Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.3 Tid: 20200213-1514

Strategier för ekologisk ogräsbekämpning i olika grödor

En konkurrenskraftig gröda är det viktigaste medlet mot ogräs. Grödans konkurrenskraft gynnas av jämn och lagom tät sådd samt en snabb uppkomst av grödan. Olika grödor har olika stark konkurrenskraft mot ogräsen.

Oljeväxter


I ekologisk produktion odlas i huvudsak höstsådda oljeväxter. Sådd av höstoljeväxter efter vallbrott kan ge problem med att få fram en tillräckligt fin såbädd. Sniglar kan också vara ett allvarligt problem under fuktiga höstar särskilt på styvare jordar och efter frodiga vallar. Sniglarna överlever i håligheter i marken där gräs vänts ned efter plöjning. Risken minskar om man putsar eller skördar vallgrödan i nära anslutning till vallbrottet.

Höstoljeväxtfält bör vara fria från kvickrot. Kvickroten kan bekämpas genom ett tidigt vallbrott i början av juli och stubbearbetning vid 2-3 tillfällen före såbäddsbereding och sådd. Såbädden ska ha ett fint bruk för att oljeväxtplantorna ska kunna etablera sig jämnt. Vid måttligt ogrästryck kan sådden ske på 12 cm. Sådd med större radavstånd ger möjlighet till radhackning mot ogräs.

Den första hackningen görs grunt så snart som möjligt efter uppkomst när rapsen har 1-2 örtblad. Vid efterföljande hackningar hackas djupare så att jord sprid in i raden och täcker ogräset där. En andra hackning kan göras i månadsskiftet september/oktober. Den senare hackningen ger en myllning som ger ett visst köldskydd för plantorna. På våren kan man kombinera en ogräshackning med en nedbrukning av gödsel.

Stråsäd

Vårsäd

Höstsäd

Trindsäd


Ärter och åkerbönor  i renbestånd till mogen skörd uppförökar  åkertistel och andra rotogräs. Ärter och åkerbönor i renbestånd ska därför inte odlas på fält där det finns rotogräs. Placera trindsäden efter en konkurrenskraftig höstgröda för att dra nytta förfruktens ogräskonkurrerande effekt. Trindsäd i samodling med stråsäd ger bättre ogräskonkurrens, till exempel ärter och havre eller åkerböna och vårvete.

Blindharva mot fröogräs före uppkomst. Harva inte precis vid uppkomst. Ärter kan ogräsharvas till dess att klängena greppar i varandra mellan plantorna. Åkerböna kan harvas tills de är 12 cm. Åkerböna kan även odlas med större radavstånd och hackas.

Vall


Gynna vallen vid vallinsådden. Oftast är det bäst att så in vallfröet samtidigt som skyddsgrödan. Om man i stället ogräsharvar mellan sådd av skyddsgröda och insådd av vall ökar risken för att vallfröet hamnar i torr jord och gror ojämnt. Efter skörd av skyddsgrödan gäller det att vallinsådden kommer så jämnt som möjligt. I de luckor som finns etablerar sig till exempel baldersbrå, maskros och skräppa.    

Putsa förstaårsvallen innan ogräsen sätter frö. Tidig skörd eller putsning gynnar även sidoskottsbildningen hos vallväxterna och gör att vallen blir tätare. Undvik att släppa djur på vallen första vallåret. Skörda förstaårsvallen med slåtter. Detta ger en kraftigare vallsvål som står emot tramp.  

Avslagningarna vid vallskörd missgynnar vandrande rotogräs som åkertistel, åkermolke, hästhov och åkerfräken. Kvickrot har förmåga att återhämta sig i vallen med hjälp av sin tillväxtkapacitet under hösten.  

Bryt vallen sista vallåret efter första vallskörden så att det blir möjligt med en sommarträda eller en halvträda mot framförallt kvickrot, men även andra rotogräs.

Potatis

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben