Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.10
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.10 Tid: 20180413-1147

Uppföljning av programmen

Projektbank för de tre programmen

Blogg om hur programmen går

Statistik om projekt och företagsstöd i landsbygdsprogrammet

Ansökningar om stöd i landsbygdsprogrammet - projekt- och företagsstöd

Åtgärd

Antal ansökningar

 

Beslutade ansökningar

Beviljade

ansökningar

 

Beviljade
pengar, miljoner kronor

Kompetensutveckling

642

550

295

531

Rådgivning

152

113

96

244

Investeringsstöd till jordbruk, trädgård och rennäring

3 874

2 250

1 359

1 091

Investeringsstöd till förnybar energi och klimat

889

495

230

82

Förädlingsstöd

398

227

119

52

Miljöinvesteringar

1 051

764

590

109

Startstöd

744

495

229

57

Investeringsstöd för jobb på landsbygden

1 202

757

296

162

Service, infrastruktur och
attraktiv landsbygd

1 779

1 282

676

305

Bredband

1 380

1 060

460

3 115

Skogens miljövärden

1 439

664

425

34

Lantrasföreningar

76

53

44

11

Innovationsstöd

426

381

209

126

Samarbete

415

314

125

272

Totalt

14 467

6 405

5 153

6 191

Utbetalningar i landsbygdsprogrammet – projekt och företagsstöd

Åtgärd

Antal ärenden

Antal slututbetalade ärenden

Utbetalat miljoner kronor

Kompetensutveckling

53

8

107

Rådgivning

21

3

20

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom jordbruk, trädgård och rennäring

792

616

563

Investeringsstöd till förnybar energi och klimat

104

89

29

Förädlingsstöd

57

43

23

Miljöinvesteringar

301

280

38

Startstöd

172

32

29

Investeringsstöd för jobb på landsbygden

109

66

54

Service, infrastruktur och attraktiv landsbygd

367

227

104

Bredband

178

15

346

Skogens miljövärden

93

93

7

Lantrasföreningar

19

10

3

Innovationsstöd

91

83

13

Samarbete

31

2

15

Totalt

2 388

1 567

1 351

Statistik om stöd i havs- och fiskeriprogrammet

Ansökningar om stöd i havs- och fiskeriprogrammet

Åtgärd

Antal ansökningar

Beslut för bifall, avslag, avvisning och avskrivning

Beviljade ansökningar

Beviljade pengar, tusen kronor

Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar-anpassning till landningsskyldigheten

