Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Störningar på webbplatsen

Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Det här är jordbruksmark

Åkermark

Betesmark och slåtteräng

För de här markerna kan du enbart få miljöersättning

Så här bedömer vi betesmarker och slåtterängar

Har du mycket träd, buskar eller impediment på din mark?

Avdrag om din betesmark eller slåtteräng består av mer än 10 procent träd, buskar, impediment eller värdefulla landskapselement

Så här räknar vi ut avdraget

Mark i skogen, glest bevuxen

Exempel på en yta där det inte finns tillräckligt med gräs eller örter under träden.

Så här blir avdragen på arealen

Så här stor del av ytan täcks av täta träd- eller buskområden, impediment eller värdefulla landskapselement

Avdraget i procent

0 till och med 10 procent

Inget avdrag

Mer än 10 procent, till och med 30 procent

20 procent avdrag

Mer än 30 procent, till och med 50 procent


40 procent avdrag

Mer än 50 procent

Marken räknas inte som betesmark. Om länsstyrelsen fastställer en annan markklass på marken som till exempel skogsbete, mosaikbetesmark, alvarbete eller gräsfattig mark kan lantbrukaren få miljöersättning, men inte gårdsstöd.Mindre ytor kan ingå

Mer att tänka på när det gäller reglerna för att beräkna arealer på betesmarker och slåtterängar

Regler för skötsel av din mark

När räknas marken som skog?

Här kan du se några exempel på när mark räknas som skog eller betesmark

Björkar som växer tätt och jämnt

Detta är inte jordbruksmark. På denna mark står träden tätt och i jämna förband. Foto: Jordbruksverket

Skogsmark, ojämn med grästuvor, stenar och stubbar

Detta är inte jordbruksmark. Med mer skötsel och/eller tid kan detta bli en betesmark. Foto: Nina Konstenius

En skogsbacke med träd, buskar och jämnt gräs

Detta är en betesmark. Mark med inslag både av hävdpräglade träd och yngre träd utan hävdprägel. Delar av marken är igenvuxen i trädskiktet. Foto: Jan-Ola Karlsson

Skog med träd i olika åldrar som växer olika långt ifrån varandra och har stora trädkronor. På marken växer gräs.

Trots hög krontäckning är detta en betesmark. Träden är olikåldriga, inte jämnt utställda och har stor krona. Foto: Jordbruksverket

Kontakt

Fråga oss via webben