Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Fröogräs i ekologisk odling

Fröogräsen kan bli dominerande framför allt på lätta jordar och mulljordar. Deras frön kan ofta ligga vilande i jorden länge, vilket gör att åkermark innehåller stora mängder vilande ogräsfrön, en så kallad fröbank. Fröna kan väckas till groning av temperaturväxling, av ljus, av att fröskalet skrapas och av att salthalten i markvätskan ökar. Det betyder att fröogräsen gror extra bra på våren, och har en andra, mindre, groningstopp på hösten.

Möjliga åtgärder på kort sikt

 • blindharvning (ogräsharvning mellan sådd och uppkomst)
 • selektiv ogräsharvning efter uppkomst
 • hackning
 • stubbearbetning direkt efter skörd
 • upprepad stubbearbetning 
 • tidig putsning av förstaårsvallar för att hindra fröproduktion

Möjliga åtgärder på lång sikt

 • omväxlande växtföljd
 • om problemet är vårgroende ogräs – undvik vårsådda grödor
 • om problemet är höstgroende ogräs – undvik höstsådda grödor
 • konkurrensstarka grödor och sorter
 • grundförbättande åtgärder som dränering och kalkning

Vilken typ av fröogräs är det?


Fröogräsen, de ettåriga (annuella) ogräsen, delas in i grupper efter hur de gror och om de kan övervintra.  

Vårgroende fröogräs –

sommarannueller


Sommarannueller är ettåriga arter som gror på våren och blommar och sätter frö samma år. De överlever sedan som frö. De sommarannuella arterna uppförökas lätt i en växtföljd som domineras av vårsådda grödor när man inte använder kemisk bekämpning. Åkersenap, svinmålla och flyghavre är vanliga vårgroende fröogräs. 

Trampört gror mycket tidigt på våren. Även dån, pilört, åkersenap och spillraps gror tidigt. Dessa arter kan lätt få ett försprång mot grödan. Ett sätt att bromsa dem är att blindharva mellan sådd och grödans uppkomst. Blindharvningen väcker emellertid nya frön till groning och behöver därför vanligen följas upp med en selektiv ogräsharvning när grödan kommit förbi sitt känsliga 1–2 bladsstadium (vårstråsäd).

Flyghavre gynnas av ensidigt odling av vårsäd. Flyghavre är inte möjlig att harva bort eftersom den är alltför lik grödan. Vid riklig förekomst av flyghavre i ekologisk odling rekommenderas att grödan skördas som helsäd och att fältet därefter odlas med vall eller höstsäd under minst tre år. Enstaka plantor plockas bort.

Fröogräs som kan övervintra –

vinterannueller


Vinterannueller är ettåriga arter som kan gro både på våren och på hösten. De frön som gror på våren blommar och sätter frö samma år. De frön som gror på hösten övervintrar i rosettstadium och blommar och sätter frö det följande året. Vanliga höstgroende fröogräs är baldersbrå, blåklint och åkerven.

Höstgrodda plantor blir större än vårgrodda och mognar tidigare. De vinterannuella ogräsen uppförökas lätt i en växtföljd som domineras av höstsådda grödor när man inte använder kemisk bekämpning. Tidig höstsådd ger rikligare uppslag av ogräsplantor. Ogräsharvning på hösten rekommenderas bara under torra förhållanden.

Åtgärder mot enskilda fröogräs


Baldersbrå


Baldersbrå (Matricaria maritima spp. inodora) är en vinterannuell art med förmåga att övervintra i rosetttbladstadium i vallinsådder och höstsådda grödor. Baldersbrå ger problem framförallt i vallfröodling och vid ensidig odling av höstsäd och ettåriga vallar. De baldersbråplantor som ger problem i ekologisk vallfröodling har grott på sensommaren eller hösten.

Baldersbråplantor som gror på våren blommar samma år. Ogräsharvning på våren är därför ingen effektiv åtgärd mot baldersbrå i en frövall.

Åtgärder mot baldersbrå

 • Så vallfrö samtidigt som skyddsgrödan vid insådd i vårsäd för att öka möjligheterna till en jämn uppkomst av vallinsådden.
 • Putsa förstårsvallen tidigt för att hindra fröspridning.
 • Minska på andelen höstsådda grödor.

Åtgärder mot baldersbrå vid vallfröodling

 • Så vallfrö samtidigt som skyddsgrödan vid insådd i vårsäd.
 • Så inte in i höstsäd på skiften som har hög förekomst av baldersbrå.
 • Skörda skyddsgrödan tidigt, gärna som helsädesensilage.
 • Ta bort halmen och putsa stubben efter skyddsgrödan.
 • Radhacka gärna på hösten insåningsåret och på våren i förstaårsvallen.
 • Putsa inte mot baldersbrå på hösten i klöverfrövall.
 • Putsa mot baldersbrå i vitklöverfrövall på våren när vitklövern har 1–2 blommor/m².
 • Putsa mot baldersbrå i rödklöver när baldersbrån har utvecklat knoppar (omkring mitten av maj). Undvik att skada rödklöverns tillväxtpunkt vid putsningen.
Vid stora problem med baldersbrå i gräsfrövall – skörda första vallåret till foder.

