Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Överföring och uppdelning av mjölkkvot vid arrende

Mjölkkvoten tillhör alltid fastigheten. Den som arrenderar en fastighet har rätt att använda kvoten så länge arrendet löper. Om arrendatorn och ägaren av fastigheten kommer överens om att kvoten ska föras över på arrendatorn ska de tillsammans skicka en ansökan om överföring av kvot till Jordbruksverket. Blankett Överföring av mjölkkvot finns till höger. På blanketten står det vilka handlingar ni ska skicka med. Kvoten får bara föras över om arrendatorn ska leverera mjölk.

Det måste finnas ett skriftligt arrendeavtal


För att mjölkkvot ska få föras över från fastighetsägare till arrendator måste det finns ett skriftligt avtal. Det ska framgå av avtalet:
  • vem som är fastighetsägare och vem som är arrendator
  • arrendets omfattning och fastighetsbeteckning
  • att arrendatorn ska bruka marken
  • arrendeavgift och arrendetid.
Du måste arrendera fastigheten eller marken under minst ett helt kvotår från den tidpunkt när ni ansöker om överföring av kvot. Observera att om arrendet bara löper ett kvotår måste ansökan om överföring ha kommit in till Jordbruksverket senast den 1 april samma år som du börjar arrendera.

Arrende av hela fastigheten


Med hela fastigheten menas alla ekonomibyggnader med tillhörande mark där produktionen av mjölk sker. Om du arrenderar hela fastigheten och kommer överens med ägaren om att mjölkkvoten ska föras över på dig ska hela kvoten föras över.
  • Ansökan om överföring ska skickas till Jordbruksverket när arrendet börjar löpa.
  • Om ansökan kommer in senast den 15 februari gäller överföringen under pågående kvotår.

Arrende av bara åkermark


Om du bara arrenderar åkermark från en fastighet kan som mest 16 000 kg mjölkkvot per hektar arrenderad åkermark föras över till dig. Det är bara mjölkkvot från den fastighet varifrån marken arrenderas som kan föras över.

Om kvot förs över under pågående kvotår bör bara den del av kvoten som ägaren inte utnyttjar föras över. Resten av kvoten kan ni föra över från och med den 1 april nästa kvotår.

När arrendet upphör


För att kvoten ska återgå till fastighetsägaren när arrendet upphör ska fastighetsägaren och den före detta arrendatorn tillsammans skicka in en ansökan till Jordbruksverket. Även då använder ni blanketten Överföring av mjölkkvot. Kvoten får bara föras över om fastighetsägaren planerar att leverera mjölk eller om en ny arrendator som planerar att göra det omgående tar över arrendet.
  • Ansökan om överföring ska skickas till Jordbruksverket när arrendet upphör.
  • Om ansökan kommer in senast den 15 februari gäller överföringen under pågående kvotår.

Kvoten kan fördelas


När ett arrende av en hel fastighet har upphört kan den före detta arrendatorn och fastighetsägaren komma överens om att dela upp kvoten. De ska skicka en ansökan till Jordbruksverket på blanketten Överföring av mjölkkvot.

Arrendatorn kan få hela eller en del av kvoten. Det går däremot inte att fördela kvoten när arrendatorn bara arrenderat åkermark.

Om arrendet upphör av andra skäl än att fastighetsägaren och arrendatorn kommer överens om att det ska upphöra, ska mjölkkvoten fördelas mellan de två. Vid fördelningen ska de två ta hänsyn till hur länge arrendatorn har arrenderat fastigheten och vilka eventuella investeringar fastighetsägaren och arrendatorn gjort. Jordbruksverket tar inte ställning i tvister som kan uppstå när kvoten ska fördelas.

När ny arrendator tar över


När ett arrende upphör och en ny arrendator ska arrendera fastigheten ska först fastighetsägaren och den tidigare arrendatorn ansöka om att kvoten ska föras över till fastighetsägaren. Därefter ska fastighetsägaren och den nya arrendatorn tillsammans ansöka om att kvoten förs vidare till den som ska arrendera fastigheten.

Om ingen levererar mjölk


Det är inte tillåtet att föra över kvot eller fördela kvot till någon som inte kommer att leverera mjölk. Om varken fastighetsägaren eller arrendatorn ska leverera mjölk måste kvoten säljas i samband med överföringen. Om kvoten inte säljs dras den in till den nationella reserven. Den som äger kvoten får då inte betalt för den.

Om fastighetens kvot är vilande


Om du arrenderar en fastighet som har en vilande kvot kan du inte återfå kvoten. Här finns information om vad som gäller för fastigheter med vilande kvot.

Kontakt