Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans

Stöd till pilotprojekt för ny teknik inom fiskenäringen

Det finns möjlighet att få stöd för pilotprojekt som syftar till att skaffa fram och sprida ny teknisk kunskap. Här ingår bland annat experimentell användning av mer selektiv fisketeknik.

Stödet kan sökas av privata aktörer med anknytning till fiskenäringen, offentliga organisationer eller erkända branschorganisationer. Sökanden kan också vara ett annat behörigt organ som Jordbruksverket utsett för ändamålet. Ansökan ska göras i partnerskap med ett vetenskapligt eller tekniskt organ.

Vilka typer av projekt kan få stöd?


För att ett projekt ska få stöd ska det vara av intresse för branschen, det vill säga nyttan av projektet ska komma fler än enskilda fiskare eller företag till godo. Det krävs också att projektet är tydligt nyskapande.

Här är exempel på typer av projekt som kan få stöd:

  • Testa den tekniska tillförlitligheten eller den ekonomiska bärkraften i en nyskapande teknik. Syftet ska vara att inhämta och sprida tekniska eller ekonomiska kunskaper om tekniken. Projektet ska ligga nära de verkliga förhållandena inom produktionssektorn.
  • Utföra tester av förvaltningsplaner och planer för fördelning av fiskeansträngningen. Vid behov omfattar detta även att inrätta fredade zoner för att utvärdera biologiska och ekonomiska konsekvenser samt försöksutsättning.
  • Utveckla och testa metoder för att redskapen ska bli mer selektiva, minska bifångster, minska mängden fisk som kastas överbord eller minska miljöeffekterna, i synnerhet på havsbotten.
  • Testa alternativa typer av fiskeförvaltningsmetoder.
Pilotprojekt måste vara tydligt innovativa för att du ska få stöd. Kunskapsinhämtning, förstudier, datainsamlingar och ren forskningsverksamhet som inte är kopplat till att utveckla tekniker och metoder kan inte få den här typen av stöd.

Du kan inte heller få stöd för att ta fram förvaltningsplaner, men däremot för tester av befintliga förvaltningsplaner, och inte för undersökande fiske för exploatering av fiskemöjligheter. Med undersökande fiske menas fiske för att uppskatta hur stora bestånden är och vilken ekonomiska tillväxtpotential de har.

Projektet får inte gå med vinst


Observera att projektet inte får ge vinst. Om projektet får några inkomster dras dess av från stödunderlaget.

Utgifter för förbrukningsmaterial, driftskostnader, hyra och leasing inom projektet är stödberättigande. Den del av kostnaden för fordon som inte är direkt kopplad till projektet kan du däremot inte få stöd för.

Resultaten presenteras


Projekt som får stöd ska alltid följas upp på ett vetenskapligt sätt. Resultaten ska redovisas i tekniska rapporter som Jordbruksverket publicerar på webbplatsen, se länkar till höger.

Hur stor del av projektet kan betalas med stöd från fiskerifonden?


För att fiskerifonden ska stödja ett projekt måste det finnas en offentlig medfinansiär, det vill säga en offentlig organisation som är med och betalar. Det kan ske antingen genom att en offentlig organisation driver projektet eller bidrar med pengar. Till offentliga organisationer räknas både myndigheter och vissa andra organisationer.
  • Du kan få 50 procent av kostnaderna i stöd från fiskerifonden om du har en offentlig medfinansiär som betalar den andra hälften.
  • Om du som privat sökande går in med egna pengar i projektet kan du få 30 procent av kostnaderna i stöd från fiskerifonden om du har en offentlig medfinansiär som betalar lika mycket.

Ersättning för eget arbete


Den som lägger ner tid för eget arbete inom projektet, det vill säga arbete utan lön, kan få 250 kronor per arbetad timme i ersättning. I din ansökan om stöd ska du uppskatta antal timmar för eget arbete i projektet. Du måste föra dagbok över uppgifter och antalet arbetade timmar samt tidsredovisa på blanketten Redovisning av eget arbete i projekt.

Så söker du stöd till pilotprojekt


Använd blanketten Pilotprojekt. Skicka blanketten till länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras. Om ansökan gäller flera län skickar du blanketten till Jordbruksverket. Skicka med en kopia på ett beslut som visar att det finns en offentlig medfinansiär.

Det är Jordbruksverket som fattar beslut om stöd. Vi behandlar ansökningarna under fasta beslutsperioder och beslutar efter prioritering:
1. Ny teknik för att främja långsiktigt hållbart fiske och vattenbruk.
2. Insatser som leder till säkrare livsmedel.
3. Ökad användning av underutnyttjade arter, det vill säga arter där det är möjligt att öka uttaget, samt miljömärkta fiskprodukter.

Mer om hur du söker stöd och när ansökan ska vara inne


På sidan Så söker du stöd finns mer information om vad du ska tänka på när du söker stöd. Där kan du också se när du ska lämna in din ansökan.