Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Zoohandel

Du som ska handla med djur måste ha relevant utbildning


Om du vill driva en zoobutik eller annan handel med djur i större omfattning måste du ha gått grundutbildning för zoohandlare och utbildning för de djurslag som du planerar att sälja. De djurslagsinriktade utbildningarna är:
  • burfåglar
  • tama illrar
  • kaniner och gnagare
  • reptiler
  • fiskar och groddjur  
Utbildningarna ska vara godkända av Jordbruksverket. Till höger hittar du en lista över utbildningar för zoohandlare.

Dispens från utbildningskravet kan utfärdas av Jordbruksverket, men det är inte vanligt att vi ger sådan.

Det är viktigt att du har djurskyddskompetens


Kravet på utbildning har införts för att garantera en lägstanivå av djurskyddskompetens i en zoobutik eller liknande. Utbildningarna är dels till för att förutsättningar ska finnas att djuren tas hand om på ett bra sätt, dels till att rätt information lämnas ut till kunderna. Kunderna som köper djur i zoobutiken förutsätter att personalen har kunskap och kan svara på frågor kring skötsel, utfodring, burar till djuren m.m.

Jordbruksverkets tolkning av föreskriftens krav på utbildning är att det gäller den som ansvarar för den dagliga skötseln, hanteringen och försäljningen av djuren. Det är givetvis bra ifall övriga som arbetar i butiken går utbildningarna också, men det är inget krav.

Om två personer tillsammans delar på ansvaret av den dagliga skötseln, hanteringen och försäljningen av djuren så kan man acceptera att de även delar upp de olika djurslagsspecifika kurserna mellan sig. Båda två måste i så fall ändå ha gått grundutbildningen. Om den person som ansvarar för djuren inte kan sköta den dagliga verksamheten på grund av en längre planerad frånvaro, till exempel föräldraledighet, ska denna ersättas av utbildad personal.

Tillfällig frånvaro (max omkring 2 veckor) vid till exempel sjukdom eller semester behöver i normalfallet inte ersättas av annan utbildad personal. Dock måste ansvaret för djuren alltid lämnas över till kunnig personal.  

Du måste även ha tillstånd för att sälja djur


Du måste ha tillstånd från länsstyrelsen för att sälja djur i zoobutiker. För mer information om detta kontakta länsstyrelsenlänk till annan webbplats där du bor.

Eventuellt kan din länsstyrelse eller kommun även ha andra bestämmelser som rör zoobutiker.

Vid handel med utrotningshotade djur krävs tillstånd från länsstyrelsen samt CITES-intyg för varje enskilt djur. Av de djur som vanligtvis säljs i zoobutiker är det framförallt vissa reptiler och vissa papegojarter som kan vara hotade. Läs mer om utrotningshotade djur till vänster.

Du måste lämna skriftlig skötselanvisning om djur som säljs


Du som säljer djur yrkesmässigt ska lämna med en skriftlig skötselanvisning om alla djur som säljs. Denna anvisning ska bland annat innehålla uppgifter om hur stort djuret kan bli, normal livslängd, samt vilka utrymmen, vilken skötsel och föda det behöver för att må bra. Exakt vilka uppgifter anvisningarna ska innehålla anges i föreskriften om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby som du hittar till höger.

Du måste följa bestämmelserna om bland annat hållande, uppfödning, försäljning och djurskydd


Det finns många ytterligare bestämmelser som du som zoohandlare måste känna till och ta hänsyn till. Bestämmelserna hittar du till höger. Här är en kort översikt av vad som regleras.

Du som har zoobutik ska följa de bestämmelser som gäller för hållande, uppfödning och försäljning av djur avsedda för sällskap och hobby. Det finns särskilda bestämmelser som rör zoobutiker, djurgrossistanläggingar och liknande. Exempel på sådana speciella regler är att djuren inte i onödan ska störas av andra djur eller av kunder och att det ska finnas speciella platser för rengöring av till exempel burar.

Du måste även följa de grundläggande bestämmelserna om hur djur ska hållas och skötas som finns i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen.

Bestämmelser om handel med och förvaring av djurarter som lever vilt finns även i artskyddsförordningen och i Naturvårdsverkets föreskrifter om artskydd.

Bestämmelser om kommersiella aktiviteter, exempelvis handel, med utrotningshotade djur finns i EU:s rådsförordning om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem och i EU-kommissionens förordning om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

Bestämmelser om transport av djur finns i föreskriften om transport av levande djur och i EU:s rådsförordning om skydd av djur under transport.

Kontakt


Ring kundtjänst: 0771-223 223

Sidan senast uppdaterad:   2013-04-23