Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.36.R Tid: 20160127-1119

Företagsstöd för köp av tjänster

Stödet ska underlätta för dig att utveckla ditt företag så att konkurrenskraften och lönsamheten ökar. Därmed bidrar du till att tillväxten och sysselsättningen på landsbygden ökar. Du söker stödet hos din länsstyrelse. Om det gäller rennäringsföretag ska du vända dig till Sametinget.
 

Vem kan söka stödet?


Du kan söka stöd för köp av tjänster om du
 • utvecklar annan verksamhet än primärproduktionen samtidigt som du ingår i ett jordbruks-, trädgårds- eller renskötselhushåll
 • utvecklar ett företag på landsbygden med färre än 10 årsarbetskrafter
 • gör en satsning inom besöks- och turistnäringen
 • förstärker och utvecklar ett företag som samordnar service, kultur- och fritidsaktiviteter
 • restaurerar kulturhistoriska byggnader så att de får ett nytt användningsområde.
Det är länsstyrelsen i varje län eller Sametinget som fördelar pengar till stöd för köp av tjänster. De gör en prioritering mellan ansökningarna. Det medför att inte alla som söker stöd får det.
 

Vad kan du få stöd för?


Du som på något sätt ska utveckla din affärsidé eller din produkt genom att ta hjälp utifrån kan söka stöd för köp av tjänster för att täcka en viss del av dina kostnader. Du kan få stöd för kostnader som är betalda efter det datum som din ansökan om stöd har kommit in och som gäller till exempel konsultarvoden, arkitektkostnader, förstudier, produktutveckling, design och marknadsundersökningar.
 
Vad kan du inte få stöd för?
Du kan inte få stöd för köp av tjänster för
 • eget arbete
 • kostnader för åtgärder vars syfte är att uppfylla gällande bestämmelser för nuvarande verksamhet
 • kostnader för förstärkning och utveckling av service samt fritids- och kulturaktiviteter där ansvaret ligger hos kommunen, landstinget eller staten
 • kostnader för restaurering av byggnader med kulturhistoriskt värde, där ansvaret ligger hos kommunen eller staten
 • kostnader som du redan fått något annat EU-stöd eller stöd för kommersiell service för.
Stödet för kommersiell service söker du oftast hos länsstyrelsen.
 

Hur mycket stöd kan du få?


Du kan få stöd för högst 30 procent av de kostnader som ger rätt till stöd. Om din verksamhet finns inom glesbygd i norra Sverige kan länsstyrelsen i vissa fall besluta om att du ska få upp till 50 procent i stöd. Det är länsstyrelsen eller Samtinget som prioriterar mellan ansökningarna och beslutar om hur mycket stöd du får.
 
I vissa fall finns det regionala begränsningar av stödbeloppen. Det finns också begränsningar inom EU för hur stort belopp som kan betalas ut till ett enskilt företag. Begränsningen gäller då en period på 3 taxeringsår.

När betalas stödet ut?


Stödet för köp av tjänster betalas ut först när
 • du har genomfört hela eller delar av satsningen
 • du har betalat de kostnader som du har beviljats stöd för
 • du har sökt utbetalning
 • länsstyrelsen har handlagt ansökan om utbetalning och godkänt kostnaderna.
Du kan välja att ansöka om en utbetalning av hela stödet eller om flera delutbetalningar. Hur många utbetalningar du har rätt till kan stå i beslutet om stöd.

Så söker du stöd för köp av tjänster

Mer information

Kontakt

Kontakta din