Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.4.1.R Tid: 20170201-1024

Så här hanteras en ansökan enligt EU:s direktiv om avsiktlig utsättning av GMO i miljön

Ansökan


En ansökan enligt EU:s direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av GMO i miljön kan lämnas in till en behörig myndighet i valfritt EU-land. Genom direktivet kan man ansöka om odling och import av en GMO. Den behöriga myndigheten, som är Jordbruksverket om ansökan lämnas in i Sverige och gäller växter, skriver en bedömningsrapport om ansökan. Ansökan och bedömningsrapporten cirkuleras via Europeiska kommissionen till motsvarande myndigheter i övriga EU-länder. Samtidigt som ansökan lämnas in ska även en sammanfattning av ansökan lämnas in. Allmänheten kan lämna synpunkter på både sammanfattningen och bedömningsrapporten som publiceras på kommissionens webbplats. Du kan läsa mer om vilka ansökningar som behandlas nu och hur du kommenterar en ansökan till vänster.

Positiv bedömningsrapport


Om den behöriga myndigheten i sin bedömningsrapport har föreslagit att produkten ska få släppas ut på marknaden har alla EU-länderlänk till annan webbplats möjlighet att inom 60 dagar lämna synpunkter på ansökan eller invända mot att den beviljas. Om inget land invänder skriver den behöriga myndigheten ett beslut om att produkten får släppas ut på marknaden. Beslutet gäller i hela EU.

Om något land skulle invända mot att en ansökan beviljas får EU-länderna 45 dagar på sig att nå en överenskommelse. Den som söker kan då lämna in ytterligare information. Om en överenskommelse nås skriver den behöriga myndigheten ett beslut om att produkten får släppas ut på marknaden. Beslutet gäller i hela EU. Om en överenskommelse inte kan nås sker en omröstning bland EU-länderna.

Negativ bedömningsrapport


Om den behöriga myndigheten i sin bedömningsrapport har föreslagit att produkten inte ska få släppas ut på marknaden kan den sökande dra tillbaka sin ansökan.

Omröstning


Före omröstningen bland EU-länderna lämnar EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) ett utlåtande om ansökan. Kommissionen lägger fram ett förslag till beslut som EU-länderna röstar om i den så kallade artikel 30 kommittén. För att ansökan ska bli godkänd vid omröstningen krävs kvalificerad majoritetlänk till annan webbplats (255 röster av 345 möjliga). Sverige har tio röster. Uppnås inte kvalificerad majoritet förs ärendet vidare till omprövningskommittén. Om omprövningskommittén röstar med kvalificerad majoritet för förslaget ska kommissionen godkänna ansökan. Om kommittén inte uppnår kvalificerad majoritet vare sig för eller emot kommissionens förslag får kommissionen godkänna ansökan. Om omprövningskommittén uppnår kvalificerad majoritet emot kommissionens förslag ska kommissionen inte anta förslaget.

Godkännande


En ansökan som godkänns av kommissionen måste, för att beslutet ska vinna laga kraft, få ett slutligt medgivande av den behöriga myndigheten som tog emot ansökan.

Jordbruksverkets roll


Jordbruksverket granskar om ansökan innehåller tillräckliga uppgifter och bedömer eventuella risker för negativa effekter på miljön. Vi bedömer även om förslaget till miljöövervakning är bra. Ansökan och bedömningsrapporten skickas på remiss till myndigheter, universitet och organisationer.

Regeringens roll


Inför omröstningen yttrar sig Jordbruksverket till regeringen med sin bedömning om ansökan bör godkännas, om ytterligare villkor behövs eller om ansökan bör avslås. Regeringen fattar beslutet om Sveriges ståndpunkt.

Kontakt