Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.26.R Tid: 20151120-1102

Slakt vid slakteri

Du får bara skicka friska djur till slakt


Slakt innebär att djuret avlivas genom avblodning. I Sverige krävs alltid bedövning före avblodning. Djur avlivas genom slakt främst för att bli livsmedel.

Slakteriet får bara ta emot djur om de fått information från djurhållaren om

 • djurens identitet
 • vilken anläggning djuren kommer ifrån
 • att anläggningen får skicka djur till slakt
 • att djuren är rena
 • att djuren är friska
 • att djuren kan stödja på alla sina ben
 • att djuren kan gå in i transporten av egen kraft
 • att djurens tillstånd är tillfredsställande enligt djurskyddskraven.
Slakteriet ska ha fått informationen minst 24 timmar innan djur anländer till slakteriet. I följande fall får informationen från jordbruksanläggningen följa med djuren; grisar, fjäderfä, hägnat vilt eller nödlaktade djur där besiktning av levande djur redan genomförts av veterinär på jordbruksanläggningen som de kommer från (till exempel vid nödslakt), tama hästdjur samt djur som inte levereras direkt från sin jordbruksanläggning.

Slakteriet ska följa djurskyddsbestämmelserna


När djur förs till slakt och när de slaktas, ska de skonas från onödigt obehag och lidande. Denna bestämmelse finns i djurskyddslagen som du hittar till höger.
 
Hur olika djurslag ska hanteras inför bedövning, vilka bedövningsmetoder som är tillåtna för olika djurslag, hur djuret ska avlivas och hur kontroll av bedövning och avlivning ska ske regleras i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur. Dessa föreskrifter hittar du till höger.

Länsstyrelsen kontrollerar att djurskyddslagen och föreskrifterna om djurskydd följs. Även den officiella veterinären vid slakteriet har ansvar för delar av djurskyddskontrollen.

Företag eller organisationer som bedriver verksamhet med slakt ska se till att personalen har genomgått utbildning i djurskydd, djurhantering, bedövnings- och avlivningsmetoder för aktuella djurslag samt kunskaper i hur utrustningen ska användas och underhållas. Personalens utbildning ska vara dokumenterad. Slakteriet ska ha en plan för ett gott djurskydd vid hanteringen av djur.

Endast djur som ska slaktas får föras in i slakteriet


Endast djur som ska slaktas får föras till ett stall som är avsett för slaktdjur och bara levande djur får föras in i slakteriet (för undantag se information till vänster om nödslakt på den egna gården).

Djur som har skadats under transporten eller vid ankomsten och djur som är svaga, visar tecken på sjukdom eller inte är avvanda ska avlivas direkt efter ankomsten till slakteriet. Djur som har svårt att gå eller röra på sig ska avlivas där de befinner sig. Skadade eller sjuka djur får endast stallas upp i särskilda utrymmen under högst 2 timmar om den officiella veterinären vid slakteriet bedömer att uppstallningen inte medför lidande för djuret.
 

Djuren ska hanteras lugnt


Vid uppstallning och drivning ska djuren hanteras lugnt. Djuren ska ha tillräckligt med utrymme för att förflytta sig och deras flockinstinkt ska utnyttjas. Drivvägen ska vara tydlig för djuren och eventuella hjälpmedel vid drivningen får bara användas för att styra djuren. Hästar ska ledas individuellt in i slakteriet. Djuren får inte slås, sparkas på eller lyftas på ett sätt som orsakar smärta och lidande.
 
Djur ska hållas åtskilda om de kan förväntas vara aggressiva mot varandra. Djur får stallas upp på slakteriet under högst en natt. Renar får hållas i hägn på slakteriet i upp till fem dygn. Uppstallade djur ska ha tillgång till dricksvatten och ska ha tillsyn minst morgon och kväll. Om djuren transporterats och stallats upp under sammanlagt mer än tolv timmar ska djuren utfodras med tillräckligt mycket lämpligt foder. Djur som stallats upp över natten ska förses med ströad liggyta och slaktas utan dröjsmål följande dag. Högmjölkande kor ska slaktas före slaktdagens slut och om de anländer till slakteriet efter slaktdagens slut ska de slaktas omgående nästa dag. Kor med uppenbart spänt juver ska mjölkas innan övernattning.

Tillåtna metoder för fixering och bedövning


Vid bedövning får djuren fixeras en kort stund. Dessa metoder är tillåtna:
 • Användning av bedövningsbox
 • Fasthållning av djurets huvud med en grimma eller liknande vid mekanisk bedövning
 • Manuell fasthållning av mindre djur
 • Fotbyglar för fjäderfä med en vikt av högst 20kg
 • Slakttratt för andra fjäderfä än strutsfåglar

Dessa bedövningsmetoder får användas:

 • Nötkreatur, renar, hjortar, övriga idisslare samt hästdjur får bedövas med bultpistol, kulvapen eller hagelgevär.
 • Får och getter får bedövas med bultpistol, kulvapen, hagelgevär och elektricitet.
 • Grisar får bedövas med bultpistol, kulvapen, hagelgevär, elektricitet och koldioxid.
 • Höns får bedövas med bultpistol, kulvapen, elektricitet och koldioxid samt i vissa fall slag i huvudet.
 • Övriga fjäderfän och kaniner får bedövas med bultpistol, kulvapen, elektricitet samt i vissa fall slag i huvudet.
 • Strutsfåglar får bedövas med bultpistol, kulvapen och elektricitet.
Bestämmelserna och anvisningarna kring bedövning är relativt detaljerade och reglerar bland annat skjutvapnets typ, ammunition, vapnets riktning, strömstyrka vid elektrisk bedövning samt placering av elektroder. Läs mer om detta i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning som du hittar till höger. För alla tillåtna bedövningsmetoder gäller att efter utförd bedövning och innan avblodning påbörjas ska slaktaren kontrollera att djuret eller djuren är bedövade.

Utrustning och utrymmen måste fungera väl


Slakteriets utrustning för bedövning eller avlivning måste fungera och underhållas väl så att bestämmelserna om snabb och effektiv bedövning och avlivning kan uppfyllas. Reservutrustning och lätt flyttbar utrustning måste också finnas. All utrustning ska besiktigas dagligen. För att ett gott djurskydd ska kunna upprätthållas måste även utrymmena på slakteriet vara lätta att rengöra och rätt utformade. Detaljerade regler om hur slakteriets utrymmen ska vara utformade finns att läsa i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning och avlivningsförordning 1099/2009 som du hittar till höger.

Avblodning ska ske snabbt och korrekt


Avblodning måste påbörjas omgående efter bedövning. Det längsta tiden mellan bedövning och avblodning för varje bedövningsmetod ska beskrivas i slakteriets standardrutiner. Avblodning ska ske genom att man öppnar båda halspulsådrorna eller det gemensamma blodkärl som dessa ådror utgår ifrån. Efter avblodning ska en kontroll ske att djuret är dött innan slaktprocessen får gå vidare. Observera att avblodning alltid måste göras efter att djuret skjutits med bultpistol eller annat vapen, även i de fall då köttet inte ska bli livsmedel.