Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Villkor för miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar

Träd och buskar kan få finnas kvar

Har du mark med särskilda värden ska du följa särskilda villkor

Räkna bort trädområden i betesmarker med allmänna värden

Träd och buskar i marker med särskilda värden

Har du hotade arter på din mark?

Du får inte skada natur- och kulturvärden

Du kan få ersättning för lövtäkt, lieslåtter och efterbete

Om det blir mycket vatten i din betesmark

Betesmarker med allmänna värden

Betesmarker med särskilda värden

Har du skogsbete och alvarbete ska du följa särskilda villkor

Har du fäbod i bruk och fäbodbete ska du följa särskilda villkor

Så här räknar du om dina djur till djurenheter

Djurslag

Antal djur som motsvarar en djurenhet

Mjölkkor och övriga nötkreatur äldre än 2 år 1,00
Nötkreatur 6 månader - 2 år 1,67
Får 6,67
Get 6,67
Häst 1,00
Länsstyrelsen kan också fastställa ett eller flera skötselvillkor som handlar om
  • tillskottsutfodring av betesdjur
  • när på året betet ska ske
  • vilka djur du ska använda för bete
  • att du måste redovisa vilka djur som har betat på fäboden under säsongen.
Du kan också söka ersättning för Särskild skötsel av fäbodbete. Särskild skötsel för fäbobete ingår i ersättning för utvald miljö.

Du måste bruka marken för att kunna få ersättning


Det är du som brukar marken som kan ha rätt till ersättning. Du kan äga eller arrendera marken eller ha ingått ett nyttjanderättsavtal med ägaren till marken.
Om du är arrendator eller har rätt att nyttja marken ska du alltid försäkra dig om att rätten att bruka marken gäller under hela åtagandeperioden innan du går in i ett nytt åtagande. Detta gör du bäst genom att upprätta ett skriftligt avtal med markägaren.

Om du ändå blir av med arrenderad mark som ingår i ett åtagande som fortfarande gäller, bör du kontrollera om du även kan föra över åtagandet på marken, annars kan du bli återbetalningsskyldig eftersom det är ett krav att fullfölja de åtaganden som du har gått in i.

Ett jordbruksskifte måste vara minst 0,10 hektar


Ett jordbruksskifte måste vara minst 0,10 hektar för att ge rätt till ersättning.

Följ tvärvillkoren och de extra tvärvillkoren


För att få full utbetalning på alla dina jordbrukarstöd ska du följa tvärvillkoren.

Tvärvillkoren är ett antal regler inom olika områden, till exempel djurskydd, livsmedelssäkerhet och skötsel av jordbruksmark. För miljöersättningarna finns dessutom extra tvärvillkor för gödselhantering, användning av växtskyddsmedel och när du måste ha höst- och vinterbevuxen mark. Om du bryter mot något av de extra tvärvillkoren för miljöersättningar får du bara avdrag på dina miljöersättningar.

Mer information om tvärvillkoren hittar du längre upp till höger under rubriken Mer information.

Sista datum för ändringar


Sista datum som du kan ändra vissa uppgifter som att öka arealer och ändra grödkoder i din ansökan är den 15 juni. Det gäller för hela landet och alla grödor. Du kan ändra i din ansökan tills att du får veta att länsstyrelsen ska kontrollera ditt företag eller din ansökan. Det betyder att sista dag att göra ändringar kan vara tidigare än den 15 juni.

På de skiften där länsstyrelsen inte hittar några fel kan du minska arealen även efter en kontroll. Men om du har haft ett fel i en kontroll får du inte minska arealen på just det skiftet. Om du själv har föreslagit att blockarealen ska öka och du har sökt för den delen av  blocket kan du minska arealen. Men du måste göra det innan du har fått meddelande om kontroll.

Vad är åkermark, betesmark och slåtteräng?

Det här är åkermark

Det här är betesmark

Allmänna värden

Särskilda värden

Det här är slåtteräng

Allmänna värden

Särskilda värden

Undvik de vanligaste felen!


Miljöersättningarna innehåller alla ett flertal villkor som du måste följa. Följer du inte villkoren riskerar du att få en mindre utbetalning än vad du förväntade dig. Till vänster på sidan Undvik de vanligaste felen, har vi listat en del av det som du kan tänka på.

Checklista

Kontakt

    
Sidan senast uppdaterad:   2014-01-24