Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.8
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.8 Tid: 20180305-0849

Ett rikt odlingslandskap

Förslag till åkermarksövervakning

Övervakning av nya och invasiva arter

Farmland Bird Index – kopplingar till kompensationsbidrag samt miljöersättning för vall och betesmark

Förstudie: Utvärdering av miljöersättningen för natur- och kulturmiljöer via NILS

Restaurering av betesmarker

Utvärdering av Ängs- och betesmarksinventeringen

Farmland Bird Index (FBI)

Värdefulla ängs- och betesmarker och Natura 2000-områden med miljöersättning

Betesmarker och slåtterängar med miljöersättninglänk till annan webbplats

Utvärdering av behovet av alternativ skötsel i ängs- och betesmarker

Betestryck ur ekologisk synvinkelPDF


Utvärdering av miljöersättningens effekter i betesmarker och slåtterängar via NILS

Utvärdering av skötsel av småbiotoper i slättbygd

Biologisk mångfald på skyddszoner

Biologisk mångfald på skyddszonerlänk till annan webbplats

Naturvårdsbränning i ogödslade ängs- och betesmarker

Naturvårdsbränning i ogödslade ängs- och betesmarkerPDF

Metod för att inventera biologisk mångfald i anlagda våtmarker

Mångfald i våtmarklänk till annan webbplats

Biologisk mångfald i anlagda våtmarker — resultat och metodförbättring

Biologisk mångfald i anlagda våtmarkerlänk till annan webbplats

Fråga oss via webben