Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Mineralgödsel i kornodling

De vanligaste mineralgödselmedlen är enkla kvävegödselmedel och sammansatta gödselmedel som innehåller kväve, fosfor och kalium (NPK). Bland de enkla kvävegödselmedlen dominerar produkter av ammoniumnitrat med tillsats av svavel och kalcium som NS 27-4 och kalkammonsalpeter.

NPK-gödselmedel finns i ett stort antal sammansättningar, som kan tillgodose växtnäringsbehovet i olika odlingssituationer. Bland NPK-gödselmedlen ingår också produkter med ett brett spektrum av makro- och mikronäringsämnen.

Utöver gödselmedel som innehåller kväve finns också enkla fosfor- och kaliumgödselmedel samt olika sammansatta gödselmedel med fosfor och kalium (PK).

I Riktlinjer för gödsling och kalkning redovisas lämpliga givor av kväve, fosfor och kalium vid olika odlingsförhållanden. I Riktlinjerna beskrivs också olika gödslingsstrategier.

Att välja mineralgödsel vid kornodling


För det mesta rekommenderas NPK-gödselmedel till vårkorn. Beroende på marktillståndet kan olika sammansättningar vara aktuella.

På jordar med god tillgång på kalium bör ett NP-gödselmedel väljas. Är K/Mg-kvoten låg rekommenderas dock kaliumgödsling även om kaliumtillståndet är bra.

Om det finns gott om både fosfor och kalium i marken räcker det att tillföra enbart kväve. Lämpliga gödselmedel är i så fall NS 27-4, kalkammonsalpeter eller ammoniumnitrat. Vid radmyllning fungerar det också med urea.

En eller två givor kväve i vårkorn?


Normalt ges kvävet till korn som engångsgiva i samband med sådd.

Om man sår tidigt är det dock lämpligt med delad kvävegiva. Detta eftersom man kan få förluster av kväve om det blir mycket nederbörd efter den tidiga sådden. I så fall bör cirka hälften till två tredjedelar ges vid sådden. Resten av kvävet ges i sent bestockningsstadium.

Att dela kvävegivan ger även fördelen att det är lättare att anpassa den totala kvävegivan efter årets årsmån. På så sätt minskar risken för att kväve läcker ut i vattendrag.

Vilka mikronäringsämnen behövs?


Om manganbrist brukar förekomma kan man förebygga med att gödsla i samband med ogräsbekämpning. Annars kan man vänta med att gödsla tills eventuella bristsymtom visar sig.