Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.26.R Tid: 20151120-1102

Utveckla mjölkföretag

Du kan söka projektstöd om du vill satsa på kompetensutveckling för att stärka den svenska mjölkproduktionens långsiktiga konkurrenskraft. Nu finns det 20 miljoner att dela på.
 

Vilka kan söka stödet?


Organisationer och företag som bedriver projekt på nationell nivå för att stärka den svenska mjölkproduktionens konkurrenskraft kan söka stödet. Du kan söka både för ettåriga och fleråriga projekt.
 

Sista dag att söka


Sista dag att söka var den 15 juli 2010.
 

Prioriterade områden


Jordbruksverket ser gärna projekt som bygger på samverkan mellan flera aktörer.
 
Prioriterade områden är bland annat företagsledning, företagsutveckling, lönsamhetsfrågor, djurvälfärd och hälsa samt miljöpåverkan.
 

Företagsledning och företagsutveckling


Många företag växer i storlek och går från familjejordbruk till specialiserade företag med anställd personal. Detta för med sig en ökad vilja att ta vara på nya möjligheter, för att möta efterfrågan på marknaden. Det ställer bland annat krav på kunskaper i företagsstyrning, arbetsledning, organisation och marknadskännedom samt om regler kring arbetsmiljö och anställningsvilkor. Även rekrytering av och möjlighet att behålla engagerad och kunnig personal samt tillgång till utbildnings- och instruktionsmaterial på andra språk än svenska blir viktigt.

Lönsamhetsfrågor


Verktyg för planering och uppföljning av produktion, kvalitet och lönsamhet finns tillgängliga och nya utvecklas. Det är angeläget att kunskap och intresse för dettar ökar och att mjölkproducentern använder det. Det är också viktigt med ett fortsatt utvecklingsarbete avseende både djurhållning och foderodling.

Djurvälfärd och hälsa


Byggnader, betesmarker och skötselrutiner som är anpassade till djurens fysiologiska och etologiska behov, kokomfort i allmänhet och kons och kalvens närmiljö är angelägna områden. Större besättningar kräver nya lösningar för inhysning, betesgång och skötsel, bland annat rutiner för systematisk och förebyggande djurhälsovård och smittskydd.

Miljöpåverkan


Utveckling av foderproduktion och utfodring som minimerar förluster och foderspill liksom en väl balanserad utfodring i syfte att minska mjölkproduktionens miljöpåverkan är viktiga områden. Överutfodring med protein kan till exempel öka kvävehalten i gödseln. Friska och hållbara djur ger också lägre miljöbelastning per kg producerad mjölk. På längre sikt är det viktigt med ökad kunskap om hållbara jordbrukssystem där mjölk och kött produceras med låg klimatpåverkan och med omsorg om odlingslandskapets biologiska och kulturhistoriska värden.
 

Var kommer pengarna ifrån?


För åren 2010-2013 har Jordbruksverket fått 20 miljoner kronor i landsbygdsprogrammet att dela ut som stöd till nationella projekt för kompetensutveckling. Projekten ska bidra till att stärka den svenska mjölkproduktionens attraktions- och konkurrenskraft.


Kontakt

Kontakta din