Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Mineralgödsel i potatisodling

De vanligaste mineralgödselmedlen är enkla kvävegödselmedel och sammansatta gödselmedel som innehåller kväve, fosfor och kalium (NPK). Bland de enkla kvävegödselmedlen dominerar produkter av ammoniumnitrat med tillsats av svavel och kalcium som NS 27-4 och kalkammonsalpeter.

NPK-gödselmedel finns i ett stort antal sammansättningar, som kan tillgodose växtnäringsbehovet i olika odlingssituationer. Bland NPK-gödselmedlen ingår också produkter med ett brett spektrum av makro- och mikronäringsämnen.

Utöver gödselmedel som innehåller kväve finns också enkla fosfor- och kaliumgödselmedel samt olika sammansatta gödselmedel med fosfor och kalium (PK).

I Riktlinjer för gödsling och kalkning redovisas lämpliga givor av kväve, fosfor och kalium vid olika odlingsförhållanden. I Riktlinjerna beskrivs också olika gödslingsstrategier.

Vattenförsörjningen måste vara god


Gödsling till potatis måste paneras noga. Tillgången på växtnäring och balansen mellan de olika växtnäringsämnena påverkar både avkastning och kvalitet. Tänk på att det krävs god vattenförsörjning för att potatisen ska kunna utnyttja den växtnäring du tillför.

Det finns olika gödslingsstrategier för potatis


Det är möjligt att gödsla potatis på olika sätt. En strategi går ut på att tillföra all gödsel vid sättningen, en annan att grundgödsla vid sättningen och att kompletteringsgödsla vid två tillfällen under vegetationsperioden. Om du har god möjlighet att bevattna potatisodlingen ger delning av kvävegivan bäst effekt.

Både när du engångsgödslar och grundgödslar ska du använda ett NPK-gödselmedel med lågt klorinnehåll och så mycket fosfor att fosforbehovet tillgodoses. Om du delar kvävegivan ska du tillföra den andra givan cirka tre veckor efter att potatisplantan kommit upp. Använd ett enkelt kvävegödselmedel eller en NK-produkt om det finns behov av att komplettera med kalium.

Den tredje givan tillför du efter ytterligare tre veckor. Den ska innehålla samma typ av produkter som den andra givan.

Behoven varierar


När du planerar gödslingen är det viktigt att du har lagt fast målet med odlingen samt bedömt hur stor skörd du kan få. Tänk på att behoven av växtnäring varierar mellan olika typer av potatis och olika användningsområden. Lämpliga kvävegivor framgår av tabellen nedan.
Riktgivor för kvävegödsling, kg N/ha, vid olika förväntade skördenivåer, ton per hektar

Sort eller användning

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Färskpotatis 50 65 80            
Satina, Fakse, Innova, Ditta         70 80 90 100 110
King Edward, Sava, Isle of Jura     80 90 110 130 150    
Bintje, Folva, Asterix       90 110 130 150 170 190
Stärkelsepotatis             140 160 180

Det kan behövas bladgödsling


Det kan bli aktuellt att även bladgödsla potatisen med enskilda växtnäringsämen, till exempel magnesium, mangan och bor. Du ska bara bladgödsla om plantorna visar tydliga bristsymtom.

Kontakt