvigor får hållas inne för seminering utökas från 30 dygn till 45 dygn. Särskilda regler för hur unga djur får hållas på bete införs också vilket innebär att betestiden får förkortas med ett visst antal dygn beroende på när djuren är födda.
 • 2012-05-23
  Mer flexibel djurskyddslag bra för djur och djurägare
  En mer flexibel djurskyddslagstiftning med bibehållen nivå på djurskyddet är bra för både djur och djurägare. Jordbruksverket tillstyrker i sitt remissvar huvuddelen av förslagen i utredningen Ny djurskyddslag och ser mycket positivt på utredningens grundläggande inriktning att gå från djurskydd till djurvälfärd.
 • 2012-05-23
  Pressinbjudan:
  Bibatterier, skalbaggeåsar och lärkrutor

  Välkommen att se en skånsk lantbrukare kombinera en högeffektiv produktion med insatser för att gynna den biologiska mångfalden. Bengt Hellerström på Annelövs boställe i Skåne är demonstrationsgård i Mångfald på slätten.
 • 2012-05-18
  Obligatorisk anmälningsplikt för fröer slopas
  Regeringen har den 16 maj beslutat om en ändring i utsädesförordningen som innebär att den tidigare obligatoriska anmälningsplikten vid import av fröer tas bort. Ändringen betyder att det är upp till Jordbruksverket att föreskriva om vilka utsäden som behöver anmälas vid införsel till Sverige.
 • 2012-05-16
  Ändrade förprövningsregler ska göra det enklare och snabbare att få bygga
  Idag har Jordbruksverket beslutat att ändrade förprövningsregler ska börja gälla den 14 juni. De nya reglerna innebär att den administrativa bördan som förprövningen medför för djurägarna kan minskas med upp till 30 procent. Reglerna ska göra det enklare för djurägarna att bygga djurstallar genom att flera byggnadsåtgärder inte längre behöver förprövas innan de får genomföras. De nya reglerna innebär också att en förprövning inte ska få ta längre tid än åtta veckor samt att smittskyddet stärks på gårdarna.
 • 2012-05-14
  Ytterligare fynd av amerikansk yngelröta i Uppland
  Det är ännu oklart hur stor spridning utbrottet av amerikansk yngelröta i Uppland har. Jordbruksverket har tidigare rapporterat att sjukdomen finns i församlingarna Hjälsta, Giresta, Nysätra och Fjärdhundra i Enköpings kommun. I fredags konstaterades kliniska fall även i Balingsta församling i Uppsala kommun. Fler kliniska fynd av sjukdomen kan påträffas under den utredning som nu pågår.
 • 2012-05-14
  Mer fågelsång i mobilen
  Den kostnadsfria appen LärKvitter har nu fyllts på med fler fåglar som trivs i odlingslandskapet. LärKvitter visar 34 fåglar, hur de låter och vad de tycker om att äta samt ger tips om vad man kan göra för att skapa gynnsamma förhållanden för dem. Bland de nytillkomna finns sädesärla, tornseglare och näktergal.
 • 2012-05-10
  Stärkt skydd för våra djur
  Med start i Jönköping den 11 maj ska djurskyddskontrollanter från länsstyrelserna runt om i landet få information och utbildning om nya administrativa verktyg för en likvärdig, effektiv och förenklad djurskyddskontroll. Exempel på sådana verktyg är ett nytt handläggarstöd och ett nytt handdatorsystem. Arbetet sker inom Jordbruksverkets och länsstyrelsernas gemensamma utvecklingsprojekt Oskar.
 • 2012-05-09
  Energikollen kan ge betydande besparingar
  Greppa Näringen lanserar en ny rådgivning inom energieffektivisering som ger möjligheter att spara energi, pengar och minska företagets klimatpåverkan. Rådgivningen ute hos företagen förväntas komma igång direkt efter sommaren.
 • 2012-05-09
  Förföriska dofter lockar insekterna i fällan
  Nu provar jordgubbsodlarna nya metoder för att förutsäga och hantera sådant som skadar bären. Ett nytt vapen är en fälla för jordgubbsvivlar som laddas med naturens egna doftämnen. När odlaren vet vad som rör sig i fältet kan rätt motåtgärd sättas in.
 • 2012-05-08
  Fördubblade tullbeslag av utrotningshotade arter
  Den illegala handeln med hotade djur och växter är mycket stor och har drivit flera arter till utrotningens gräns. En del arter har redan försvunnit för alltid. Det blir allt vanligare att beställa produkter av utrotningshotade arter på internet. Bakom handeln finns ofta kriminella nätverk och tjuvjakt som i många fall medför ett stort lidande för djuren.
 • 2012-05-08
  Amerikansk yngelröta utanför Enköping
  Den allvarliga bakteriesjukdomen amerikansk yngelröta har påträffats utanför Enköping. Bisamhällen med kliniska symtom på sjukdomen har avlivats. Nu pågår undersökning av fler bigårdar i området. Biodlare med bin i Enköpingstrakten uppmanas till extra vaksamhet så att sjukdomen inte sprids via exempelvis förflyttning av bin och biodlingsutrustning.

 • 2012-05-08
  Gynna vallhumlan!
  Med relativt enkla medel kan lantbrukare gynna vallhumlan samt andra vilda bin och humlor. Genom att så ett band med honungsört, använda både vit- och rödklöver i vallfröblandningarna eller spara en remsa med blommande rödklöver i samband med första slåttern, hjälper man de vilda pollinatörerna och får själv en bättre pollinering.
 • 2012-05-04
  Många arter och egenskaper i årets fältförsök med genetiskt modifierade växter
  Jordbruksverket har hittills i år gett tillstånd till fem olika fältförsök med genetiskt modifierade växter, GMO. Ytterligare två ansökningar är under behandling. De flesta av årets ansökningar är inlämnade av universitet och bredden på verksamheten visar att genteknik kan tillämpas på många sätt.
 • 2012-05-03
  Möjligheter till finansiering och kontakter för landsbygdens företagare
  Pengar kan vara avgörande för affärsutveckling på landsbygden. På Lokalekonomidagarna 18-19 juni diskuteras möjligheter till finansiering för att skapa verklighet av idéer. Jordbruksverket finns på plats för att berätta om finansieringsmöjligheter inom landsbygdsprogrammet och lyfta landsbygden som en resurs för eget företagande.

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2014-11-25