Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Behörighet som djursjukskötare

Det finns olika vägar för den som vill bli behörig som djursjukskötare. På den här sidan beskriver vi vad som gäller om du utbildar dig i Sverige eller om du vill söka legitimation sedan du utbildat dig utomlands.

Legitimerad djursjukskötare arbetar med de veterinärmedicinska delarna som fanns i det tidigare djursjukvårdaryrket. Som legitimerad djursjukskötare får du till exempel vaccinera och deltar vid operationer. Eftersom yrket är behörighetsreglerat och ingår i djurhälsopersonalen måste du följa regler om journalföring, intygsskrivande, anmälningsplikt med mera. Du kan också prövas av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård om något går fel vid en behandling.

Observera att det tidigare yrket djursjukvårdare delades upp i yrkena legitimerade djursjukskötare och djurvårdare när behörighetslagen började gälla den 1 januari 2010. Längst ner på sidan Om arbete i djurens hälso- och sjukvård finns information om djurvårdaryrket.

Utbildning till legitimerad djursjukskötare


För att bli legitimerad djursjukskötare läser du den treåriga utbildningen vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Så söker du legitimation som djursjukskötare


När du har läst klart den treåriga utbildningen till djursjukskötare vid SLU måste du aktivt begära att få ut ditt examensbevis. När skolan utfärdar ditt examensbevis skickar den även en kopia till Jordbruksverket. Du måste därefter söka legitimation som djursjukskötare. Det gör du hos Jordbruksverket.

Använd blanketten Ansökan legitimation djursjukskötare som finns till höger. Tillsammans med ansökan ska du skicka ett personbevis i original.
Innan du skickar in din ansökan om legitimation måste du betala en ansökningsavgift på 1 350 kronor. Betala in avgiften på Jordbruksverkets bankgirokonto 5693-2486 eller IBAN SE2012000000012810104395 Swiftadress DABASESX och skicka kvitto på betalningen tillsammans med din ansökan.

Du skickar ansökan till Jordbruksverket, Enheten för foder och hälsa, 551 82 Jönköping.

Du kan ansöka på övergångsregler om du har lång yrkeserfarenhet i Sverige


Om du har arbetslivserfarenhet motsvarande minst sex års heltidstjänstgöring inom djurens hälso- och sjukvård, kan du till och med 31 december 2014 söka legitimation på övergångsregler.

Utöver yrkeserfarenheten ska du

  • kunna visa på vidareutbildning om sammantaget minst fyra veckor (20 dagar) från minst fyra olika veterinärmedicinska områden  
  • få intygat av en veterinär som känner dig väl och har sett att du praktiskt kan utföra och behärskar vissa moment på typdjuren häst, hund och katt
  • göra en teoretisk examination hos SLU
För intyget från veterinär finns en momentlista under Blanketter till höger. Även information om SLU:S examination finns till höger. När du har klart med alla delar som krävs kan du söka legitimation. Det gör du hos Jordbruksverket. Använd blanketten Ansökan legitimation djursjukskötare som finns till höger.

Tillsammans med ansökan ska du skicka ett personbevis i original.
Innan du skickar in din ansökan om legitimation måste du betala en ansökningsavgift på 1 350 kronor. Betala in avgiften på Jordbruksverkets bankgirokonto 5693-2486 eller IBAN SE9212000000012810104360, SWIFT adress: DABASESX och skicka kvitto på betalningen tillsammans med din ansökan. På ansökningsblanketten framgår också vilka dokument du ska skicka med och i vilken form de ska presenteras.

Du skickar ansökan till Jordbruksverket, Enheten för foder och hälsa, 551 82 Jönköping.

Du kan söka legitimation efter att ha läst utomlands


Grundläggande riktlinjer för dig som vill läsa till djursjukskötare utomlands


Du som vill läsa en utbildning till djursjukskötare utomlands kan vanligtvis få legitimation i Sverige om följande riktlinjer för utbildningen är uppfyllda:
  • Det är en högskole- eller universitetsutbildning.
  • Det är minst ett år heltidsstudier.
  • Den omfattat typdjuren häst, hund och katt.
  • Utbildningen är tydligt inriktad på det som ingår i djursjukskötaryrket i Sverige
Är utbildningen motsvarande till exempel yrkeshögskola, förberedande eller kombinerad utbildning som saknar full högskolestatus kan man inte få svensk legitimation. Är utbildningsnivån likvärdig eller placerad på högst en nivå under den svenska bedöms möjligheten till legitimation utifrån längd och innehåll på utbildningen.

För dig som vill läsa inom EU kan exempelvis kompensationsåtgärder i form av lämplighetstest eller anpassningsperiod behöva genomföras. Exakt vad det då innehåller är något som beslutas i varje enskilt fall beroende på vad man haft med sig. Observera att danska och finska utbildningar inte ger legitimation i Sverige eftersom nivån är för låg i förhållande till de svenska kraven.

