Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.3 Tid: 20200213-1514

Ordlista inom förnybar energi och klimat

Allokering

Antropogen

Areella näringar

Askåterföring

Avverkningsrester

Biobränsle

Bioenergi

Biodiesel

Biogas

Biologisk behandling

Biologisk mångfald

Biologiskt avfall (bioavfall)

Biomassa

Bränsle

CFC Klorfluorkarboner

CO2

Dimetyleter (DME)

Drivmedel

Effekt

Ekosystem

Ekosystemtjänster

Elcertifikat

Elproduktion

Energi

Energibalans

Energibärare

Energieffektivitet

Energigröda

Energiskog

Etanol

Eutrofiering

FAME

Fischer-Tropsch

Fjärrvärme

Fossila bränslen

Fotosyntes

Förnybar energi

Försurning

GROT

Hyggesrester

Humus

Hållbar utveckling

Icke förnybara energikällor

IPCC

Klimatpåverkan

Koldioxid

Koldioxidekvivalenter

Kolsänka

Kompostering

Kraftvärmeverk

Kväveoxider

Kärnkraft

Livscykelanalys (LCA)

Lustgas

Metan

Metanol

Naturgas

NOx

Organiskt avfall

Organogen jord

Primärenergi

Rapsdiesel

Resurseffektivitet

Råvara

Rötgas

Rötning

Sekundär energi  

Syntesgas

Torv

Utsläppsrätt

Växthuseffekten

Växthusgaser

Övergödning

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben