Utskrift från Jordbruksverket
22 december 2014
Du är här:

Nationellt stöd

Nationellt stöd finansieras helt genom den svenska budgeten.

Detta gäller för nationellt stöd


Nationellt stöd lämnas till dig som bedriver produktion i stödområde 1-3. Du kan få ersättning för smågrisproduktion, gethållning, odling av potatis, bär och grönsaker samt för mjölk-, slaktsvins- och äggproduktion.
Ersättningsbelopp för produktion i de olika stödområdena

Stödområde

1

2a

2b

3

Smågrisproduktion, kronor för varje sugga 1093 687 687 350
Slaktsvinsproduktion, kronor för varje slaktsvin 229 147 147 30
Getter, kronor för varje get av honkön 508 430 430 430
Mjölkproduktion, kronor för varje kilo 1,36 0,75 0,63 0,20
Äggproduktion, kronor för varje höna 14,45 11,70 11,70 1,90
Potatis, kronor för varje hektar 3400 2800 1700 1200
Bär och grönsaker, kronor för varje hektar 2850 2850 2850 1850
För att få pengar i det nationella stödet måste det totala stödbeloppet vara mer än 1 000 kronor. Söker du ersättning för potatis betalas stödbelopp under 500 kronor inte ut.

Exempel: Du söker stöd för bärodling motsvarande 700 kronor och potatisodling motsvarande 400 kronor. Då får du inga pengar eftersom stödbeloppet för potatis är under 500 kronor och det totala stödbeloppet hamnar då under 1 000 kronor.

Vad gäller för de enskilda stödformerna?

Allmänt villkor


Du måste bruka minst tre hektar jordbruksmark i stödområde 1-3. Utöver detta gäller särskilda villkor för de olika ersättningsformerna. Dessa villkor finner du längre ner på sidan i avsnitten om respektive ersättningsform.

Smågrisproduktion


Du får ersättning per sugga, inklusive så kallad utslagssugga. Du måste ha minst två suggor. En gris som vid ansökningstillfället är gylta berättigar inte till stöd. Hållandetiden är två månader från och med dagen efter den dag som din ansökan kom in till länsstyrelsen.

Slaktsvinsproduktion


Du får ersättning för det antal slaktsvin, inklusive unggaltar, som du levererar till slakt. Ersättning lämnas för minst 40 slaktsvin som under ett kalenderår levereras till slakt och som slakteriet rapporterar till Jordbruksverket. Det är tillåtet att transportera slaktsvin som ska slaktas till ett slakteri som ligger i ett annat stödområde. Men svinen ska ha varit i samma stödområde under minst tre månader omedelbart före slakt. Köttet måste ha godkänts vid besiktningen.

Getter


Du får ersättning per get av honkön. Geten måste senast inom två månader från hållandetidens början vara äldre än ett år eller sättas in i avel. Du måste ha minst fem getter. Hållandetiden är två månader från och med dagen efter den dag som din ansökan kom in till länsstyrelsen.
 

Mjölkproduktion


Du får ersättning för den mängd mjölk som du levererar till mejeriet och för vilken du har leveranskvot. Du måste ha minst två mjölkkor.

Dessutom lämnas ersättning till företag med direktförsäljningskvot. Ersättning lämnas för den mängd mjölk och annan mjölkprodukt som du under kvotåret sålt direkt från din produktionsenhet och redovisat till Jordbruksverkets marknadsstödsenhet. Du får inte ersättning för den mjölk som leder till tilläggsavgift enligt reglerna för mjölkkvotssystemet.

Ersättningen betalas ut i efterskott:

  • Har du ett företag med leveranskvot får du ersättningen månadsvis.
  • Har du ett företag med direktförsäljningskvot får du ersättningen en gång per kvotår.  

Äggproduktion


Du får ersättning för det antal värphönor som satts in i produktion och som under ett kalenderår överstiger 1 000 stycken.

Potatis, bär och grönsaker


Varje skifte måste vara minst  0,10 hektar för att berättiga till ersättning.

Din potatisodling måste sammanlagt omfatta minst 0,5 hektar inklusive vändtegar. Odlingen måste motsvara ett utbetalt belopp på minst 500 kronor för att räknas in i den totala utbetalda summan.

Din bär- eller grönsaksodling måste sammanlagt omfatta minst 0,30 hektar inklusive vändtegar.

Vändtegar som är nödvändiga för odlingen och som sträcker sig högst tio meter ut från den odlade grödan ingår i den ersättningsberättigande arealen.

Du kan få ersättning för odling av jordgubbar från och med anläggningsåret. Plantorna måste ha satts senast den 31 augusti. Du får bryta odlingen tidigast efter kartsättningen.

Din odling med potatis eller grönsaker måste vara satt respektive planterad senast den 30 juni.  Du måste odla potatis, bär och grönsaker enligt lokalt erkända normer.
 

Senast uppdaterad: 2014-01-15