2

1

1

2 893

Investeringar inom fiske

81

60

37

2 837

Nya former av förvaltning och organisation inom fiske

1

1

0

0

Nya tekniska lösningar inom fiske

12

6

3

4 764

Samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp

22

22

14

7 944

Utveckling av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete

4

4

3

26 025

Bevarandeprojekt för att återställa akvatisk mångfald

32

23

12

33 315

Bevarandeprojekt för skyddade områden

3

1

1

4 970

System för tilldelning av fiskemöjligheter

2

2

1

4 132

Diversifiering inom fiske

21

16

6

3 525

Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar-förbättrad infrastruktur

17

11

8

10 676

Investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk

44

41

1

3 099

Partnerskap mellan forskare och fiskare

2

1

0

0

Utveckling av produkter och processer inom fiske

9

8

1

4 669

Kompetensutveckling och informationsinsatser inom fiske

10

6

4

14 414

Innovationsprojekt inom vattenbruk

34

34

10

46 410

Produktiva investeringar i vattenbruk

86

80

34

19 391

Startstöd för hållbara vattenbruksföretag

33

32

12

15 823

Kommunal planering av vattenbruk

3

3

1

307

Miljöinvesteringar i vattenbruk

68

67

18

19 797

Djurs hälsa och välbefinnande

6

6

2

5 273

Kompetensutveckling och informationsinsatser

13

13

5

8 786

Datainsamling

25

5

5

49 031

Kontroll och tillsyn av fiske-stöd till privata aktörer

46

27

24

15 249

Kontroll och tillsyn av fiske-stöd till ansvarsmyndigheter

26

16

11

67 016

Driftskostnader

4

4

4

6 905

Genomförande av lokala utvecklingsstrategier

100

47

42

24 801

Samarbetsprojekt

11

7

7

2 427

Bilda producent- eller branschorganisationer

4

4

2

414

Produktions- och saluföringsplaner

32

25

17

984

Saluföringsåtgärder

22

20

17

4 925

Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter

124

85

59

54 403

Skydd av havsmiljön

5

3

1

580

Öka kunskapen om havsmiljön

1

1

1

12 028

Totalt

905

682

364

477 813

Ansökningar om utbetalningar i havs- och fiskeriprogrammet

Åtgärd

Antal ärenden

Utbetalat (inkl. förskott), tusen kronor

Investeringar inom fiske

7

357

Samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp

7

1 457

Utveckling av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete

1

5 000

Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - Förbättrad infrastruktur

1

240

Investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk

1

1 697

Innovationsprojekt inom vattenbruk

2

1 113

Produktiva investeringar i vattenbruk

7

2 681

Startstöd för hållbara vattenbruksföretag

3

2 467

Miljöinvesteringar i vattenbruk

2

1 349

Datainsamling

1

153

Kontroll och tillsyn av fiske - stöd till privata aktörer

5

1 026

Driftskostnader

3

1 623

Genomförande av lokala utvecklingsstrategier

14

2 784

Bilda producent- eller branschorganisationer

2

224

Produktions- och saluföringsplaner

12

417

Saluföringsåtgärder

5

397

Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter

5

2 386

Totalt

78

25 371

Statistik om lokalt ledd utveckling i alla 4 fonder

Ansökningar om stöd – projekt i lokalt ledd utveckling

Fond

Antal ansökningar

Beslutade ansökningar

Beviljade ansökningar

Beviljade pengar, tusen kronor

Landsbygdsfonden

1 399

703

507

347 730

Havs- och fiskerifonden

117

60

54

30 603

Regionalfonden

148

80

57

36 023

Socialfonden

72

34

18

16 133

Totalt

1 736

877

636

430 489

Utbetalningar - projekt i lokalt ledd utveckling

Fond

Antal ärenden

Antal slututbetalade ärenden

Utbetalat (inkl. förskott), tusen kronor

Landsbygdsfonden

226

28

50 645

Havs- och fiskerifonden

19

3

4 052

Regionalfonden

31

8

7 312

Socialfonden

9

0

1 735

Totalt

285

39

63 744

Jordbrukarstöd inom landsbygdsprogrammet

Statistik om miljöersättningar i landsbygdsprogrammet

Ansökningar om utbetalning av miljöersättningar 2017

Miljöersättningar

Antal ansökningar

Areal, hektar

Betesmarker och slåtterängar, programperiod 2014-2020 inklusive tidigare åtaganden, ungefärliga uppgifter

24 250

405 000

Fäbodar, programperiod 2014-2020 (gäller år 2016)

204

15 071

Restaurering av betesmarker och slåtterängar, programperiod 2014-2020 (gäller år 2016)

1 011

6 691

Minskat kväveläckage - fånggröda, programperiod 2014-2020


26 400

Minskat kväveläckage - vårbearbetning, programperiod 2014-2020


20 145

Minskat kväveläckage - fånggröda och vårbearbetning på samma yta, programperiod 2014-2020


41 946

Minskat kväveläckage totalt, programperiod 2014-2020

3 072

130 438

Minskat kväveläckage, programperiod 2007-2013

149

3 858

Skyddszoner, programperiod 2014-2020 inklusive tidigare åtaganden

3 477

11 451

Vallodling, programperiod 2014-2020 inklusive tidigare åtaganden

9 617

233 856

Skötsel av våtmarker och dammar, programperiod 2014-2020 (gäller år 2016)

807

3 605

Skötsel av våtmarker, programperiod 2007-2013

408

1 596

Skötsel av våtmarker och småvatten, programperiod 2000-2006

917

3 377

Anläggning eller återställande av våtmarker och småvatten, programperiod 1996-1999

238

953

Hotade husdjursraser, programperiod 2014-2020 inklusive tidigare åtaganden

846

Uppgift saknas

Statistik om ersättning för ekologisk produktion

Ansökningar om utbetalning av ersättning för ekologisk produktion, omställning till ekologisk produktion och kretsloppsanpassad produktion 2017

Ersättningar

Antal ansökningar

Hektar

Ersättning för ekologisk produktion, ansökt areal för åtagande, 2015-2017

5 260

386 387

Ersättning för ekologisk produktion, ansökt utbetalning för växtodling

3 674

118 677

Ersättning för ekologisk produktion, antal ansökningar med djurhållning

3 494

-

Ersättning för omställning till ekologisk produktion, ansökt areal för åtagande, 2016-2017

1 266

59 822

Ersättning för omställning till ekologisk produktion, ansökt utbetalning för växtodling

983

23 992

Ersättning för omställning till ekologisk produktion, antal ansökningar med djurhållning

444

-

Miljöersättning för certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion, areal för åtagande, programperiod 2007-2013

602

25 029

Statistik om djurvälfärdsersättningar

Ansökningar om utbetalning av djurvälfärdsersättningar 2017

Djurvälfärdsersättningar, programperiod 2014-2020

Antal ansökningar

Djurenheter

Extra djuromsorg för får

2 182

23 981

Extra djuromsorg för suggor (inklusive några få åtaganden ingångna under tidigare programperiod)

461

56 873

Utökad klövhälsovård för mjölkkor

2 255

211 648

Statistik om kompensationsstöd

Ansökningar om utbetalning av kompensationsstöd 2017

Kompensationsstöd, programperiod 2014-2020

Antal ansökningar

Hektar (ha)

Växtodlingsgröda


338 483

Grovfodergröda


814 130

Extensiv gröda


448

Totalt

25 667

1 153 062

Uppföljning av programmen 2007-2013

EU finansierar uppföljning av programmen


Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben