Utskrift från Jordbruksverket
30 november 2015
Du är här:

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2015-11-30
  Ändrade regler för rapportering av fjäderfän och värphöns
  För dem som har fjäderfän eller värphöns för kommersiellt bruk gäller nya regler för rapportering från den 1 december 2015. Syftet med de nya reglerna är att hålla registren mer aktuella, vilket till exempel underlättar smittspårning vid eventuella sjukdomsutbrott.
 • 2015-11-30
  Stor höstveteareal igen trots sen skörd
  Den regniga och kyliga sommaren medförde att skörden och förberedelserna för höstsådden blev försenade på många håll i landet. Ändå såddes 382 400 hektar höstvete, vilket är i nivå med förra årets stora areal. I norra Götaland och i Svealand är årets höstsådda arealer mindre än förra året för flertalet av grödorna och länen i området. I södra Götaland är arealerna istället lika eller något över fjolårsresultatet.
 • 2015-11-30
  40 procent lägre klimatpåverkan från biogastraktor
  Inom regeringsuppdraget MEKA har Jordbruksverket och Transportstyrelsen utvärderat kombinationen av metangas och diesel som drivmedel i arbetsmaskiner. Resultatet har visat att klimatpåverkan kan minska med mellan 40 och 60 procent jämfört med ren dieseldrift.
 • 2015-11-29
  Föreskrift för bredbandsstöd går ut på remiss
  Jordbruksverket går nu ut på remiss med ett förslag på föreskrifter för det bredbandsstöd som den svenska regeringen beslutat att införa. Jordbruksverket ansvarar för införandet av stödet och föreskriften reglerar mer i detalj vilka villkor den som söker stödet ska uppfylla.
 • 2015-11-26
  Svenska växthus alltmer klimatvänliga
  Den svenska växthusodlingen visar framfötterna i kampen för minskade klimatutsläpp. Sedan början av 2000-talet har energiförbrukningen mer än halverats samtidigt som användningen av fossila bränslen har minskat med mer än 80 procent. Allt detta trots en ökad odling.
 • 2015-11-25
  Förenklingsresan för tillväxt och export besökte Klädesholmen Seafood
  Förenklingsresan för tillväxt och export i livsmedelsindustrin går vidare. Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Tillväxtverket genomför resan tillsammans och det andra besöket ägde rum hos Klädesholmen Seafood i Rönnäng på Tjörn. Samtalet runt bordet handlade mycket om möjligheter för export och samordning mellan myndigheter.
 • 2015-11-24
  Arbete pågår inför årets stödutbetalningar
  Just nu pågår ett intensivt arbete för att kunna betala ut drygt 6 miljarder kronor i jordbrukarstöd innan årsskiftet. Från och med januari 2016 och löpande fram till och med sommaren kommer resterande 3 miljarder kronor att betalas ut. Årets utbetalningar blir senare än tidigare år vilket är en följd av att det är stora förändringar i regelverken och att helt nya IT-system har tagits fram.
 • 2015-11-23
  Klartecken för de första leaderområdena att dra igång
  Nu är de allra första leaderområdena godkända för den nya programperioden. Det är Lokalt ledd utveckling Halland och Leader södra Bohuslän som är först ut att bli godkända av Jordbruksverket. Det innebär att de kan påbörja det operativa arbetet med lokal ledd utveckling genom leadermetoden.
 • 2015-11-23
  Anmäl dig till djurskyddskonferensen 2016
  Den 19 januari arrangerar Jordbruksverket djurskyddskonferensen 2016.  Temat för konferensen är Så skapar vi framtidens goda djurskydd tillsammans. Anmäl dig senast den 17 december.
 • 2015-11-18
  Sverige använder minst antibiotika till djur inom EU
  Antibiotikaanvändningen har minskat i Sverige och enligt en rapport från European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) så är Sverige det land inom EU som använder minst antibiotika till djur.
