Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.26.R Tid: 20151120-1102

Stöd till företag som bereder och saluför produkter från fiske och vattenbruk

Företag som arbetar med beredning och saluföring av produkter från fiske och vattenbruk kan söka stöd för nybyggnad, utbyggnad, utrustning och modernisering av företaget. Möjligheten gäller företaget som har en årliga omsättning av fiske- och vattenbruksprodukter på minst ett och ett halvt prisbasbelopp med undantag för nyetableringar.

Stödet är till för företag som gör arbetsmomenten mellan landningen eller skörden och den slutliga produkten. Det kan vara hantering, behandling, produktion och distribution. Detaljhandeln, restauranger eller andra som hanterar den slutliga produkten kan däremot inte söka stödet.

Det här kan du få stöd för


Du kan söka stöd för nybyggnad, utbyggnad, utrustning och modernisering av företaget för att
  • förbättra arbetsförhållandena
  • förbättra och övervaka folkhälsan och hygienkraven eller produktkvaliteten
  • producera varor av hög kvalitet för nischmarknader
  • minska de negativa miljöeffekterna
  • förbättra användningen av sällan använda arter, biprodukter och avfall
  • producera och saluföra nya produkter, använda ny teknik eller utveckla innovativa produktionsmetoder
  • saluföra produkter som huvudsakligen kommer från lokala landningar och lokalt vattenbruk
  • anpassa din verksamhet till nya EU-normer inom miljö, djurskydd eller hygien om du gör det innan de nya reglerna blir bindande.
Mikroföretag kan få stöd för att köpa begagnad utrustning. Ett mikroföretag är ett företag som sysselsätter färre än tio personer och har en omsättning eller balansomslutning som inte överstiger två miljoner euro per år. Mer information finns i anvisningar till ansökningsblanketten.

Truckar och liknande fordon som bara används för transporter inom anläggningen är stödberättigande. Du kan även få stöd för utrustning på fordonet som behövs för att bevara kvaliteten på produkter.

Produkterna ska vara livsmedel


Du kan inte få stöd för investeringar om fiske- och vattenbruksprodukterna ska användas och beredas för annan användning än som livsmedel. Undantag får göras om det rör sig om investeringar som uteslutande avser behandling, beredning och saluföring av avfall från fiske- och vattenbruksprodukter, samt för urlakning ur fiskmjöl eller fiskolja av dioxiner eller andra ämnen som är skadliga för folkhälsan.

Hur stort är stödet?


Du kan få 30 procent av kostnaden i stöd. För investeringar som syftar till att minska negativ påverkan på miljön eller förstärka positiva påverkan kan du få 40 procent av kostnaden i stöd.

Du får den högre stödsatsen om investeringen direkt syftar till att miljöanpassa en anläggning.

Begränsning eller inget stöd alls


Observera att företag som sysselsätter 250 personer eller fler eller med en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro aldrig kan få mer än 20 procent av kostnaden för investeringen.

Företag med 750 anställda eller fler och vars omsättning överstiger 200 miljoner euro kan inte få stöd från fiskerifonden.

Så söker du stöd för beredning och saluföring


Använd blanketten Beredning och saluföring. Skicka blanketten till länsstyrelsen i det län där investeringen ska genomföras. Om ansökan gäller flera län skickar du blanketten till Jordbruksverket.

Det är länsstyrelsen som fattar beslut om stöd. Länsstyrelsen behandlar ansökningarna under fasta beslutsperioder och beslutar efter prioritering:
1. Insatser som minskar de negativa miljöeffekterna eller ökar de positiva effekterna på miljön.
2. Åtgärder som säkrar kvaliteten och förbättrar livsmedelshygienen.
3. Insatser som förbättrar arbetsmiljön i syfte att skapa lika förutsättningar för kvinnor och män.

Företag med färre än 50 årsarbetskrafter och en omsättning eller balansomslutning mindre än motsvarande 10 miljoner euro är prioriterade för stöd.

Mer om hur du söker stöd och när ansökan ska vara inne


På sidan Så söker du stöd finns mer information om vad du ska tänka på när du söker stöd. Där kan du också se när du ska lämna in din ansökan.