Tillsynsvägledning för miljöinspektörer

Vår tillsynsvägledning omfattar tillsyn enligt miljöbalken av växtnäring, växtskyddsmedel, natur- och kulturvärden samt retursystem för pantflaskor och metallburkar. Informationen på denna sida berör tillsynen som utförs inom jord- och trädgårdsområdet.

Tillsynsansvar inom jord- och trädgårdsområdet

Tillsynsvägledningsplan

Urvalet bör bygga på en riskanalys

Faktorer som kan ingå i en riskanalys

Faktorer

Exempel på aspekter som riskanalysen bör ta hänsyn till

Verksamheten Risk för skador på miljö och hälsa, storlek på verksamheten, komplexitet, IED-anläggning
Placering Djurtäthet i området, närhet till detaljplanelagt område, närhet till grannar, känsliga växter eller djur
Recipient Känslig recipient, statusklassning av vattendrag
Vattenskyddsområde Primär, sekundär eller tertiär zon
Nitratkänsligt område Alla områden i en kommun behöver inte ingå i nitratkänsligt område
Erfarenhet Hur har verksamheten skött sig tidigare? Har verksamheten en väl fungerande egenkontroll? Uppföljning av förelägganden?

Att tänka på inför tillsynen

Så här genomför du tillsynen

Om du hittar avvikelser