Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Möjligheter med vindkraft

Vindkraft kan vara en affärsmöjlighet för företagare på landsbygden. Genom att utnyttja de möjligheter som en vindkraftanläggning kan erbjuda kan vindkraftprojekten gynna såväl naturmiljön som det lokala näringslivet och landsbygdens utveckling.  

Ta tillvara landsbygdens värden


Vindenergi är ett exempel på förnybar energi och intresset för att producera el med hjälp av vindkraft ökar i Sverige. Vindkraft kan vara positiv för landsbygden genom att tillgången till miljö- och klimatvänlig el ökar. Lokal produktion av energi kan också bidra till landsbygdsutveckling genom att skapa affärsmöjligheter, sysselsättning och nya förutsättningar för företagare på landsbygden att utveckla sin verksamhet. Att erbjuda möjlighet till medverkan och delaktighet för de närboende och de lokala företagen är därför viktigt och det kan också bidra till att öka acceptansen för vindkraftprojekt.

För viss typ av verksamhet, som till exempel inom turism och friluftsliv, kan närheten till vindkraftverk upplevas som negativ. Vissa områden kan även ha natur‑ och kulturvärden som skulle kunna påverkas negativt av vindkraftanläggningen. Den geografiska placeringen av vindkraftverk bör därför alltid göras med hänsyn till pågående och planerad verksamhet i området och i samråd med länsstyrelsen.

Naturmiljön


En lokalisering av vindkraft till jordbruksmark kan både bidra till uppfyllelsen av, och stå i konflikt till miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Vindkraften kan bidra till ökad biologisk mångfald om platsen för kraftverken används för att nyskapa naturmiljöer i ett i övrigt ensartat odlingslandskap. Tillfartsvägar och uppställningsplatser kan användas för att skapa enkla strukturer och livsmiljöer som kan bli tillflyktsort för växter och djur. Det kan till exempel vara blottläggning av sand, områden med ängsvegetation, buskar eller träd samt anläggning av stensamlingar och småvatten.
 
Negativa effekter kan uppstå om vindkraftverken påverkar fåglars flyttvägar och om det finns risk för att rovfåglar och fladdermöss ska kollidera med vindkraftverken. Placeringen av vindkraftverk i landskapet bör därför göras med sådan hänsyn att man undviker negativa effekter på fåglar och fladdermöss.

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2013-06-17