Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Växtnäringsbehov hos rågvete

Riktlinjer för gödsling

Ta hjälp av kvävesimulatorn

Hur stort är förfruktsvärdet till rågvete?


Förfruktsvärdet är nyttan av att du odlade en viss gröda på fältet året innan rågvetet. Förfruktens effekt beror på kvarlämnade skörderester inklusive rötter och baljväxtknölar samt på bättre tillväxtbetingelser för efterföljande gröda till följd av förbättrad markstruktur och minskat sjukdomstryck.

I tabellerna finns uppgifter om olika grödors värde som förfrukt till höstsäd.

Olika grödors förfruktsvärden till HÖSTVETE uttryckta som kväveefterverkan och som skördeökande verkan

Förfrukt

Kväveefterverkan kg N/ha

Skördeökande verkan kg/ha

Korn, vårvete, höstsäd 0 0
Havre 0 700
Gräsvall 15 400
Blandvall 40 800
Foderärter 35 1 000
Åkerbönor 25 700
Höstraps 40 1 200
Våroljeväxter 20 800
Sockerbetor 25 500
Potatis 10 800
I tabellerna nedan kan du se hur mycket kväve som beräknas finnas efter fånggrödor och mellangrödor som sås in i vårsäd eller höstsäd samt efter gröngödslingsvall.
Kväveeffekt, total kväveefterverkan efter fånggrödor och mellangrödor, kg N/ha

Fånggröda eller mellangröda insådd i vår- eller höstsäd

Kväveefterverkan vid höstplöjning

Kväveefterverkan vid vårplöjning

Rajgräs 0 0
Rödklöver 25 35
Vitklöver 30 35
Rödklöver och rajgräs i blandning 15 10
Kväveeffekt, total kväveefterverkan efter gröngödslingsvall, kg N/ha

Gröngödsling

Kväveefterverkan vid tidig höstplöjning och höstsådd

Kväveefterverkan vid sen höstplöjning eller vårplöjning och vårsådd

Rödklöver, alsikeklöver 60 70
Rödklöver+gräs 40 50
Vitklöver 70 80
Vitklöver+gräs 50 60
Rajgräs 0 0

Långtidsverkan av stallgödsel

Långtidsverkan av stallgödsel om man gödslat under minst 30 år

Antal djur per hektar

Långsiktig kväveverkan, kg kväve per hektar och år

1 mjölkko 20
6 kalvar, 1–6 månader 21
3 övriga nöt, 6 månader eller äldre 22
10 slaktsvinsplatser 15
3 suggor i produktion 18
100 värphöns 10
200 slaktkycklingar 10

Räkna ut hur mycket kväve du behöver tillföra