Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Handel med växter och utsäde inom Sverige och EU

Inom EU råder i stort sett fri rörlighet för växter, utsäde och andra växtprodukter som till exempel trä, träprodukter och snittblommor.  Men trots den fria rörligheten finns det en hel del bestämmelser att följa. Kom ihåg att Norge inte är med i EU.

Vissa växter behöver växtpass för att få flyttas inom EU


Växter och växtprodukter som kan vara värdar för så kallade karantänsskadegörare ska åtföljas av växtpass vid försäljning. Karantänsskadegörare är allvarliga växtskadegörare som inte finns inom EU eller endast finns i begränsad omfattning och som kan få stora ekonomiska konsekvenser om de sprids.

Växtpasset intygar att växten ingått i ett system för produktionskontroll och att den är fri från karantänsskadegörare. Växtpasset är ofta i form av en klisteretikett som följer med på emballaget för de växter eller produkter som det gäller för.

Kravet på växtpass gäller för ett begränsat antal växter och växtprodukter som till exempel vissa plantor, frukter, trä och träprodukter, utsäde, lökar och rotknölar. Här kan du se vilka växter och växtprodukter som ska ha växtpass.

Du som yrkesmässigt producerar, lagrar, säljer eller importerar växter och växtprodukter som kräver växtpass ska vara registrerad hos Jordbruksverket. Du som behöver kunna utfärda växtpass i din verksamhet kan ansöka om tillstånd för detta hos Jordbruksverket.

Jordbruksverket kontrollerar att de som producerar växter och växtprodukter följer reglerna för växtpass. Vi gör också stickprovskontroller hos dem som säljer vidare till detaljhandel eller konsument för att kontrollera att växter och produkter som förts in från andra EU-länder uppfyller kraven. Det finns ingen gränskontroll mellan EU-länderna.

Bevara Sveriges skyddade zoner


Det finns några skadegörare som är spridda i stora delar av EU men som inte finns i Sverige, eller som finns i mycket begränsad omfattning. För dessa skadegörare har Sverige fått status som skyddad zon. Det innebär att växter eller växtprodukter som förs in till Sverige från ett annat EU-land eller från ett land utanför EU inte får innehålla dessa skadegörare trots att de inte är förbjudna i alla delar av EU. Växtpasset visar att växterna är godkända att tas in i den aktuella skyddade zonen.

Sverige är skyddad zon för fyra skadegörare. Dessa är bomullsmjöllus, bronstoppvirus och kastanjekräfta samt i vissa län koloradoskalbagge. Om du hittar någon av dessa skadegörare ska du anmäla detta till länsstyrelsen eller Jordbruksverket.

Föra in matpotatis från EU-länder


Du får föra in matpotatis till Sverige från alla EU-länder. All matpotatis inom EU ska ha ett officiellt registreringsnummer på förpackningen så att potatisens odlingsplats kan spåras. Växtpass behövs inte för matpotatis. Särskilda regler gäller dock för införsel av matpotatis från Polen. Om du behöver veta mer om detta ska du kontakta växtinspektionen, Jordbruksverket, gärna med e-post.

Vid handel med matpotatis inom EU kan vi inte vara säkra på att potatisen är fri från till exempel potatiskräfta eller potatiscystnematoder. Sverige riskerar också att få in nya raser av dessa skadegörare som vi saknar resistenta potatissorter för. Vid hantering av potatis kan nematoder och sjukdomar följa med i avfallsjorden. Avfallsjord är därför riskavfall och får inte användas som odlingsjord utan måste deponeras på ett säkert sätt. Det får inte finnas någon risk att avfallsjord kommer i kontakt med odlingsjord eller maskiner som används inom odling.
 
Du bör aldrig använda matpotatis som utsäde eftersom det innebär en onödig risk att få in nya sjukdomar som inte finns i närområdet eller i Sverige.
 

Föra in utsädespotatis från EU-länder


All utsädespotatis inom EU ska vara certifierad och åtföljas av växtpass. Det finns särskilda regler för införsel av utsädespotatis från Polen. Om du behöver veta mer om detta ska du kontakta växtinspektionen, Jordbruksverket, gärna med e-post.

Om du ska köpa utsädespotatis från Danmark, Nederländerna eller Tyskland bör du kräva ett intyg på att potatisen är officiellt testad och konstaterad fri även från latent förekomst av ljus ringröta och mörk ringröta, eftersom dessa allvarliga bakteriesjukdomar finns i dessa länder. Om du är osäker på om partiet kommer från ett riskområde kan du kontakta Jordbruksverket. Du kan också kontakta Jordbruksverket för provtagning av utsädespartier som redan finns i Sverige. Skicka gärna e-post.

Här finns mer information om vad som krävs för att få handla med utsäde i Sverige.

Föra in fröburet utsäde från EU-länder


Utsäde för stråsäd och majs från andra länder ska kontrolleras så att det är fritt från flyghavre innan det får användas i Sverige. För fröer och lökar av scharlottenlök, matlök och gräslök avsedda för plantering finns krav på växtpass om de säljs till yrkesmässig odling. Vidare krävs växtpass för växter av purjolök och fröer av blålusern, solros, tomat och böna om de är avsedda för yrkesmässig odling. Förutom detta finns inga andra särskilda krav för handel med utsäde utöver de som gäller växter i allmänhet samt de bestämmelser som gäller i Sverige för utsäde.

Här finns mer information om vad som krävs för att få handla med utsäde i Sverige.

När det gäller fröutsäde för lantbruksväxter så gäller samma bestämmelser för handel från Norge, Island och Liechtenstein som för handel från EU-länder. Observera att sundhetscertifikat krävs för blålusern, majs och solros.

Du kan söka tillstånd om du vill ta in växtskadegörare för vetenskapligt ändamål


Det är förbjudet att förflytta så kallade karantänsskadegörare inom EU. Du kan få tillstånd att förflytta karantänsskadegörare om det är för vetenskapligt ändamål. Karantänsskadegörare är allvarliga skadegörare som inte finns inom EU eller endast finns i begränsad omfattning och som kan få stora ekonomiska konsekvenser om de sprids. De finns inom grupperna insekter, spindeldjur, plattmaskar, rundmaskar (nematoder), svampar, bakterier och virus samt parasitiska växter. I informationsbladet till höger finns en sammanställning av Jordbruksverkets regler om import och förflyttning av insekter och spindeldjur.

Om du ska förflytta organismer ur dessa grupper inom EU bör du kontrollera vilka arter förbudet gäller genom att kontakta Jordbruksverket. För att inte skadegörare ska kunna spridas från försöken finns villkor i tillståndet som du fått från Jordbruksverket för hur du får hantera växter och skadegörare och hur du ska förstöra materialet efter avslutade försök. Du söker tillståndet på blanketten Ansökan om undantag från införselbestämmelserna som du hittar till höger. Handläggningstiden är ungefär en månad. Information om avgifter finns till höger.

Det finns regler för att rädda hotade arter


Förutom växtskyddsreglerna finns regler om artskydd. Till vänster kan du läsa mer om vad som gäller om du vill handla med hotade växter.

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2014-05-19