Utskrift från Jordbruksverket
23 april 2014
Du är här:

Kontroll av kvalitet och märkning

Det är det företag som innehar produkterna som är ansvarigt för att de uppfyller de krav som finns. När du tar emot produkterna ska du därför kontrollera produkternas kvalitet och märkning och själv godkänna eller underkänna dem.

Inspektörer från Jordbruksverket gör stickprovskontroller som visar i vilken mån detta fungerar, men den verkliga kontrollen ska göras av producenter, grossister och detaljister själva.

När görs kontrollerna och av vem?


Jordbruksverket kontrollerar att produkterna uppfyller kvalitets- och märkningsreglerna. Detta gör vi genom stickprovskontroller hos odlare, packare, producentorganisationer, importörer, grossister och ute i butiker.

Frukt och grönsaker som importeras från länder utanför EU kontrolleras alltid i samband med intullningen men kan sedan bli föremål för ytterligare kontroll i samband med stickprovskontrollerna i grossist- och detaljistledet.

Vad händer om produkterna inte uppfyller kraven?


Om våra inspektörer hittar produkter som inte uppfyller kraven som finns stoppas produkterna. Du som innehar produkterna behöver då bestämma dig för vad du vill göra. Du kan välja på följande:
  • omsortering
  • märkning
  • nedklassning
  • retur till avsändaren
  • industriell bearbetning
  • användning till djurfoder
  • destruktion
Du som företagare förbinder dig att rätta till felen. En inspektör följer sedan upp att detta gjorts. En sådan återkontroll tar vi ut en extra avgift för.
 

Avgifter och anmälan


Varje företagare som är grossist, ekonomisk försäljningsförening, sorteringsanläggning, lagerhållare eller packeri ska betala en årlig grundavgift på den del av företagets omsättning som avser färska frukter och grönsaker. Detta gäller oavsett om produkterna omfattas av en produktspecifik norm eller av den allmänna handelsnormen.

Odlare som säljer sina produkter direkt till en butik ska betala en grundavgift. Däremot behöver odlare inte betala någon grundavgift om de levererar till grossist, ekonomisk försäljningsförening, lagerhållare eller packeri. Du kan läsa mer om avgifterna i föreskriften till höger.

De företag och producenter som ska betala grundavgift för kvalitetskontrollen ska registrera sig hos Jordbruksverket. Du kan anmäla dig till växtkontrollenheten i Jönköping eller något av enhetens kontor i Stockholm, Göteborg eller Helsingborg.

Senast uppdaterad: 2013-04-15