Flyghavre


Flyghavre (Avena fatua) är en sommarannuell art som lätt blir ett besvärligt ogräs vid ensidig odling av vårstråsäd. Lämpliga åtgärder mot flyghavre: 
 • plocka bort plantor innan de drösar
 • skörda spannmål tidigt som helsäd
 • täck transporter
 • rengör maskiner
 • använd certifierat utsäde
 • minska andelen vårsådda grödor i växtföljden på skiftet
 • öka andelen höstsådda grödor i växtföljden på skiftet
 • öka andelen vall i växtföljden på skiftet
 • undvik jordbearbetning på våren på skiftet

Åkersenap


Åkersenap (Sinapis arvensis) är en sommarannuell art som har frön som kan leva länge i marken. Åkersenapens frön gror tidigt och etablerar sig snabbt. Åkersenap trivs på näringsrika jordar och är ett konkurrenskraftigt ogräs.

På skiften med förekomst av åkersenap rekommenderas tidig blindharvning. Kraftig förekomst av åkersenap eller närbesläktade arter som åkerrättika (Raphanus raphanistrum) och spillfrö från raps eller rybs kan motivera att blindharvningen upprepas före grödans uppkomst.

Åtgärder mot åkersenap

 • blindharva tidigt efter sådd, om möjligt två gånger före uppkomst av grödan
 • hindra frösättning och uppförökning av frön i fröbanken med avslagning före frömognad när det är möjligt
 • ogräshacka
 • minska andelen vårsådda grödor i växtföljden på skiftet
 • öka andelen höstsådda grödor i växtföljden på skiftet
 • öka andelen vall i växtföljden på skiftet

Saneringsåtgärder mot åkersenap
Om du har riktigt kraftig förekomst av åkersenap på ett skifte kan du göra en särskild sanerande växtföljd för skiftet. Undvik våroljväxter, höstoljeväxter, trindsäd och vårsäd.

En växtföljd som kan hjälpa är höstvete med insådd - vall I - vall II - råg/rågvete. Vallen kan vara en fodervall eller en frövall. Om du har möjlighet att odla en gräsfrövall kan den ligga längre än två år. Om det fungerat kan du så vårstråsäd efter fyra år utan vårsäd, men börja inte direkt med våroljeväxter eller trindsäd.

Dån


Dån (Galeopsis spp) är ett samlingsnamn för flera arter. På åkermark förekommer främst mjukdån (Galeopsis ladanum), hampdån (Galeopsis speciosa) och pipdån (Galeopsis tetrahit). De är sommarannuella arter som har frön som vanligen kan leva 1-5 år i marken. Frön av dån gror tidigt och etablerar sig snabbt. Dån förekommer rikligt på mulljordar, men även på mo-, mjäla-  och lerjordar.

På skiften med riklig förekomst av dån rekommenderas blindharvning (ogräsharvning före grödans uppkomst).  

Åtgärder mot dån

 • blindharvning efter sådd
 • hindra frösättning och uppförökning av frön i fröbanken med avslagning före frömognad när det är möjligt
 • ogräshackning
 • minska andelen vårsådda grödor i växtföljden på skiftet
 • öka andelen höstsådda grödor i växtföljden på skiftet
 • öka andelen vall i växtföljden på skiftet

Svinmålla


Svinmålla (Chenopodium album) är en sommarannuell art som har frön som kan leva länge i marken. Frön av svinmålla gror något efter exempelvis dån och åkersenap. Svinmålla förekommer på alla slags jordar, men föredrar lös, fuktig och näringsrik jord. Den konkurrerar stark med grödan om växtnäring.

Svinmålla har stor anpassningsförmåga. Om det finns gott om ljus, vatten och näring kan en enda planta producera tiotusentals frön. Plantan blir då stor och buskig. I en bristsituation kan en svinmållaplanta koncentrera de tillgängliga resurserna till att producera ett enda frö på en förkrymt planta.

Svinmållafrön stimuleras till groning när salthalten i markvätskan ökar. Efter spridning av stallgödsel kan man få stora uppslag av svinmållafrön från fröbanken i marken. På skiften med riklig förekomst av svinmålla rekommenderas ogräsharvning.  

Åtgärder mot svinmålla

 • blindharvning efter sådd och uppföljande selektiv harvning efter uppkomst
 • hindra frösättning och uppförökning av frön i fröbanken med avslagning före frömognad när det är möjligt
 • ogräshackning
 • minska andelen vårsådda grödor i växtföljden på skiftet
 • öka andelen höstsådda grödor i växtföljden på skiftet
 • öka andelen vall i växtföljden på skiftet

Blåklint


Blåklint (Centaurea cyanus) är en vinterannuell art som har frön som kan leva 1–5 år i marken men ofta bara lever ett år. Frön av blåklint gror på hösten i fält (till skillnad från trädgårdsblåklint). Blåklint förekommer i framförallt höstsäd, men höstetablerade plantor kan återetablera sig efter ett vårbruk och därmed även förekomma i vårsäd. Milda vintrar ger kraftigare plantor och ökar risken för återetablering efter vårbearbetning och vårsådd.

Om du har riklig förekomst av blåklint bör du lägga in en två- eller ännu hellre en treårig vall. Fröbanken minskar efter en vall. 

Åtgärder mot blåklint

 • så in vall vid stora problem
 • hindra frösättning och uppförökning av frön i fröbanken med avslagning före frömognad när det är möjligt
 • ogräshackning
 • öka andelen vårsådda grödor i växtföljden på skiftet
 • minska andelen höstsådda grödor i växtföljden på skiftet