Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Fisketurism – en växande del av svensk besöksnäring

Vacker natur och vilda vatten – det gör Sverige till ett paradis för fritidsfiske. Företagande inom fritidsfiske ökar. Ofta kombineras det med annan företagsverksamhet, till exempel annan upplevelseverksamhet, jordbruk eller skogsbruk.

Intresset för fritidsfiske är stort i Sverige. Undersökningar visar att fler än en miljon svenskar ägnar sig åt fritidsfiske varje år. Även i övriga Europa är fritidsfiske populärt. Bara i Norden omsätter det miljardtals kronor årligen och genererar stora samhällsekonomiska värden genom sysselsättning och vinster i det fritidsfiskebaserade företagandet.

Vad är fritidsfiske?


Många förknippar fritidsfiske med lata dagar på bryggan och ett guppande rödvitt flöte men det är mycket mer än så. Enkelt uttryckt kan man säga att fritidsfiske är allt fiske som inte sker för försäljning eller med stöd av yrkesfiskelicens. Det innebär att såväl flugfiskaren som står ute i älven med en rusande lax i änden på linan, som kräftfiskaren som inför skivan vittjar sina mjärdar i augustimånens sken ägnar sig åt fritidsfiske.

Fritidsfiske brukar delas upp i sportfiske och husbehovsfiske:

  • Sportfiske bedrivs endast med handredskap så som spö, lina och krok. Sportfiske kan vara ett missvisande namn eftersom syftet oftare är rekreation och avkoppling än sport och tävling.
  • Husbehovsfiske bedrivs oftast med mängdfångande redskap så som nät, ryssjor och mjärdar. Syftet är även här rekreation, men i stor grad även konsumtion av fångsten i det egna hushållet.

Vad är fisketurism?


Det finns många definitioner på vad turism är, men gemensamt för dem alla är att de innefattar någon form av resande. När det gäller fisketurism så är syftet med detta resande just fritidsfiske.

Allmänhetens intresse för fritidsfiske, tillsammans med klokt förvaltade och livskraftiga fiskbestånd, är grundläggande förutsättningar för fisketurismen.

Fantastiska förutsättningar för fritidsfiske och fisketurism


Sverige har fantastiska förutsättningar för fritidsfiske och fisketurism. Vi har cirka 100 000 sjöar större än en hektar och tiotusental mil vattendrag. Vi har även en cirka 2 400 kilometer lång kuststräcka mellan Haparanda och Strömstad.

Hela Sveriges kuststräcka samt de fem stora sjöarna omfattas av fritt handredskapsfiske. Det innebär i princip att vem som helst gratis får ägna sig åt fritidsfiske på såväl allmänt som enskilt vatten så länge man följer de bestämmelser som finns.

Även i enskilt vatten som inte omfattas av det fria handredskapsfisket finns det goda möjligheter att fiska, genom att lösa fiskekort eller arrendera vattnet.

Vi har dessutom ett generellt sett lågt fisketryck, ett flertal arter som är intressanta för fritidsfisket, vildmarkskänsla inpå knuten, allemansrätt och en god infrastruktur. Sveriges skiftande vatten- och naturtyper från norr till söder gör dessutom att vi kan erbjuda en mängd olika fiskeupplevelser.

Utvecklingsmöjligheter för besöksnäring inom fritidsfiske


Det stora intresset för fritidsfiske gör i kombination med Sveriges goda förutsättningar att det finns en stor utvecklingspotential för besöksnäring med koppling till fritidsfiske. Det finns med andra ord möjligheter att utveckla fisketurismen till en näring att räkna med. Branschen har visserligen tagit stora kliv framåt under 2000-talet, men det finns pusselbitar kvar att lägga innan Sverige har nått sin fulla potential som fritidsfiskedestination.

Gör företag av ditt fritidsfiskeintresse


Det finns flera olika typer av företag som ägnar sig åt fritidsfiskebaserad verksamhet. Det finns exempelvis redskapstillverkare som producerar och tillhandahåller fritidsfiskeutrustning så som båtar, spön, rullar, nät och beten till detaljhandel eller grossister.  Det finns också detaljhandlare, företrädelsevis olika typer av redskapsbutiker, som i sin tur säljer dessa produkter vidare till fritidsfiskarna.

Slutligen finns fisketurismföretagen som specialiserar sig på att tillhandahålla olika produkter och tjänster som bidrar till själva fiskeupplevelsen. Det kan röra sig om uthyrning av fiskevatten, båtar och boende, fiskeguidning och kursverksamhet. Det är i första hand denna kategori av företag vars utveckling Jordbruksverket har i uppdrag att främja.

Här kan du läsa en intervju med Lennart, fisketurismföretagare sedan 1997.

Kontrollera var du får fiska


En viktig fråga som du måste ställa dig är om du har rätt att fiska i det vatten du vill erbjuda turister och andra gäster. För att kunna erbjuda fiske måste du äga vattnet eller fiskerätten. Om du inte gör det kan du arrendera vattnet eller samarbeta med den som äger det. För att undvika missförstånd är det alltid bra att skriva kontrakt med ägarna där det tydligt framgår var dina gäster får fiska.

Regler för försäljning av fisk


Om du har din verksamhet vid havet får syftet inte vara att dina gäster ska fånga fisk för försäljning. Det är förbjudet för fritidsfiskare att sälja fisk och andra vattenbruksdjur som fångas i havet. Den som fritidsfiskar i sjöar eller andra vattendrag i inlandet har däremot rätt att sälja fisken.

Finns det stöd för arbeta med fritidsfiske?


I landsbygdsprogrammet finns olika stöd och ersättningar som ska stimulera till att utveckla landsbygden genom nya företag och nya varor och tjänster. Se vad som passar dig och ditt företag: Om du har din verksamhet inom ett fiskeområde, så kallat FOG-område, har du möjlighet att söka stöd för omställning till andra näringar och anpassning till nya marknader. Endast personer som redan arbetar inom fiskerinäringen eller har ett arbete med koppling dit kan få stöd enligt sådana villkor. Läs mer om hur du söker stöd genom ett fiskeområde.

Vad gör Jordbruksverket?


Jordbruksverket har i uppdrag att främja fritidsfiskets och fisketurismens utveckling i Sverige. Främjandeuppdraget för fritidsfisket har främst rekreativa, sociala och hälsofrämjande syften, medan främjandet av fisketurismen tar sikte på att generera samhälls- och företagsekonomiska värden. Inte minst på landsbygden.

Jordbruksverket har inom ramen för sitt uppdrag tillsatt en rådgivande grupp bestående av berörda myndigheter och organisationer som har samlats kring frågeställningen om vad som behövs för att utveckla fritidsfisket och fisketurismen. Gruppen arbetar med att ta fram en nationell strategi, i vilken bland annat visionen och de centrala målen med främjandearbetet formuleras. Strategin beräknas bli klar under första halvåret 2013. Den kommer att följas upp med en handlingsplan där målen konkretiseras och bryts ner på olika åtgärdsområden.

Vill du veta mer?

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2013-03-11