Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

Frågor och svar om lokalt ledd utveckling

Om lokalt ledd utveckling

Heter det lokalt ledd utveckling eller Leader?

Ansökan om projektstöd

När kan man söka projektstöd genom lokalt ledd utveckling?

Hur gör man en ansökan om projektstöd inom lokalt ledd utveckling?

Vem får till exempel söka stöd i e-tjänsten för en förenings räkning?

Vad ska en ansökan innehålla?

Behöver varje LAG ta fram några egna frågor till den som söker?

Kommer privatpersoner kunna söka stöd via lokalt ledd utveckling?

Urvalskriterier

Måste LAG vänta med sitt LAG-beslut tills det kommit in så många ansökningar att en konkurrensutsättning per insatsområde är möjlig?

Vad har vi för nytta av miniminivån för poäng i urvalskriterierna?

Vad gör vi om våra urvalskriterier inte fungerar?

Mål, indikatorer och insatsområden

Går det att ta bort några insatsområden ur strategin?

Hur tänker Jordbruksverket om mål och insatsområden? Hur särskiljs begreppen?

Hur ska man koppla ihop fokusområden och mål i landsbygdsprogrammet med lokalt ledd utveckling? Är det bara fokusområde 6B som berör Leader, eller kan vi hänvisa till övriga?

Varför finns inga indikatorer för miljö i havs- och fiskeriprogrammet?

LAG:s organisation

Kan man låta en beredningsgrupp eller ett arbetsutskott gå igenom urvalskriterierna och ge förslag till poängsättning och beslut?

Varför ställer Jordbruksverket krav på att ordförande ska representera alla tre sektorerna under programperioden?

Kan ordförande och verksamhetsledare vara samma person?

Är det fritt fram för alla att vara medlemmar? Vad innebär öppenhet för alla?

Kan leaderföreningarna automatiskt låta finansiärer bli medlemmar?

Krävs det godkänd revisor i leaderföreningen?

Kan kommunen utse sin representant i LAG?

Måste man bilda en ny förening?

Hur ska man tänka vid utformandet av LAG?

Kommer det krav på vilka kompetenser som bör finnas på leaderkontor respektive i LAG?

Finns det några krav på stadgar för nya Leader?

Går det att dela personal med ett annat leaderområde?

Budget

Kan man slå ihop den kontanta offentliga medfinansieringen för 2015 och 2016 för att nå upp till 75 procent för år 2016?

Är det samma krav på medfinansieringsintyg om LAG får medfinansieringen från regionförbunden eller länsstyrelsen?

Vad ska man tänka på när man gör en upphandling?

Ska revisorer upphandlas?

Hur länge ska ni räkna med att ha kvar leaderkontoren?

Hur stort är övrigt offentligt stöd?

Hur mycket pengar får gå till administration av leaderområdet?

Gäller samma regler för medfinansiering för alla fonder?

Vad krävs för att få fungerande leaderkontor och LAG?

Hur mycket pengar finns det till lokalt ledd utveckling?

Hur stor andel av övrigt offentligt stöd behöver vara i form av kontant medfinansiering?

Samarbetsprojekt

Kan man ha samarbetsprojekt utan att använda den åtgärden?

Måste LAG ansvara för samarbetsprojekt inom samarbetsåtgärden?

Kan man ha samarbetsprojekt med en samarbetspart som lägger projektet i en annan fond än man själv?

Transnationella projekt är möjliga i nya programmet. Vilka länder får delta?

Förberedande stöd

Urvalsprocessen

48 grupper har nu fått möjlighet att bilda leaderområden. Fem grupper blev inte prioriterade. Varför?

Nu blev det glesa områden som inte får bilda leaderområden. Är inte pengarna till för just den typen av områden?

Varför gjordes ingen konsekvensanalys för de områden som inte får bilda leaderområde?

Går beslutet att ändra?

Kan Jordbruksverket stötta de områden som inte blev prioriterade i deras arbete med landsbygdsutveckling i framtiden?

Vilka regler fanns för urvalskommitténs arbete?

Varför togs inte hänsyn till faktorer som till exempel erfarenheter av leaderarbetet under förra programperioden eller regionala utmaningar?

Blev leaderområden med högre invånarantal än 150 000 automatiskt lägre prioriterade även om motiveringen var bra?

Andra frågor

Kan städer ingå i ett område?

Fråga oss via webben