Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Vad är förnybar energi?

Vilka källor ger förnybar energi?


Förnybar energi kommer från källor som hela tiden förnyas i snabb takt. Exempel på förnybar energi är vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi. Bioenergi är energi som framställs av biomassa som till exempel växter och växtdelar av olika slag. Eftersom biomassa kontinuerligt nybildas är bioenergi en förnybar energikälla. Sverige har mycket goda förutsättningar för produktion och användning av förnybar energi. Många av våra vattendrag används redan idag för produktion av vattenkraft, och en stor del av landets yta består av skog som kan förädlas till biobränslen.

Jordbruket bidrar lite till vår produktion av bioenergi


I dag kommer den största delen av bioenergin från skogsråvaror. Jordbruket bidrar endast med en till två procent av Sveriges bioenergiproduktion. De jordbruksprodukter som blir bioenergi är till exempel spannmål som används vid framställning av etanol och salix för värmeproduktion. Jordbruket kan bli en större producent av energi än vad det nu är. Potentialen att öka produktionen av energigrödor är stor, men hur stor den faktiska produktionen blir beror på politiska signaler, livsmedelspriser, attityder med mera.

En outtnyttjad potential är jordbrukets restprodukter, som kan användas både som fasta bränslen, till exempel halm, och för biogasframställning, till exempel stallgödsel. Fördelen med restprodukterna är att de i allmänhet inte konkurrerar med livsmedelsproduktion på samma sätt som odling av energigrödor kan göra.

Lantbrukare och andra landsbygdsföretagare har också en viktig roll för utvecklingen av annan förnybar energi än bioenergi, till exempel vindkraft, eftersom det är på landsbygden som de stora markresurserna finns.

Mer information om förnybar energi hittar du på bioenergiportalens webbplats till höger.

Gemensamma mål för förnybar energi


Inom EU pågår ett aktivt arbete inom energiområdet. Det har tagits fram gemensamma mål om förnybar energi: år 2020 ska 20 procent av EU:s energikonsumtion komma från förnybara källor och andelen biodrivmedel ska vara minst tio procent. Dessutom ska EU nå ett mål om 20 procents energieffektivisering till 2020. För Sveriges del innebär dessa mål att vi ska öka andelen förnybar energi från 39 procent i dag till 49 procent år 2020.

Du kan läsa mer om EU:s och Sveriges arbete och mål för förnybar energi på departementens information om klimat och energi till höger.

Hållbar produktion av bioenergi


Bioenergi kommer med stor säkerhet att vara viktig i den svenska energianvändningen i framtiden. När vi använder bioenergi istället för fossil energi minskar vår påverkan på klimatet. Produktion av bioenergi kan dock ske med metoder som är bättre eller sämre för både miljö och klimat. Hur stora effekterna blir beror bland annat på produktionsförhållanden, växtnäringsläckage och transporter samt även hur stor insatsenergi omvandlingsprocessen kräver. När man tittar på bioenergins effekter på miljö och klimat är det alltså viktigt att man ser till hela kedjan, från produktion, via omvandling, fram till leverans till slutanvändaren.
 
En hållbar produktion av bioenergi innebär att vi använder naturresurserna ansvarsfullt och effektivt. Ett hållbart produktionssystem kännetecknas av metoder som tar såväl socio- ekonomisk hänsyn som miljöhänsyn. Det betyder att vi ska ta tillvara våra lokala energiresurser och därigenom skapa möjligheter både till att göra energiförsörjningen till en del i det naturliga kretsloppet och till en del i landbygdsutvecklingen.
 
Det pågår för närvarande flera processer runt om i världen för att identifiera kriterier för hållbar produktion av bioenergi. Jordbruksverket följer dessa med stort intresse och deltar även aktivt i dem som pågår på europeisk nivå. Ett exempel är Östersjöprojektet Bioenergy Promotion. Du kan läsa mer om det projektet till höger.

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2014-08-12