Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2014-04-15
  Jordbruksverket får besluta om regler för integrerat växtskydd
  Regeringen har gett Jordbruksverket bemyndigande att ta fram regler för integrerat växtskydd, IPM.  En nyhet är att odlaren ska anteckna syftet med sin bekämpning i sprutjournalen från och med 2015
 • 2014-04-15
  Gott om svensk gurka
  Svenska växthus fortsatte att producera rekordmycket gurka 2013. Dessutom ökade skörden av gurka och purjolök från de svenska åkrarna jämfört med 2012. Det visar ny statistik från Jordbruksverket.
 • 2014-04-15
  Sockerbetsodlare kan få pengar tillbaka
  EU har beslutat att betodlare som odlade kvotsockerbetor till företaget Danisco/Nordic Sugar AB mellan åren 2001 och 2005 ska få 21 miljoner tillbaka från en produktionsavgift de betalade under dessa år. En förutsättning för att få återbetalning är att företaget fortfarande finns. Undantaget är enskilda firmor som kan få återbetalning även om verksamheten inte finns kvar.
 • 2014-04-14
  Skiljer det hur medlemsländerna följer reglerna för växtskydd?
  Jordbruksverket har med stöd av ett enigt växtskyddsråd skickat en skrivelse till Konkurrenskraftsutredning och bett om en oberoende utredning av hur EU:s lagstiftning om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden tillämpas i medlemsländerna samt effekterna av denna.
 • 2014-04-11
  Ingen mjältbrand i klövmjöl
  Prover från det undersökta partiet med klövmjöl från gränskontrollen i Göteborg är inte smittade med mjältbrand. Det visar analyssvar från Statens veterinärmedicinska anstalts som blev klara idag.
 • 2014-04-11
  Fokus på konkurrenskraft i hela landet i svar om nytt gårdsstöd
  Jordbruksverket sätter fokus på stärkt konkurrenskraft och öppna landskap i hela landet i sitt remissvar till regeringen om hur gårdsstödsreformen ska införas i Sverige. Samma gårdsstödsbelopp i hela landet och ett nytt stöd för nötkreatur är centrala förslag som Jordbruksverket stödjer.
 • 2014-04-11
  Restaurering av betesmarker bidrar till att nå miljömålet Ett rikt odlingslandskap
  Mellan 2007 och 2012 restaurerades drygt 9000 hektar ängs- och betesmarker med hjälp av ersättning från landsbygdsprogrammet. En utvärdering av ersättningen visar att den har bidragit till att öka arealen för fyra av fem naturtyper som är särskilt hotade.
 • 2014-04-09
  250 sätt att möta det urbaniserade Sverige
  Den 27 augusti arrangeras en heldag för att lyfta de utmaningar som urbaniseringen medför för många kommuner. Dagen är ett gemensamt arrangemang mellan Jordbruksverket, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Vertikals, Sparbanksstiftelsen Alfa och LRF.
 • 2014-04-08
  Jordbruksverket öppnar upp att bilda nya leaderområden 2014-2020
  Den 8 april går startskottet för arbetet med att ta fram lokala utvecklingsstrategier inom lokalt ledd utveckling, det som tidigare har benämnts Leader. Nationella landsbygdsnätverket tillsammans med Jordbruksverket arrangerar idag en nationell träff då 250 personer deltar som representerar lokal, regional och nationell nivå och som kommer att vara involverade på olika sätt i arbetet med att ta fram lokala utvecklingsstrategier.
 • 2014-04-08
  Jordbruksmarken behöver bättre dränering
  I en enkätundersökning som Jordbruksverket genomfört bedömer jordbruksföretagen att en tredjedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. Hälften av jordbrukarna bedömer att det finns behov av att underhålla de öppna dikena.
 • 2014-04-07
  Fler och fler använder e-legitimation vid SAM-ansökan
  Årets SAM-ansökansperiod är nu avslutad. Vid midnatt den sista ansökningsdagen 3 april hade 62 440 lantbrukare sökt jordbrukarstöd via e-tjänsten SAM Internet för 2014. Det är cirka 3 000 färre ansökningar jämfört med föregående år.
 • 2014-04-04
  Nya regler kan bromsa ekologisk växthusodling
  EU vill införa särskilda regler för ekologisk växthusodling. En expertgrupp har analyserat olika odlingsåtgärder och lämnat förslag till ett nytt regelverk. I förslaget finns begränsningar för hur odlingsbäddar, torv och belysning får användas. Om reglerna blir verklighet hämmar de utvecklingen mot fler svenska ekoföretag och försvårar för befintliga ekoodlare.
 • 2014-04-03
  42 nya matprojekt i startgroparna
  Jordbruksverket har beviljat medfinansiering till 42 nya matprojekt. Pengarna gäller Stöd till insatser på livsmedelsområdet som syftar till att förbättra konkurrenskraften inom livsmedelssektorn och för måltider inom den offentliga sektorn. Stödet är en del av arbetet med att stärka Sverige som matland.
 • 2014-04-03
  Veterinärer ska arbeta efter hygienplaner
  För att förebygga uppkomsten och spridningen av vårdrelaterade infektioner införs nya hygienregler för verksamheter inom djurens hälso- och sjukvård. De som berörs av de nya reglerna är till exempel veterinärkliniker och fältverksamma veterinärer. Verksamheterna ska ta fram och arbeta enligt en hygienplan. Reglerna börjar gälla den 1 april 2014.
 • 2014-04-02
  Landsbygdsprogrammet för 2014-2020 utvecklar jordbruket och landsbygden
  Idag presenterade landsbygdsminister Eskil Erlandsson regeringens förslag till landsbygdsprogram för 2014-2020. Jordbruksverket har förberett för att omsätta politiken i praktiken och går nu in i en intensiv fas för att införa de olika åtgärderna som ingår i programmet.
 • 2014-04-02
  Ny karta över jordarterna i åkermarken
  Jordbruksverket har genomfört en omfattande provtagning på 13 000 platser runt om i Sveriges åkermarker och tagit fram en ny och förbättrad jordartskarta. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har bearbetat resultaten från provtagningen och skapat en karta med bättre upplösning än vad som funnits tidigare.
 • 2014-04-02
  Lantbrukare gynnar gärna mångfald
  ”Mångfald på slätten” är ett samarbetsprojekt mellan Jordbruksverket och lantbruksnäringen med målet att öka den biologiska mångfalden i områden med intensivt jordbruk. En utvärdering visar att det finns ett stort intresse hos lantbrukare att gynna bin, humlor, fåglar och fältvilt i åkerlandskapet.
 • 2014-04-01
  Många svin i ny säsong av dokusåpa
  Den 1 april är det premiär för andra säsongen av Årets energibantare, Jordbruksverkets dokusåpa om energieffektivisering i jordbruket. I den nya säsongen får vi följa de skånska grisföretagarna Anders och Lars i deras arbete med att förbättra sin energianvändning. Till sin hjälp har de energirådgivaren Nils Helmersson.

Kontakt

Presstelefon: 036-15 63 36


Sidan senast uppdaterad:   2014-03-25