Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

När du lagrar stallgödsel

Om du har djur finns det bestämmelser för hur gödseln ska lagras och vad som är tillräcklig lagringskapacitet. Med en större lagringskapacitet kan du lättare styra spridningen till årstider med goda spridningsförhållanden och på så vis utnyttja stallgödseln bättre.

Djurantalet och i vilken del av Sverige du har din besättning bestämmer hur lång tid du ska kunna lagra gödseln. Lagringsutrymmet ska också vara utformat så att det inte sker någon avrinning eller något läckage av gödsel till omgivningen.

Lagringskapacitet och minimikrav

Antal månader som du åtminstone ska kunna lagra stallgödsel som produceras på gården om gården ligger i känsliga områden i Skåne, Halland och Blekinge län samt utpekade känsliga kustområden från Västra Götaland till Stockholms län inklusive Öland och Gotland.

Antal djurenheter

Nötkreatur, hästar, får och getter

Annan djurhållning

Fler än 100 8 månader 10 månader
Fler än 10 upp till 100 8 månader 10 månader
Fler än 2 upp till 10 6 månader 6 månader
Antal månader som du åtminstone ska kunna lagra stallgödsel som produceras på gården om gården ligger i övriga känsliga områden i Jönköpings, Västra Götalands, Värmlands, Dalarnas, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Uppsala och Stockholms län.

Antal djurenheter

Nötkreatur, hästar, får och getter

Annan djurhållning

Fler än 100 8 månader 10 månader
Fler än 10 upp till 100 6 månader 10 månader
Fler än 2 upp till 10 6 månader 6 månader
Antal månader som du åtminstone ska kunna lagra stallgödsel som produceras på gården om gården ligger utanför känsliga områden.

Antal djurenheter

Nötkreatur, hästar, får och getter

Annan djurhållning

Fler än 100 8 månader 10 månader
Fler än 10 upp till 100 6 månader 6 månader, 10 månader¹
Fler än 2 upp till 10 inga generella regler inga generella regler
¹ 10 månaders lagringskapacitet gäller från och med den 1 januari 2014.
Här kan du läsa om hur djurenheter räknas

Utformning och placering av lagringsutrymmen


Lagringsutrymmena ska vara utformade så att det inte sker någon avrinning eller något läckage av gödsel eller förorenat vatten till omgivningen. Den tekniska utformningen av lagringsutrymmen som uppfyller det här kravet kan variera. Så länge syftet med bestämmelserna uppnås – ingen avrinning eller läckage till omgivningen – har du möjlighet att utforma utrymmet som det passar ditt företag.

En genomtänkt placering av lagringsutrymmet för stallgödsel kan minska riskerna för påverkan på omgivningen. I bedömningen av var lagringsutrymmet ska placeras bör du ta med effekterna av en eventuell olyckshändelse exempelvis att all gödsel från en flytgödselbehållare läcker ut.

Täckning och påfyllning av urin- och flytgödselbehållare


Lagringen av stallgödsel står idag för 27 procent av de totala ammoniakutsläppen i Sverige. Bestämmelserna om täckning gäller i Götaland och delar av Svealand där förlusterna av ammoniak och den ammoniakrelaterade belastningen på miljön är större än i resten av landet.
 
Om du driver företag med fler än 10 djurenheter i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne, Hallands, Västra Götalands län samt slättbygderna i Värmlands, Örebro och Västmanlands län ska 
  • påfyllning av flytgödselbehållare och urinbehållare ske under täckning
  • flytgödselbehållare och urinbehållare ha ett stabilt svämtäcke eller annan täckning som effektivt minskar ammoniakförlusterna.

Täckningen kan ske med olika teknik exempelvis med stabilt svämtäcke, flytande plastduk, halm, torv, leca/lättklinkerkulor eller olika former av tak. Täckningen som används ska åtminstone ha samma reducerande effekt som ett stabilt svämtäcke.

Säkerhet kring gödselbehållare


Gödselbehållare är ofta djupa och förutom gödseln i sig kan de även innehålla farliga gödselgaser. De bör därför vara byggda så att de förhindrar att någon kan falla ner i brunnen och skada sig.
 
Var försiktig vid inspektion av lagringsbehållare för stallgödsel! Vid lagring av gödsel bildas gaser som ammoniak, metan, koldioxid och svavelväte. Hög koncentration av de här gaserna kan göra luften syrefattig, explosiv eller giftig att andas.
 
Arbetsmiljöverket har föreskrifter kring säkerhet för att förhindra fall ner i exempelvis gödselbehållare. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har föreskrifter som rör lagring av explosiva gaser däribland metangas.

Lokala bestämmelser


Det kan också finnas lokala bestämmelser som gäller till exempel intill detaljplanelagt område eller för spridning av gödsel inom vattenskyddsområden. För att få reda på vad som gäller kan du kontakta miljöförvaltningen i din kommun.

Om du ska använda vissa animaliska biprodukter som gödningsmedel

Allmänna råd


Allmänna råd är generella rekommendationer om hur du kan eller bör handla för att uppfylla lagstiftningen. Det står dig fritt att välja en annan lösning än den som anges i allmänna råd. De Allmänna råden är alltså, till skillnad från förordningar och föreskrifter, inte bindande utan ska tjäna som hjälp till hur du kan uppfylla krav i förordningar och föreskrifter. Allmänna råd för lagring av gödsel kan du läsa om till höger i våra föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket.

Kontakt


Ring kundtjänst: 0771-223 223

Sidan senast uppdaterad:   2013-12-17