Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Vad är landsbygdsprogrammet?

Det nuvarande landsbygdsprogrammet gäller från 2007 till och med 2013. Landsbygdsprogrammet är ett verktyg för att nå målen för landsbygdspolitiken. Programmet innehåller satsningar i form av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. Åtgärderna i programmet finansieras gemensamt av Sverige och EU.

Ekonomisk, ekologisk och social utveckling är målet


I landsbygdsprogrammet finns mål för utvecklingen samt prioriterade områden och målgrupper. Det övergripande målet är en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som ekologiskt och socialt. Genom olika åtgärder, i form av stöd och ersättningar, stimuleras företagande och sysselsättning. Landsbygden ska också få en ökad tillväxt och bättre konkurrenskraft.

Programmets åtgärder ska genomföras med hänsyn till miljön och med hjälp av lokalt engagemang. Detta ska återspeglas i de olika stöd och ersättningar som ingår i programmet.

Landsbygdsprogrammet är indelat i tre områden som i programmet kallas för axlar:
1. förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft
2. förbättra miljön och landskapet
3. förbättra livskvaliteten, bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdens ekonomi.

Det finns även en fjärde axel, Leader. Leader är en metod för landsbygdsutveckling som kan användas i arbetet med att genomföra landsbygdsprogrammet.

Ni som är unga, kvinnor eller har utländsk bakgrund är särskilt viktiga målgrupper i landsbygsprogrammet.

Företagande och miljö är prioriterat


I landsbygdsprogrammet finns några prioriterade områden:
  • miljö och hållbar utveckling
  • mervärden som lokal och ekologisk mat
  • nya varor och tjänster inklusive innovationer
  • utbildning
  • mångfald

Landsbygdsprogrammet ska bidra till att miljökvalitetsmålen nås. Satsningar på mervärden som lokal och ekologisk mat, stimulerar till att starta nya företag och kan hjälpa till att stärka de företag som redan finns. Nya varor och tjänster, till exempel turism och biobränsle, ger också fler nya företag. Genom utbildning ska resultat från forskning och utveckling nå ut till landsbygdens företagare.

Vem kan få stöd genom landsbygdsprogrammet?


Stöden och ersättningarna i landsbygdsprogrammet är för dig som planerar att starta, eller redan driver ett företag på landsbygden. För dig som vill arbeta med landsbygsutveckling i projekt finns också stöd.

Några stödformer vänder sig till lantbrukare, andra stödformer kan småföretagare, skogsägare, ideella föreningar och andra aktörer på landsbygden ta del av. Läs mer om de olika stöden till vänster. Du kan också prenumerera på Jordbruksverkets nyhetsbrev om stöd till landsbygden som du hittar till höger.

Leader bidrar med lokalt engagemang


Det är viktigt att människor som bor och verkar på landsbygden samarbetar för att driva på utvecklingen. Därför används Leader i landsbygdsprogrammet. Leader är en metod för landsbygdsutveckling som innebär att utvecklingen utgår ifrån lokala behov och förutsättningar. Läs mer om Leader till vänster. Där kan du också hitta ett Leaderområde i din närhet.

EU och Sverige bidrar tillsammans till landsbygdsutvecklingen


Landsbygdsprogrammet pågår i sju år och har en total budget på drygt 35 miljarder kronor. Det finansieras ungefär till hälften av Sverige och till hälften av EU.

Det svenska landsbygdsprogrammet är en del av EU:s strategi för att nå målen med den gemensamma landsbygdspolitiken. När ett land beslutar om sitt eget sjuåriga landsbygdsprogram väljer landet ut de stödformer som passar bäst för de egna förhållandena. Landet kan också utforma detaljer i reglerna. Till höger kan du läsa mer om hur länderna har utformat sina landsbygdsprogram.

Sverige satsar på miljöersättningar och stöd till företag


Sverige har valt att satsa mest på olika miljöersättningar. Tre fjärdedelar av pengarna går till det. Resten av pengarna ska användas för att gynna och bredda företagandet, öka konkurrenskraften och förbättra livskvaliteten på landsbygden. Till vänster kan du läsa mer om olika satsningar för att öka företagandet.

För att veta att åtgärderna verkligen gör nytta, kommer landsbygdsprogrammet att utvärderas. Till vänster kan du läsa mer om utvärderingar av både det nuvarande landsbygdsprogrammet och det förra.

Ibland krävs annan offentlig medfinansiering


För vissa insatser i landsbygdsprogrammet ska det finnas annan offentlig medfinansiering utöver de medel som kommer från Jordbruksverket och EU. Till höger kan du läsa mer om vad som räknas till annan offentlig finansiering.

Det här styr landsbygdsprogrammet


Det finns många regler som styr de stöd som finns i landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet. I botten vilar Lissabonfördraget. Sedan kommer EU:s lagar och våra nationella regelverk och förordningar, så det är mycket som påverkar. Här finns en modell där du kan se hur det hänger ihop.

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2013-05-08