Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.1.3.R Tid: 20161201-1241

Växtnäringsbehov hos rågvete

Rekommendationer för gödsling

Ta hjälp av kvävesimulatorn

Hur stort är förfruktsvärdet till rågvete?


Förfruktsvärdet är nyttan av att du odlade en viss gröda på fältet året innan rågvetet. Förfruktens effekt beror på kvarlämnade skörderester inklusive rötter och baljväxtknölar samt på bättre tillväxtbetingelser för efterföljande gröda till följd av förbättrad markstruktur och minskat sjukdomstryck.

I tabellerna finns uppgifter om olika grödors värde som förfrukt till höstsäd.

Olika grödors förfruktsvärden till HÖSTVETE uttryckta som kväveefterverkan och som skördeökande verkan

Förfrukt

Kväveefterverkan kg N/ha

Skördeökande verkan kg/ha

Korn, vårvete, höstsäd00
Havre0 700
Gräsvall15400
Blandvall40 800
Foderärter351 000
Åkerbönor25700
Höstraps401 200
Våroljeväxter20800
Sockerbetor25500
Potatis10800
I tabellerna nedan kan du se hur mycket kväve som beräknas finnas efter fånggrödor och mellangrödor som sås in i vårsäd eller höstsäd samt efter gröngödslingsvall.
Kväveeffekt, total kväveefterverkan efter fånggrödor och mellangrödor, kg N/ha

Fånggröda eller mellangröda insådd i vår- eller höstsäd

Kväveefterverkan vid höstplöjning

Kväveefterverkan vid vårplöjning

Rajgräs00
Rödklöver2535
Vitklöver3035
Rödklöver och rajgräs i blandning1510
Kväveeffekt, total kväveefterverkan efter gröngödslingsvall, kg N/ha

Gröngödsling

Kväveefterverkan vid tidig höstplöjning och höstsådd

Kväveefterverkan vid sen höstplöjning eller vårplöjning och vårsådd

Rödklöver, alsikeklöver6070
Rödklöver+gräs4050
Vitklöver7080
Vitklöver+gräs5060
Rajgräs00

Långtidsverkan av stallgödsel

Långtidsverkan av stallgödsel om man gödslat under minst 30 år

Antal djur per hektar

Långsiktig kväveverkan, kg kväve per hektar och år

1 mjölkko20
6 kalvar, 1–6 månader21
3 övriga nöt, 6 månader eller äldre22
10 slaktsvinsplatser15
3 suggor i produktion18
100 värphöns10
200 slaktkycklingar10

Räkna ut hur mycket kväve du behöver tillföra