 • 2015-11-18
  Fler möjligheter för fiskeri- och vattenbruksnäringen när företags- och projektstöd öppnar
  Den som driver företag eller projekt inom fiskeri- eller vattenbruksnäringen kan nu välja bland ett stort antal olika stöd att söka. Alla företagsstöd och de flesta projektstöd inom det svenska havs- och fiskeriprogrammet öppnar för ansökan den 19 november. Då öppnar även e-tjänsten för ansökningar om miljöinvesteringar i landsbygdsprogrammet.
 • 2015-11-18
  Alla kan hjälpa till att skydda antibiotikan
  Antibiotika är en förutsättning för behandling av svåra sjukdomar och räddar liv. Samtidigt ökar antibiotikaresistensen. Genom att bara använda antibiotika när det gör nytta kan alla bidra till att antibiotika fungerar även i framtiden. Myndigheter och organisationer går nu ut i en gemensam insats för att öka kunskapen om hur vi kan skydda antibiotikan.
 • 2015-11-17
  Svar om ny växtförädlingsteknik ger GMO eller ej
  Två svenska universitet har frågat Jordbruksverket om de behöver tillstånd för att odla backtrav på försök. Växterna är förädlade med hjälp av en ny teknik som kallas CRISPR/Cas9. Frågan gäller om växterna omfattas av regelverket för genmodifierade organismer, GMO. Efter en granskning har vi kommit fram till att den ena användningen av tekniken leder till en genmodifierad organism, men inte den andra.
 • 2015-11-16
  Pressinbjudan: Tillväxt och export i fokus när Förenklingsresan besöker Klädesholmen Seafood
  Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Tillväxtverket gör nu en gemensam förenklingsresa till företag i svensk livsmedelsindustri. Syftet är att stärka svenska livsmedelsföretags tillväxt och export. Den 20 november blir det besök hos Klädesholmen Seafood på Tjörn.
 • 2015-11-16
  Gynnsamt väder gav största spannmålsskörden sedan 1997
  I år blev den totala spannmålsskörden 6,1 miljoner ton, vilket är den största skörden på 18 år. Stora arealer höstvete som ger hög skörd per hektar och gynnsamt väder för höstsådda grödorna har bidragit till den stora spannmålsskörden.
 • 2015-11-13
  Gemensamt förslag för att öka Sveriges matexport och matturism
  Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Tillväxtverket har tillsammans tagit fram ett förslag om hur Sveriges matexport och matturism kan öka. Vi tror på en ökad export av produkter, kunnande och tjänster kopplat till jordbruks- och livsmedelssektorn och en ökad matturism i Sverige.
 • 2015-11-13
  Grisnäringens ansökan om kontrollprogram har granskats av oberoende experter
  Jordbruksverket har den 12 november tagit emot en utvärdering från två oberoende experter som granskat huvuddelarna av grisföretagarnas ansökan om kontrollprogram.
 • 2015-11-10
  Fjäderfän i Falköpings kommun ska hållas inomhus på grund av risk för newcastlesjuka
  I Falköpings kommun ska alla som håller fjäderfän för kommersiellt bruk eller har mer än 350 värphönsplatser hålla fåglarna inomhus. Detta på grund av att ett duvpestvirus har hittats hos vilda duvor i Falköping. Viruset kan orsaka newcastlesjuka hos tama fåglar.
 • 2015-11-09
  Gynna fåglarna – ge dem mat i vinter!
  Fåglarna i jordbrukslandskapet minskar. Det visar inventeringar av den svenska fågelfaunan. Fåglarna behöver föda och skydd hela året. Det går att hjälpa dem som övervintrar med mat, till exempel genom att lämna en bit otröskad gröda. I den nya skriften Gynna fåglar finns flera tips på åtgärder som kan gynna odlingslandskapets fåglar.
 • 2015-11-06
  190 000 personer har fått bredband!
  När Jordbruksverket sammanställt data för 600 av totalt 700 projekt som fått bredbandsstöd mellan åren 2007-2013, visar det sig att 1,1 miljarder kronor räckt till 190 000 personer. Intresset är stort även för det nya bredbandsstödet. Redan har 800 ansökningar kommit in.

Senast uppdaterad: 2015-11-18