Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.11
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.11 Tid: 20180702-1043

Transportera får och getter

Transport nära gården


Dessa bestämmelser gäller när du transporterar egna får och getter med ditt eget fordon och transporten inte går längre från gården än 50 kilometer.

Det här gäller alla kortare transporter

 • Du får bara transportera dina får eller getter när de är lämpliga att transportera.
 • Får eller getter som är sjuka eller skadade får inte transporteras.
 • Om det behövs ska du kunna sköta om fåren eller getterna under transporten.
 • Utrymmet där djuren transporteras ska vara utformat så att djuren samtidigt kan stå upp och ligga ner i naturlig ställning.
 • Om det behövs ska du i utrymmet kunna sätta in skiljeväggar som skyddar fåren eller getterna.
 • Utrymmet där djuren transporteras ska ha god ventilation.
 • När djuren lastas i eller ur fordonet ska du använda lämplig utrustning, till exempel lastramper.
 • Om det behövs ska rampen ha räcken och tvärgående ribbor som gör att djuren inte faller av rampen eller halkar.
 • Lastramperna ska luta så lite som möjligt.

Undantag


Du får transportera ett sjukt eller skadat djur till veterinär om transporten är brådskande även om du inte uppfyller kraven. Men det får inte finnas någon risk för att djuret kan lida av transporten. Om du är tveksam till om det är lämpligt att transportera djuret är det bäst om du kontaktar en veterinär.

Längre transporter


Om du transporterar dina får eller getter längre än 50 kilometer har du fler bestämmelser att följa. För dig som transporterar djur i din ekonomiska verksamhet eller är djurtransportör finns ännu fler bestämmelser, du hittar det på sidorna om transporter inom ekonomisk verksamhet. Du hittar de fullständiga bestämmelserna för transporter till höger.

Allmänna krav för längre transporter

 • Du får bara transportera dina får eller getter när de är lämpliga att transportera. Får eller getter som är sjuka eller skadade får inte transporteras.
 • När djuren lastas i eller ur fordonet ska du använda lämplig utrustning till exempel lastramper. Om det finns behov ska rampen ha räcken och tvärgående ribbor som gör att djuren inte faller av rampen eller halkar. Rampen ska luta så lite som möjligt.
 • Du ska kunna sköta om fåren eller getterna under transporten eller anförtro skötseln till någon som är lämplig.
 • Du ska kunna se till djuren minst varannan timme under transporten.
 • Utrymmet där djuren transporteras ska vara utformat så att djuren kan stå upp och ligga ner i naturlig ställning. Om det behövs ska du kunna sätta in skiljeväggar som skyddar djuren.
 • Utrymmet ska ha tillräcklig ventilation. Golvet ska vara halkfritt, slätt och täckt med lämpligt strö- eller bäddmaterial.
 • Okastrerade baggar eller bockar ska transporterar åtskilda från hondjur.
 • Det ska finnas bra möjligheter att rädda djuren ur fordonet vid brand eller annan olycka.

Transporttid


Du får transportera dina får eller getter upp till åtta timmar. Om transporten uppfyller vissa krav kan du få transportera fåren eller getterna över åtta timmar. De kraven är att:
 • det ska finnas tillräckligt mycket strö på golvet för att djuret ska ha det bra
 • det ska gå att nå djuren för inspektion
 • ventilationen ska vara tillräcklig och den ska kunna anpassas efter både den inre och yttre temperaturen
 • det ska finnas rörliga skiljeväggar så att det går att skapa olika avdelningar
 • behöver djuren fodras ska det finnas bra anordningar för det, det ska finnas lämpligt foder och mängden foder ska vara anpassad till djuren och transporttiden
 • det ska vara möjligt att ge djuren vatten på transporten

För transporter till slakt gäller att

 • djuren får transporteras i högst 8 timmar inom Sverige. Om det krävs för att nå fram till närmaste slakteri får djuren i enstaka fall transporteras  i högst 11 timmar.

Dräktiga tackor eller getter


Du får inte transportera en dräktig tacka eller get:
 • mindre än 14 dygn före den beräknade lamningen/killningen
 • tidigare än en vecka efter lamningen/killningen

Tar transporten längre tid än ett dygn får inte den dräktiga tackan eller geten transporteras om det är mindre än sex veckor kvar till lamning/killning.

Lamm och killingar


Ett lamm eller en killing måste vara minst 7 dagar och naveln ska vara helt läkt innan du får transportera den.
Minsta utrymme per får eller get vid vägtransport

Kategori

Vikt i kg

Yta i m² per djur

Klippta får och lamm26–550,30
 55–1000,40
 över 1000,80
Oklippta fårunder 550,40
 55–1000,50
 över 1000,90
Högdräktiga tackorunder 550,50
 55–1000,60
 över 1000,90
Getterunder 350,30
 35–550,40
 över 550,50
Högdräktiga getterunder 550,50
 över 550,60

Transporter utomlands


För transporter av får eller getter utomlands som är längre än 8 timmar måste du ha en färdjournal. Du hittar färdjournalen till höger.
Det är viktigt att djur som transporteras mellan länder inte för med sig smitta. Det finns också bestämmelser som ska motverka handel med skyddade arter. Till höger under in- och utförsel hittar du mer information om vad som gäller för att transportera djur mellan länder.

Skyltar

Skyltar som är godkända i andra länder

Fråga oss via webben