Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.3 Tid: 20200213-1514

Riskbedömning av genetiskt modifierade växter

Det görs alltid en riskbedömning


För att en genetiskt modifierad växt ska få användas måste en vetenskaplig riskbedömning visa att den är godtagbar från miljö- och hälsorisksynpunkt. Riskbedömningen ska göras i varje enskilt fall. Sökanden, såväl som den Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) och de olika EU-medlemsstaternas myndigheter, inklusive Jordbruksverket, gör riskbedömningar. EU-kommissionen har tillsammans med alla genteknikmyndigheter i EU-länderna tagit fram ett vägledningsdokument om riskbedömning. EFSA har också ett dokument för sin riskbedömning. Båda dokumenten hittar du till höger.

Vi identifierar riskerna och deras konsekvenser


Riskbedömningen börjar med att identifiera alla tänkbara risker, från de sannolika till de mest osannolika. Bedömningen omfattar allt från det lilla molekylära till de stora ekologiska sambanden. Bland annat undersöks oavsedda DNA-förändringar, möjliga spridningsvägar, ekologiska nätverk, biokemi och eventuell påverkan på andra organismer. Varje risk består av en identifierad konsekvens och en sannolikhet att konsekvensen ska realiseras.

Vi bedömer om riskerna kan bli verklighet


För de identifierade riskerna bedömer vi sedan hur sannolikt det är att risken ska förverkligas, alltså att den befarade effekten uppstår. För att göra denna bedömning och samla alla nödvändiga fakta i ärendet använder vi data från studier som sökanden måste presentera, kompletterat med vetenskaplig litteratur. Vi ber också andra myndigheter, universitet och organisationer att hjälpa till att identifiera potentiella risker och bedöma sannolikheten för att riskerna ska realiseras.  Vi kan även kontakta experter i speciella frågor om det finns behov av det.

Miljörisker kan exempelvis handla om spridning av växterna eller växternas anlag. Vid storskalig odling kan en miljörisk även bestå i att andra organismer som till exempel insekter påverkas negativt utan att det sker genom spridning av växten. För att en viss risk ska förverkligas krävs oftast att förutsättningar i flera steg måste vara uppfyllda. Om någon av förutsättningarna inte är uppfylld bryts kedjan och risken kan ofta avfärdas. En sådan händelsekedja kan till exempel se ut så här för risker knutna till spridning:

1. att frön eller pollen sprider sig,
2. att det finns korsningsbara släktingar i närheten och befruktning sker,
3. att det resulterande fröet gror och att groddplantan är konkurrenskraftig,
4. att den nya plantan är fertil,
5. att den nya plantan har större konkurrensförmåga än omgivande plantor, något som   leder till fortsatt spridning och
6. att den ökade utbredningen eller andra egenskaper hos växten påverkar någon annan organism negativt.

För risker knutna till storskalig odling med exemplet där en särskild insekt kan påverkas kan det till exempel se ut så här.

1. att växten producerar ett ämne som kan påverka en viss insekt negativt,
2. att insekten kan äta av växten eller att växten avger pollen eller annat som innehåller ämnet, på ett sätt så att det kan ätas av insekten,
3. att ämnet produceras samtidigt som insekten äter av växten eller pollenet, i rätt vävnad och i ett utvecklingsstadium då insekten är känslig för ämnet,
4. att tillräckligt många i insektspopulationen exponeras för ämnet, vilket bland annat beror på alternativa värdväxter samt odlingens areal, placering och eventuella åtgärder.

En fall-till-fallprövning av risker är alltså helt nödvändig.

Vi bedömer om riskerna är större än annars


Slutligen görs en bedömning av om riskerna är större än om man inte skulle ha godkänt den genetiskt modifierade växten. För att kunna göra det måste man jämföra med annan liknande verksamhet. Vid bedömningen av eventuella effekter av genetiskt modifierade växter görs en jämförelse med effekter av odling av samma växtarter framtagna genom konventionell växtförädling. I samband med godkännandet kan vi ställa särskilda villkor för användningen, som kan minska risken, vid behov.

 

Kontakt

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben