Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Att få kontrollbesök

Den här sidan beskriver de kontroller som Jordbruksverket, länsstyrelsen eller kommunen gör på plats på gården.

Vem får kontrollbesök?


Alla lantbrukare och djurhållare kan få besök från myndigheterna.

Myndigheterna avgör hur många kontroller som ska göras på ett visst område, exempelvis tvärvillkor eller djurskydd. Hur många det blir kan bland annat bero på hur troligt det är att det blir fel och vilka konsekvenser felen kan få. Exakt vilka personer och företag som får besök kan sedan bero både på en bedömning av var riskerna för fel är störst, och på slumpen.

Om du har fått anmärkningar vid en tidigare kontroll så kan det göra det mer sannolikt att du kommer att få besök igen.

Det kan hända att du får flera kontrollbesök samma år. Det beror på att många olika områden ska kontrolleras och att kontrollanterna är experter på olika områden. Vi gör dock vad vi kan för att samordna kontrollerna.

Hur mycket kostar det?


Det vanliga är att du inte behöver betala något för att kontrollanter kommer till din gård. Det gäller till exempel kontrollen av EU-stöden och av djurskyddet.

Om kontrollanten upptäckte brister vid den första kontrollen och kommer tillbaka för att se att du rättat till dem kan du behöva betala för det. Det gäller dock inte efterkontroller av EU-stöden. Du kan också behöva betala för kontrollen om den görs på grund av att någon annan anmält att du har brister i djurskyddet och det visar sig stämma.

Så här går kontrollen till


Du kan i princip få besök vilken dag som helst. För de flesta typerna av kontroll ringer vi bara några timmar i förväg och säger att vi är på väg. Det kan också hända att vi inte ger någon förvarning alls.

Om du behöver förbereda dig på något sätt för kontrollen så säger vi till några dagar i förväg, och då får du också veta vad vi vill se under besöket. Det kan till exempel handla om att ha bokföringen eller stalljournalen lätt åtkomlig.

Själva kontrollen tar oftast några timmar. Kontrollanterna utgår i sitt arbete från givna instruktioner och checklistor. Detta är inget du behöver sätta dig in i själv, men om du vill veta vad kontrollanterna kommer att titta på så hittar du en del av instruktionerna under Instruktioner till kontrollanter till vänster. Kontrollanterna ska kunna legitimera sig om du ber om det.

Du är skyldig att hjälpa kontrollanterna. Det betyder bland annat att du måste låta dem komma in i alla lokaler och områden som de behöver för att kunna genomföra kontrollen. Du ska också visa upp alla relevanta dokument de vill se.

När kontrollbesöket är färdigt kan kontrollanterna ibland tala om för dig vad de tycker direkt på plats. I andra fall behöver de vänta på exempelvis laboratorieresultat eller mätningar, och kan därför inte säga något om hur det har gått. Du får alltid en skriftlig rapport efter besöket. Hur lång tid det tar innan du får besked beror på vilken typ av kontroll det handlar om och hur mycket efterarbete det är för kontrollanten. 

De flesta kontrollanterna ger inte råd


De kontrollanter som besöker dig är där för att kontrollera att du följer reglerna och stödvillkoren. De talar gärna om för dig hur reglerna ser ut och vad du kan göra för att uppfylla dem, men de får inte ge råd om exempelvis hur du ska sköta dina marker. Den här gränsdragningen är viktig för att kontrollanterna inte ska hamna i en situation där de ska utvärdera sina egna rekommendationer.

Inspektörer som besöker dig för att kontrollera att du håller dig till miljöbalken kan ibland få ge dig råd. Det beror på hur just din kommun har valt att arbeta med miljöfrågor.

Om kontrollanten upptäcker fel


Vad som händer om kontrollanten upptäcker fel beror på vad det är som kontrolleras och hur stort felet är.

Här följer en översikt över de vanligaste konsekvenserna. Du kan läsa mer om vad som kan hända i olika fall under Mer information till höger. Om du inte hittar det du letar efter där kan du försöka under Information till kontrollanter till vänster.

Du kan få mindre eller inga stöd


Om kontrollen visar att du inte uppfyller villkoren för ett stöd så kan du bli av med hela eller delar av stödet. Om du redan fått pengarna kan du bli skyldig att betala tillbaka dem. Om kontrollen visar att du inte uppfyllt reglerna på flera år kan du behöva betala tillbaka stöd som du fått för flera år sedan.

För en del fel blir du inte bara av med en del av stödet, utan du kan dessutom få avdrag på det stöd du skulle ha rätt till om allt var i sin ordning.

Du kan bli skyldig att rätta felet


Om vi upptäcker att du inte följer reglerna om till exempel djur- eller miljöskydd kan du bli skyldig att rätta till felet. Du behöver också visa för oss att du har gjort det.

I mindre allvarliga fall kan det räcka med att du skickar in fotografier som visar att felet är åtgärdat. Om det gäller mer omfattande brister behöver vi förmodligen komma på ett nytt besök.

Ibland kan vi koppla ett vite till skyldigheten att rätta till felet. Det betyder att om du inte rättat felet inom en viss tid så får du betala en straffavgift.

Du kan bli av med ett godkännande


Om kontrollen gäller verksamhet som du behöver särskilt tillstånd eller godkännande för så kan du bli av med det godkännandet om vi upptäcker fel. Det kan till exempel handla om rätt att använda kemiska bekämpningsmedel, eller sälja dina produkter som ekologiska.

Du kan få djurförbud


Om kontrollanten upptäcker allvarliga problem i djurskyddet kan länsstyrelsen förbjuda dig att ha eller att transportera djur.

Du kan bli åtalad


Du kan bli åtalad för riktigt allvarliga fel. Det kan till exempel handla om försök till bedrägeri med EU-stöden eller brott mot djurskyddslagen.

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2013-05-14