Om utbildningarna inte är tillräckligt inriktade på det som ingår i svenska djursjukskötarutbildningen kan du heller inte få legitimation. Då måste du istället söka till den svenska utbildningen. Om du blir antagen kan du sedan begära att Sveriges lantbruksuniversitet prövar om du kan få tillgodoräkna dig något av dina utländska  studier.

Om du vill läsa en utbildning utanför EU ska du också följa riktlinjerna ovan. Du kan också behöva komplettera på olika sätt. Du ska kunna styrka att du har kunskaper i svenska som motsvarar Svenska B.

Så här söker du legitimation efter utbildning utomlands


Har du examen från ett EU/EES-land där djursjukskötaryrket är reglerat?


Du som har tagit examen från en djursjukskötarutbildning i ett annat EU-land som reglerar yrket kan söka svensk legitimation. Om utbildningen är för kort eller saknar väsentliga delar som krävs i Sverige kan du behöva komplettera den.

Med reglerar yrket menas att det krävs en bestämd högskoleutbildning och ett utfärdande av legitimation, godkännande eller certifiering från staten för att du ska få arbeta i yrket.

Du söker legitimation hos Jordbruksverket. Använd blanketten Ansökan legitimation djursjukskötare utbildad i EU/EES eller Schweiz som finns till höger. Innan du skickar in din ansökan måste du betala en ansökningsavgift på 1 350 kronor. Betala in avgiften på Jordbruksverkets bankgirokonto 5693-2486 eller IBAN SE9212000000012810104360, SWIFT adress: DABASESX och skicka kvitto på betalningen tillsammans med din ansökan. På blanketten framgår också vilka dokument du ska skicka med och i vilken form de ska presenteras.

Du skickar ansökan till Jordbruksverket, Enheten för foder och hälsa, 551 82 Jönköping.

Har du examen från ett EU/EES-land där djursjukskötaryrket inte är reglerat eller från Schweiz?


Om du har läst en eftergymnasial utbildning i ett EU/EES-land som inte reglerar yrket eller i Schweiz kan du få legitimation om utbildningen uppfyller kraven på utbildningsnivå och innehåll.

Därför måste den behöriga myndigheten i landet där du har läst utbildningen utfärda ett intyg om att utbildningen uppfyller kraven på att vara en utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Om utbildningen är på rätt nivå men är för kort eller saknar väsentliga delar i förhållande till de svenska kraven kan du ändå få legitimation om du uppfyller något av följande:

  • Du har arbetat minst två år på heltid inom yrket under de senaste tio åren i ett och samma EU/EES-land sedan du utbildat dig (förvärvade rättigheter).
  • Du kompletterar din utbildning på vissa områden, till exempel med praktik eller teori som krävs.
Du söker legitimation hos Jordbruksverket. Använd blanketten Ansökan legitimation djursjukskötare utbildad i EU/EES eller Schweiz som finns till höger.
Innan du skickar in din ansökan måste du betala en ansökningsavgift på 1 350 kronor. Betala in avgiften på Jordbruksverkets bankgirokonto 5693-2486 eller IBAN SE9212000000012810104360, SWIFT adress: DABASESX och skicka kvitto på betalningen tillsammans med din ansökan. På blanketten framgår också vilka dokument du ska skicka med och i vilken form de ska presenteras.

Du skickar ansökan till Jordbruksverket, Enheten för foder och hälsa, 551 82 Jönköping.

Har du examen från ett land utanför EU/EES eller Schweiz


Jordbruksverket bedömer om din utbildning kan ge legitimation i Sverige eller om den kan ge legitimation efter komplettering. Använd blanketten Ansökan bedömning av djursjukskötarutbildning utanför EU/EES eller Schweiz när du ansöker om bedömning. På ansökningsblanketten finns information om vilka dokument du ska skicka med. Efter bedömningen får du besked om du kan söka legitimation, behöver komplettera först eller inte kan få legitimation.

Bedömningen är gratis. Om du får besked om att du kan söka om legitimation ska du betala en handläggningsavgift på 1 350 kronor i samband med att du söker.

Du skickar ansökan till Jordbruksverket, Enheten för foder och hälsa, 551 82 Jönköping.

Vägledning för dig som vill söka legitimation


I vägledningen som finns till höger kan du läsa mer om vad som gäller för att kunna få legitimation som djursjukskötare. Där finns information om när dokumentationen ska vara i original eller officiellt vidimerad kopia, svar på frågor om handläggningstid, när du ska skicka in din ansökan och om kraven som ställs för att kunna få legitimationen.

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2014-05-16