Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Författningar 2004

Förteckning över Jordbruksverkets författningar 2004

Föreskrift

Bilaga

Titel

SJVFS 2004:97PDF   Skyddsåtgärder med anledning av högpatogen aviär influensa i Republiken Sydafrika
SJVFS 2004:96PDF   Skyddsåtgärder med anledning av Newcastlesjuka i Bulgarien
SJVFS 2004:95PDF   Upphävande av föreskrifter (SJVFS 2000:27) om seminverksamhet med räv.
SJVFS 2004:93PDF   Fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel
SJVFS 2004:81PDF   Ändring av underlag för gårdsstödet
SJVFS 2004:79PDF   Trädgårdsväxters sundhet m.m.
SJVFS 2004:69PDF   Upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:33) om prisrapportering av frukt och grönsaker producerade i Sverige
SJVFS 2004:66PDF   Kungörelse om förekomst av flyghavre
SJVFS 2004:64PDF   Statens utsädeskontrolls meddelande 2004-08-27 om utsädespartier som ej uppfyller fordringarna för certifiering
SJVFS 2004:62PDF   (Upphör att gälla 2016-04-01) Föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.
SJVFS 2004:62PDF   (Träder i kraft 2016-04-01) Föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.r
SJVFS 2004:58PDF   Grundad misstanke om och utbrott av Newcastlesjuka hos fjäderfä och andra fåglar
SJVFS 2004:41PDF   Seminverksamhet med nötkreatur
SJVFS 2004:39PDF   EG-gödselmedel
SJVFS 2004:37PDF   Upphävande av föreskrifter om bekämpning av rhizomania.
SJVFS 2004:35PDF   Systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter
SJVFS 2004:32PDF   Utfärdande av pass för sällskapsdjur
SJVFS 2004:27PDF   Statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, får samt höns och kycklingar
DFS 2004:24 PDF ä. 6 § (SJVFS 2008:68)PDF Djurskyddsmyndighetens allmänna råd om helikopterdrivning av renar
DFS 2004:23 PDF   Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om hållande av dovhjort och kronhjort i vilthägn
DFS 2004:22 PDF   Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om avelsarbete
DFS 2004:21 PDF ä. 1, 4 och 5 §§ (DFS 2007:4)PDF Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om användning av djur vid film, video- eller televisionsinspelning och föreställning eller annan förevisning som anordnas för allmänheten
SJVFS 2004:20PDF   Bekämpning av potatiskräfta
SJVFS 2004:19   In- och utförsel av produkter av animaliskt ursprung och andra produkter som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur
SJVFS 2004:18PDF   Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1994:120) om EG-handelsgödsel.
DFS 2004:11 PDF   Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om hållande av strutsfåglar
SJVFS 2004:8   Skyddsåtgärder med anledning av aviär influensa i flera länder i Asien
DFS 2004:5 PDF ny 9 § (DFS 2006:1)PDF Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om kravet på tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen (1988:534) för hållande m.m. av häst, hund, katt och övriga sällskapsdjur;
SJVFS 2004:2PDF   Bekämpande av salmonella hos djur
DFS 2004:1PDF   Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om föreskrifter och allmänna råd beslutade av Centrala försöksdjursnämnden samt om vissa föreskrifter och allmänna råd beslutade av Statens jordbruksverk eller föregångare till denna

Kontakt