Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Jordbruket släpper ut växthusgaser

Vad menas med växthusgaser?


Det finns en naturlig växthuseffekt i atmosfären som gör klimatet så behagligt att växter, djur och människor kan överleva på jorden. Människans utsläpp av växthusgaser bidrar till att förstärka den naturliga växthuseffekten vilket antas leda till ett varmare klimat. De vanligaste växthusgaserna är vattenånga och koldioxid som finns naturligt i jordens atmosfär. Andra växthusgaser är metan, dikväveoxid, svavelhexaflourid och flourföreningar (flourkolväten och flourkarboner).

Sveriges utsläpp av växthusgaser


Sveriges totala utsläpp av växthusgaser motsvarar 70 miljoner ton koldioxid varje år. Sverige har som mål att utsläppen av växthusgaser för perioden 2008-2012 ska vara minst fyra procent lägre än utsläppen år 1990. Under perioden 1990-2007 har utsläppen minskat med cirka sju miljoner ton. Mer information om Sveriges mål och klimatarbete hittar du på regeringens webbplats till höger.

Vårt jordbruk bidrar till växthusgaserna


Sveriges jordbruk bidrar till utsläppen av växthusgaser i form av lustgas från odlad mark, koldioxid från mulljordar samt metan från idisslande djur. Jordbruket bidrar även till utsläppen bland annat genom användningen av fossila bränslen i form av diesel i traktorer, olja till spannmålstorkar och indirekt i tillverkningen av mineralgödsel och foder.

Uppskattningsvis fördelar sig utsläppsandelarna från jordbruket så här¹:

  • 35 % - lustgas från kväve i mark 
  • 20 % - metan från djurens matsmältning                    
  • 19 % - koldioxid från bearbetade mulljordar                         
  • 9 % - mineralgödseltillverkning                    
  • 7 % - metan och lustgas från gödsel (lagring och spridning)   
  • 7 % - koldioxid från fossila bränslen                        
  • 3 % - importerat foder                     
¹De angivna andelarna är ungefärliga bedömningar utifrån dagens kunskap. Det finns en stor osäkerhet kring hur stora utsläppen är särskilt från de två första posterna.
 
Jordbruket bidrar sammanlagt med cirka 14 miljoner ton koldioxidutsläpp varje år. Jordbrukets utsläpp av växthusgaser kompenseras till en viss del av inbindning av koldioxid i naturbetesmark. Utsläppen av växthusgaser från jordbruket har minskat med cirka tio procent sedan 1990 bland annat på grund av minskad djurhållning.

I sammanställningen Växthusgaser från jordbruket kan du läsa mer om jordbrukets utsläpp av växthusgaser och om möjligheten att minska dem. Sammanställning finns till höger.

Kontakt