Utskrift från Jordbruksverket
23 april 2014
Du är här:

Delavstämning i ViLA PILOT visar lovande resultat

Delresultat från pilotprojektet villkorad läkemedelsanvändning i mjölkproducerande besättningar (ViLA PILOT) visar att många deltagande gårdar har förbättrat områden som är starkt kopplade till djurvälfärden. Man kan hittills inte se någon höjning av andelen läkemedelsbehandlingar i ViLA-besättningarna.
– Den senaste tiden har debattens vågor gått höga kring ViLA. Åsikterna är starka och mångfacetterade och de visar på ett starkt engagemang för denna fråga. Det är positivt att intresset är så stort eftersom det är en viktig fråga med många infallsvinklar som måste behandlas noggrant innan den leder till resultat. Det är också viktigt att allmänheten får en inblick i lantbrukets förutsättningar och betydelsen av djurvälfärden i besättningarna, säger Lotta Ternström-Hofverberg, projektledare för ViLA.

ViLA PILOT kommer att pågå i ett år. Åtta månader in i studien visar preliminära resultat att det inte skett någon ökning av antal läkemedelsbehandlingar i studiebesättningarna jämfört med projektstart. I delavstämningen granskas data som speglar besättningen under ett års tid, och därmed ligger fortfarande fyra månader utan ViLA med i det granskade underlaget.

Värdefullt veterinärt arbete


Hur ofta veterinären ska besöka besättningarna under pilotprojektet styrs bland annat av statistik som visar hur många behandlingar som görs i besättningen, hur många djur som dör, mått på fertiliteten och på kalvhälsan. Dessa parametrar har ett starkt samband med hur god djurvälfärden är. I pilotprojektets startskede nådde 54 procent av studiebesättningarna upp till gränsvärdena, och efter åtta månader 67 procent.

– Det är förväntat att besättningarna får bättre värden när veterinärerna får komma in i besättningarna och arbeta med djurhälsan på ett annat plan än tidigare. Siffrorna visar att veterinärerna gör ett mycket värdefullt arbete, säger Lotta Ternström-Hofverberg.

ViLA ska förenkla och utveckla för lantbruksföretagen


I mars 2011 startade Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i samarbete med Jordbruksverket ett pilotprojekt där villkorad läkemedelsanvändning prövas för att utveckla djurhälsoarbetet i mjölkproducerande besättningar. Projektet avslutas i maj 2012 och ska sedan utvärderas. I den slutliga utvärderingen av ViLA PILOT kommer bland annat läkemedelsförbrukning att ingå. ViLA-gårdarna kommer då att jämföras mot den egna besättningen före ViLA, en kontrollgrupp och rikssnittet.

Mer information


Om pilotprojektet ViLA Mjölk
Viktigt att moteverka antibiotikaresistens hos djur

Kontaktperson för journalister


Lotta Ternström-Hofverberg, avdelningen för djurskydd och hälsa, 036-15 52 31

.

Senast uppdaterad: 2012-02-08