Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Ärter i växtföljden

När du gör en växtföljd bestämmer du i vilken ordning du odlar grödor på ett fält. Med bra växtföljd kan man undvika många sjukdomar, skadedjur och ogräs och grödan kan utnyttja näringen på bästa sätt. Struktur och mullhalt förbättras också. Rätt förfrukt kan öka skörden.

Rätt växtföljd för ärtodlingen minskar risken för skadegörare


Det är inte samma växtföljdssjukdomar som angriper ärter och stråsäd. Ärter är därför en bra omväxlingsgröda i spannmålsodlingen.

Flera jordburna svampsjukdomar kan göra att ärtplantorna vissnar. Den vanligaste och allvarligaste är ärtrotrötan. Men även andra svampsjukdomar, bland annat flera arter inom släktena Fusarium, Rhizoctonia och Phoma, kan orsaka vissnesymtom.

För att motverka angrepp av ärtrotröta bör det gå 6–8 år mellan ärtgrödorna. När jorden är blöt och har dålig struktur blir plantorna mer mottagliga för angrepp. På väldränerade jordar kan du därför ha färre år mellan ärtgrödorna medan på täta och dåligt dränerade jordar krävs det ett längre uppehåll.

Om angreppet är så stort att du ser symptom i fältet bör du inte odla ärter på 12–15 år. Med hjälp av ett jordprov kan du ta reda på hur mycket ärtrotröta som finns på ett skifte. Kontakta en växtodlingsrådgivare för att få veta hur du tar provet och var du ska skicka det.

I ekologisk odling är växtföljden grunden för att odlingen ska lyckas. Läs mer om växtföljder i ekologisk odling.

Tänk på fånggrödor och förfrukter


Förfrukt, den gröda som odlas innan, påverkar skörden på flera sätt. Förfrukten lämnar olika mängd kväve för grödan efter. Den kan även påverka skördens storlek på andra sätt, till exempel genom att markens struktur blir bättre. Förfrukten kan också vara bärare av sjukdomar och skadegörare som överförs och påverkar skörden.

Gräsvall är en bra förfrukt till ärter eftersom den lämnar en bra jordstruktur som gynnar ärterna. Däremot bör du inte odla ärter efter en klöverrik vall eftersom de inte kan utnyttja det kväve som klövern lämnar. Höststråsäd är också en bra förfrukt till ärter.

Ärtgrödan fixerar luftkväve, som den delvis lämnar till efterföljande gröda. Därför har den ett värde som förfrukt till stråsäd. När du planerar gödslingen bör du ta hänsyn till denna kväveverkan efter ärter som är 25-35 kilo kväve per hektar.

Fånggrödor är bra för att undvika att näringsämnen läcker till sjöar och hav. Med fånggröda menas en gröda som har sin huvudsakliga tillväxt mellan två huvudgrödor och som odlas i syfte att minska växtnäringsförlusterna efter huvudgrödans skörd. Tänk på att fånggrödan kan bli ett ogräs i kommande grödor. Om du väljer rajgräs ska du också vara medveten om att risken för vetedvärgsjuka ökar eftersom rajgräs är värdväxt för sjukdomen.

Det går att söka miljöersättning om du har fånggröda.

Du kan odla fånggrödor efter ärter. De flesta odlare väljer att så höststråsäd efter ärter för att utnyttja det goda förfruktsvärdet. Om du däremot väljer att odla vårstråsäd efter ärterna bör du så in en fånggröda.

Mer information

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2013-07-01