Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.26.R Tid: 20151120-1102

Andra gödselmedel

Stallgödsel och mineralgödsel är de vanligaste gödselmedlen men det finns även andra gödselmedel som kan användas, både organiska och oorganiska. Till fördelarna med andra gödselmedel hör att de ofta är prisvärda samt att jordbruket bidrar till ett bättre resursutnyttjande och kretsloppstänkande i samhället genom att återföra restprodukter. I ekologisk odling är ofta andra gödselmedel ett viktigt komplement till stallgödsel.

Produkter av olika slag kan användas som gödselmedel, till exempel vetesirap, aska, fosforsyrlighet, kaliumsulfat från framställning av biobränsle, humanurin och våtkomposterat toalettavfall. Det finns bestämmelser om spridningen av många av dessa som man bör sätta sig in i om man vill använda dem.

Rötrest


Det finns många sorters rötrest som kan användas som gödsel. Rötrest säljs ibland under namnet biogödsel och är den rötrest som bildas vid framställning av biogas.

Rötrestens innehåll av växtnäring beror bland annat på vilka råvaror som matas in i processen. Vid rötningen bryts organiskt material ner, vilket innebär att växtnäringen blir mer tillgänglig och snabbverkande. Samtidigt stiger pH-värdet och risken för ammoniakavgång ökar.

Avloppsslam


Avloppsslam påminner om stallgödsel. Slam kan därför användas som växtnäring under förutsättning att det finns en varudeklaration som anger hur mycket näring slammet innehåller samt garanterar att halterna av tungmetaller och andra miljöstörande ämnen inte är högre än tillåtet. Markens naturliga innehåll av tungmetaller påverkar också möjligheterna att använda avloppsslam som gödselmedel.

Eftersom en del livsmedelsföretag inte vill köpa grödor som odlats på slamgödslad mark är det viktigt att du kontrollerar detta innan du bestämmer dig för att använda avloppsslam som gödselmedel.

I broschyren Riktlinjer för gödsling och kalkning finns information avloppsslam och om vad som gäller för spridning. Broschyren finns till höger. Naturvårdsverket ger ut förskrifter om användning av avloppsslam i jordbruket.

Animaliska biprodukter

Vilka gödselmedel kan användas i ekologisk odling?

Regler för lagring och spridning av andra gödselmedel